2004 Juni

2004 06 23

Kommunestyremøte 23. juni

Siste møte i kommunestyret avholdes på Jektvik grendehus onsdag 23. juni. Det er en veldig lang saksliste som ser slik ut:
L
Møtet er innkalt til onsdag den 23. juni 2004 klokka 10.00 på Jektvik grendehus.

Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:

sak 024/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 025/2004 Kommunal arbeidsgruppe som skal arbeide med turisme
sak 026/2004 Godkjenning av vedtekter for regionalt kulturfond og regionalt næringsfond,
valg av representanter til fondsstyre, m.v. - Prosjekt Småsamfunn
sak 027/2004 Næringsplan 2004-06 - utkast
sak 028/2004 Plan for edruskapspolitikk og salgs- og skjenkeløyver 2004-2008
sak 029/2004 Søknad om serveringsbevilling - Polarsirkelen Kystferie AS
sak 030/2004 Søknad om serveringsbevilling - Polarsirkel Maritime AS
sak 031/2004 Søknad om salgsbevilling - Angell Olsen Eftf
sak 032/2004 Søknad om salgsbevilling - Nordnesøy Handel
sak 033/2004 Søknad om salgsbevilling - Finn Olsen AS
sak 034/2004 Søknad om salgsbevilling - Sørfjorden Dagligvare
sak 035/2004 Søknad om salgsbevilling - Hoff Handel
sak 036/2004 Søknad om salgsbevilling - A. Hansen & Co AS
sak 037/2004 Søknad om salgsbevilling - O. Rossvoll
sak 038/2004 Søknad om skjenkebevilling - Unnis Øyferie
sak 039/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Kystferie AS
sak 040/2004 Søknad om skjenkebevilling - Jektvik Cafe
sak 041/2004 Søknad om skjenkebevilling - Nye Tjongsfjord Gjestegård
sak 042/2004 Søknad om skjenkebevilling - Myken fyr / Karenstua
sak 043/2004 Søknad om skjenkebevilling - Klokkergården Gjestgiveri
sak 044/2004 Søknad om skjenkebevilling - Rødøy Kro og Kyststue
sak 045/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Båttransport / Fjordcruise
sak 046/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarsirkelen Maritime AS
sak 047/2004 Rådmannens årsrapport 2003
sak 048/2004 Rødøy kommunes regnskap 2003 - desisjon
sak 049/2004 Budsjett 2004 - saldering III juni
sak 050/2004 Lokalutvalgenes mandat og arbeidsområder
sak 051/2004 Søknad om fritak fra folkevalgt verv
sak 052/2004 Vedr valg til styret i PPTR
sak 053/2004 Valg av kommunekomite for TV-aksjonen 2004
sak 054/2004 Tariffoppgjøret 2004 - uravstemning

2004 06 09

Formannskapsmøte 9. juni

Ordføreren har innkalt til møte i formannskapet onsdag den 9. april klokka 09.00 på eldretunet, Jektvik. Det er en omfattende saksliste med blant annet søknader om salgs- og skjenkebevillinger for en ny fireårsperiode, tildeling av kulturmidler 2004 og utkast til næringsplan 2004-06.
L
Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:

076/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
077/2004 Boligsaker
078/2004 Botilbud m.v. for funksjonshemmet elev - dok unnt offentlighet
079/2004 Søknad om forlengelse av vilkår på næringslån - Unnis Øyferie
080/2004 Godkjenning av vedtekter for regionalt kulturfond og regionalt næringsfond,
valg av representanter til fondsstyre, m.v. - Prosjekt Småsamfunn
081/2004 Næringsplan 2004-06 - utkast
082/2004 Tildeling av kulturmidler 2004
083/2004 Rammetimetall for skoleåret 2004/2005
084/2004 Plan for edruskapspolitikk og salgs- og skjenkeløyver 2004-2008
085/2004 Søknad om salgsbevilling - Angell Olsen Eftf
086/2004 Søknad om salgsbevilling - Nordnesøy Handel
087/2004 Søknad om salgsbevilling - Finn Olsen AS
088/2004 Søknad om salgsbevilling - Sørfjorden Dagligvare
089/2004 Søknad om salgsbevilling - Hoff Handel
090/2004 Søknad om salgsbevilling - A. Hansen & Co AS
091/2004 Søknad om salgsbevilling - O. Rossvoll
092/2004 Søknad om skjenkebevilling - Unnis Øyferie
093/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Kystferie AS
094/2004 Søknad om skjenkebevilling - Jektvik Cafe
095/2004 Søknad om skjenkebevilling - Nye Tjongsfjord Gjestegård
096/2004 Søknad om skjenkebevilling - Myken fyr / Karenstua
097/2004 Søknad om skjenkebevilling - Klokkergården Gjestgiveri
098/2004 Søknad om skjenkebevilling - Rødøy Kro og Kyststue
099/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarcirkelen Båttransport / Fjordcruise
100/2004 Søknad om skjenkebevilling - Polarsirkelen Maritime AS
101/2004 Næringssak - Søknad om støtte fra næringsfondet - Arnold Hagen
102/2004 Næringssak - Søknad om støtte fra næringsfondet - Rødøy Marina AS sus
103/2004 Rådmannens årsrapport 2003
104/2004 Rødøy kommunes regnskap 2003- desisjon
105/2004 Budsjett 2004 - saldering III juni
106/2004 Utleie av turistkiosk på Jektvik ferjekai
107/2004 Vedr refusjon for husleie m.v. ved Øresvik trygdebolig I


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 02.06.2004

2004 mai

2004 05 21

Rammet av datavirus

Virus har rammet flere datatjenester i Rødøy kommune.
L
I over to uker har det nye frankeringsmaskineriet hatt problemer som følge av datavirus i ladesenteret i Oslo. Dermed må en bruke den gammeldagse metoden med frimerker for utsending av post, inntil problemene hos vår leverandør i Oslo har fått systemet iorden.
Også rådmannskontorets epost er rammet av datakolaps. Her er det den lokale maskinen som har "gått i stein" og det betyr at inngående epost ikke kan tas inn. Det vil ennå gå noen dager før dette er kommet opp.
En følge av dette er at løpende oppdatering av kommunens hjemmeside og nettavisen Polarsirkelen er rammet.
Vi beklager det inntrufne.

2004 april

2004 04 21

Kommunestyremøte 21. april

Kommunestyremøte 21. april
Kommunestyret har sitt neste møte onsdag 21. april klokka 11.00 på Jektvik grendehus. Blant sakene er innspill til ny fylkesvegplan.

Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:

sak 014/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 008/2004 Vedr spørsmål om eget utvalg for satsing på reiseliv / turisme - utsatt sak
sak 015/2004 Delegering av vedtaksmyndighet til administrasjonen i kurante saker etter jordloven,
konsesjonsloven og odelsloven
sak 016/2004 Skatteregnskapet for 2003
sak 017/2004 Innspill fylkesvegplan 2006-2015, handlingsplan 2006-2009
sak 018/2004 Reguleringsplan Selvågen sør gnr 74 - fornyet behandling
sak 019/2004 Rapport om bruken av næringsfond 2000 - 2003
sak 020/2004 Kvartalsrapport (budsjettrapport) 1. kvartal 2004
sak 021/2004 Innspill Distriktskommisjonen
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 15.04.2004

2004 04 20

Skoleruten 2004 -2005

Skoleruta 2004-2005
Formannskapet vedtok på siste møte skolerute for kommende skoleår. Skoleåret starter torsdag 19. august og siste skoledag før jul er 17. desember. Høstferien er fastsatt til 6. - 8. oktober. Skoleårets siste dag er 22. juni 2005.
L
L
Hvert år bestemmer kommunen hvordan skoleåret skal planlegges. Til grunn for vurderingene ligger anbefaling fra Fylkesmannen (tidl utdanningsdirektøren/Skoledirektøren). Han kommer med et forslag slik at kommmune kan ha noe å sammenligne seg med. I Rødøy er det kommende år gjort bare etpar mindre endringer i forhold til utdanningsdirektørens forslag.

Skoleruta i Rødøy for skoleåret 2004 - 2005 er bestemt å være slik:
Høsthalvåret 2004
Skolestart: 19. august
Høstferie: 6.- 8. oktober
Siste skoledag før jul: 17. desember
Vårhalvåret 2005
Første skoledag: 4. januar
Vinterferie: 21- 25. februar
Siste skoledag før påske: 18. mars
Elevfri: 6. mai
Siste skoledag: 22. juni

Tilsammen antall skoledager: 190.

Andre opplysninger
Skolene ha 5 planleggingsdager.
Disponible dager for planleggingsdager:
16. - 18. august
6. - 8. oktober
3. januar
21. - 25. februar
29. mars
6. mai.
23. - 24. juni

2004 04 19

Formannskapsmøte 19. april

Formannskapsmøte 19. april
Ordføreren har innkalt formannskapet til møte mandag 19. april klokka 12.30. Se sakslista:

Møtet er innkalt til mandag den 19. april 2004
kl. 12.30 på møterommet, Vågaholmen.


Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:

051/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
052/2004 Boligsaker
053/2004 Skatteregnskapet for 2003
054/2004 Innspill fylkesvegplan 2006-2015, handlingsplan 2006-2009
055/2004 Kvartalsrapport (budsjettrapport) 1. kvartal 2004
056/2004 Skoleruta 2004/2005
057/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøyteutstyr - Ole Klausen
058/2004 Søknad om kommunalt tilskott til fullfinansiering av småbåthavn i Jektvik
059/2004 Rapport om bruken av næringsfond 2000 - 2003
060/2004 Innspill til Distriktskommisjonen
061/2004 Søknad fra KS om tilskott til utredning om kommuneøkonomi
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 15.04.2004

2004 04 15

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004

Kvartalsrapport 1. kvartal 2004
Rapporten beskriver den økonomiske situasjonen for kommunen etter de tre første månedene av året og gir samtidig en status for den kommunale drift og tjenesteproduksjon.
L
Denne rapporten oppsummerer budsjettsituasjonen per utgangen av 1. kvartal og gjelder altså perioden januar-mars måned. Rapportens hoveddel tar for seg status for budsjettstyringen og økonomiske data og bygger på den mal som er utviklet for budsjettrapportene. I tillegg presenteres i korte trekk en status for den kommunale drift og tjenesteproduksjon, herunder personalinnsats.


Når det gjelder økonomistyringen så ligger forbruket, både med hensyn til lønnskostnader og driftskostnader, på et akseptabelt nivå sett i forhold til budsjett og tilsvarende periode i fjor. Lønnskostnadene i 1. kvartal 2004 er lavere enn for 1. kvartal 2003. Den eneste kostnadskomponenten som stiger er den statlige arbeidsgiveravgiften der satsen i år er økt med 2 %.

Antall årsverk i kommunen gikk ned fra 150,9 i 4. kvartal 2003 til 148,7 i 1. kvartal 2004. I løpet av siste år er årsverk redusert med 8,2.

Sykefraværet i 1. kvartal 2004 er bekymringsfullt. Det er registrert et sykefravær på hele 11,3 % og så høyt har det aldri vært før. Tilsvarende situasjon for 1. kvartal i fjor var en fraværsprosent på 7,2 %.


Utsiktene framover peker på at det knytter seg spenning til lønnsoppgjøret denne våren. Budsjettet er ikke oppsatt for å tåle høyere lønnskostnader og da er en ny runde med innsparing i antall årsverk eneste utveg.
Videre knytter det seg spenning til innholdet i Regjeringens "Kommuneproposisjon" som kommer i mai måned og som vil gi signaler om kommunenes økonomi framover mot 2005.
Det er også verdt å ta med i betraktningen at det vedtatte budsjettet for 2004 ikke er i balanse og godkjent av Fylkesmannen og en saldering må skje i løpet av 2. kvartal.


Kvartalsrapporten skal behandles av formannskapet og kommunestyre neste uke.
Rapporten i pdf-fil (215 kB)
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 15.04.2004

2004 mars

2004 03 17

Formannskapsmøte 17. mars

Formannskapsmøte 17. mars
Ordføreren har innkalt formannskapet til ordinært møte onsdag 17. mars klokka 9.00 på Jektvik eldretun.
L
Sakslista ser slik ut:
038/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
039/2004 Boligsaker
031/2004 Øresvik helselag - søknad om overtakelse av ansvar for trygdebolig - utsatt sak
040/2004 Jektvik skole - søknad om godkjenning av skoletur til Polen
041/2004 Dekning av ekstra utgifter for funksjonshemmet elev i forbindelse med skoletur
042/2004 Næringssak - søknad om støtte til "Yrkesmessa 2004"
043/2004 Rapport for bruken av ambulerende skjenkebevillinger 2003
044/2004 Styringsgruppe Rødøy Utvikling (NæRiKu)
045/2004 Søknad om vedhogst på kommunal grunn - Dagfinn Johansen
046/2004 Hurtigbåtrute Brønnøysund - Sandnessjøen - høring
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 13.03.2004

2004 03 16

Kursdag for kommunestyret

En hel dag var avsatt til opplæring i arbeidet som
folkevalgt. Kurset var en del av det opplegget som
Kommunenes Sentralforbund (KS) har laget for
alle kommunene i landet.
Det var tidligere varaordfører i Fauske, Jan Åke
Storjord, som var foreleser.
Blant temaene var folkevalgt-rollen, forholdet mellom
kommunestyret og administrasjonen samt hvordan
opptre i den kommunale hverdagen.

2004 03 07

Eiendomsskatt 2004

Liste over eiendomsskatt for 2004 i Rødøy kommune er lagt ut til offentlig ettersyn i tre uker fra 1. mars.
L
I medhold av lov om eigedomsskatt til kommunane av 1975, er det skrevet ut eiendomsskatt for verker og bruk i Rødøy kommune for året 2004. Skatteseddel med utregning blir sendt til den enkelte skatteyter. Liste over utskrevet eiendomsskatt ligger ute til offentlig ettersyn på rådmannens kontor (kontakt telefon 750 98004) i tre uker fra 1. mars 2004.
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 07.03.2004

2004 03 03

Kommunestyremøte 3. mars

Kommunestyremøte 3. mars
Rødøy kommunestyre samles til møte onsdag 3. mars klokka 11.00 på Jektvik grendehus. Sakene som skal behandles er opplistet her:
L

sak 001/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 089/2003 Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer/ meddommere til lagmanns-
retten, og jordskiftemeddommere og skjønnsutvalg for perioden 2004 - 2008
sak 002/2004 Suppleringsvalg lokalutvalg Myken
sak 003/2004 Vedr nytt valg av partssammensatt utvalg (PSU)
sak 004/2004 Vedr justeringer av skolerehabiliteringsplan - svømmebasseng i Jektvik
sak 005/2004 Vedr Økonomiplan 2004 - 2007
sak 006/2004 Fraværsrapport 2003
sak 007/2004 Om startlån
sak 008/2004 Vedr spørsmål om eget utvalg for satsing på reiseliv / turisme
sak 009/2004 Avtale om kjøp av jordmortjenester 2004 - Helgelandssykehuset
sak 010/2004 Avtale om utskrivingsklare pasienter - Helgelandssykehuset - Rødøy kommune
sak 011/2004 Samarbeidsavtale med Statens Kartverk om kartproduksjon "Ortofoto Helgeland"
sak 012/2004 Budsjettsituasjonen 2004 - videre framdrift


I samband med sak 008/2004 er lederen av Polarsirkelen Reiseliv, Tare Steiro,
invitert til å holde innledning, med muligheter for spørsmål og debatt.
Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 28.02.2004

2004 03 03

Valg av

Valg av meddommere til tingretten, lagrettemedlemmer/ meddommere til lagmannsretten, og jordskiftemeddommere og skjønnsutvalg
Kommunestyret har fremmet forslag på kandidater til valgene på fire ulike typer rettsorganer med ulik sammensetting og valgmåte. Forslaget ligger ute til offentlig ettersyn fram til neste møte i kommunestyret.
L
Forslag til kandidater for perioden 2004 - 2008. De fire valgene er som følger:

1. Meddommere i tingretten for valgperioden 2004 - 2008
Domstollova av 13.08.15 nr. 5 lyder bl.a. slik i § 71:
I hvert domssogn skal det være to alminnelige utvalg av meddommere for herreds- og byrettssaker, ett for kvinner og ett for menn. Til hvert av utvalgene velges to ganger så mange meddommere som det antas at det i løpet av året vil falle rettsdager i tvistemål og straffesaker med meddommere fra disse utvalgene.

Rødøy kommune skal oppnevne 24 meddommere til tingretten, fordelt på to like store utvalg, ett for kvinner og ett for menn. Valgperioden er fire år fra 1. mai 2004 til 30. april 2008.

2. Lagrettemedlemmer og meddommere i lagmannsretten for perioden 2004 - 2008
Domstollova av 13.08.15 nr. 5 lyder bl.a. slik i § 70:

I hvert lagsokn skal det for lagmannsrettsaker være to alminnelige utvalg av lag-rettemedlemmer og meddommere, ett for kvinner og ett for menn. Til hvert av utvalgene velges i regelen fire ganger så mange medlemmer som det antas at det i løpet av et år vil falle rettsdager med lagrettemedlemmer eller meddommere fra disse utvalgene.

Rødøy kommune velges 2 kvinner og 2 menn.


1. Valg av meddommere til herredretten

Utvalg for kvinner

1. Husmor Turid Abelsen, 8187 Jektvik
2. Husmor Signe Marie Hansen, 8185 Vågaholmen
3. Hjelpepl. Eva Johannessen, 8193 Rødøy
4. Hjelpepl. Aud Steinrem Johansen, 8193 Rødøy
5. Sekretær Ingvild Karlsen, 8195 Gjerøy
6. Husmor Margareth Mathisen, 8197 Storselsøy
7. Dagmar Pedersen, 8193 Rødøy
8. Husmor Elly Pedersen , 8754 Øresvik
9. Lærer Inger Monsen, 8187 Jektvik
10.Husmor Karina Endresen, 8187 Jektvik
11.Hjelpepl Elin Monsen, 8183 Rødøy
12.Hjelpepl. Torunn Fremstad, 8186 Tjongsfjorden

Utvalg for menn

1. Vaktmester Bernt Arntsen, 8193 Rødøy
2. Gbr. Hans Grimsland, 8198 Nordnesøy
3. Gbr. Magne Hansen, 8185 Vågaholmen
4. Båtekspeditør Odd Rossvoll, 8193 Rødøy
5. Gbr./vaktmester Finn Sjåvik, 8187 Jektvik
6. Maskinst Ståle Gjersvik, 8197 Storselsøy
7. Gbr. /kons. Kato Kvarv, 8185 Vågaholmen
8. Fisker Herbjørn Fyhn, 8193 Rødøy
9. Butikkmedarb. Sigurd Seljevoll, 8186 Tjonsgfjorden
10 Skipper Egil Hilstad, 8754 Øresvik
11 Ingeniør Thor Magne Hoff, 8186 Tjongfjorden
12 Bonde Trond Danielsen, 8197 Storselsøy


2. Lagrettemedlemmer

Lærer Kari Ravnsborg, 8190 Sørfjorden
Husmor Tove Folkedal , 8188 Nordvernes
Gårdbruker Nils Ellefsen, 8188 Nordvernes
Konsulent Arne Tore Bang, 8186 Tjongsfjorden

3. Valg av jordskiftemeddommere for valperioden 2004 - 2008
I § 8 i jordskiftelova heiter det følgjande om utval for jordskiftesaker:
I kvar kommune skal det vere eit særskilt utval for jordskiftesaker. Dei som er med i utvalet, skal vere kunnige i saker jordskifteretten til vanleg har i kommunen.
Fylkesjordskiftesjefen fastset kor mange det skal vere i utvalet for kvar kommune. Utvalet kjem i stand etter reglane i lov 13. august 1915 nr. 5 om domstolane om val av meddommarar.
Lagrettemedlemmer og meddommarar er ikkje fritatt
for val til jordskifteutvalet.

Det skal være 12 jordskiftemeddommere i Rødøy.

4. Skjønnsmenn for valperioden 2004 - 2008
Skjønsprosesslova av 01.06.1917 nr. 1 lyder bl.a. slik i § 14:

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmenn som oppnevnes av fylkestingetetter forslag fra herreds- og byrettene og fra kommunestyrene.Ved oppnevningen skal det tas sikte på at utvalget får en allsidig sammensetning, og at de som oppnevnes har kyndighet på et eller flere områder som vanligvis berøres ved skjønn.

Rødøy skal velge 3 skjønnsmenn.
3. Medlemmer til jordskifteutvalg

1. Gbr. Aksel Mathisen, 8197 Storselsøy
2. Husmor Astrid Kvarv, 8185 Vågaholmen
3. Hjelpepl. Inger-Elise Stensland, 8754 Øresvik
4. Gbr. Kjell Setvik, 8196 Selsøyvik
5. Gbr. Magne Hansen, 8185 Vågaholmen
6. Knut Sperstad, 8187 Jektvik
7. Agronom Julianne Ellefsen, 8188 Nordvernes
8. Husmor Laila Aakre, 8195 Gjerøy
9. Gbr. Nikolai Nikolaisen, 8186 Tjongsfjorden
10 Gbr Ragnar Gjersvik, 8189 Gjersvikgrenda
11 Husmor Bjørg Ovesen, 8186 Tjongsfjorden
12 Gbr. Torgeir Hansen, 8185 Vågaholmen
13 Gbr. Tone Klausen, 8197 Storseløy
14 Gbr. Odd Kalås, Sundøy, 8185 Vågaholmen
15 Gbr. Rolf Mathisen, 8185 Vågaholmen
16 Gbr Arnold Nygård, 8190 Sørfjorden
17 Renholder Bodil Pettersen, 8754 Øresvik
18 Hjeplepl. Grete Mathisen, 8185 Vågaholmen
19 Bonde Stig Monsen, 8195 Gjerøy
20 Husmor Inger Eliassen, 8188 Nordvernes
21 Husmor Mary-Ann Strømdal, 8186 Tjongsfjorden
22 Gbr. Hans Strømdal, 8187 Jektvik
23 Lærer Toril Olaisen, 8193 Rødøy
24 Husmor Alfrida Svartis, 8186 Tjongsfjorden
25 Husmor Margareth Mathisen, 8197 Storselsøy
4 Skjønnsutvalg

Gårdbruker/kon., Kato Kvarv, 8185 Vågaholmen
Næringsdrivende Gerd Opdal, 81897 Storselsøy
Maskinholder Einar Abelsen, 8187 Jektvik

2004 februar

2004 02 16

Formannskapsmøte 16. februar

L

Ordføreren har innkalt til møte i formannskapet onsdag 21. januar 2004. Blant sakene som skal behandles er en uttalelse til forslaget om nye båtruter både for Nordlandsekspressen (NEX) og Rødøyløven. Samtidig foreligger det flere søknader om støtte fra næringsfondet.
Sakslista ser slik ut:
018/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
019/2004 Boligsaker
010/2004 KS strategikonferanse 2004 - utsatt sak
020/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
021/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
022/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
023/2004 Om startlån
024/2004 Søknad om fortsatt avlastning - dok unnt offh.
025/2004 Klage over avslag på søknad om dekning av ubetalte regninger - dok unnt offh.
026/2004 Fysioterapeut Henning Myhre - søknad om deling av praksis
027/2004 Forespørsel om kjøp av kommunal bolig
028/2004 Vedr Økonomiplan 2004 - 2007
029/2004 Forslag til båtruter for Rødøyløven, NEX m.v. - høringsuttalelse
030/2004 Fraværsrapport 2003
031/2004 Øresvik helselag - søknad om overtakelse av ansvar for trygdebolig
032/2004 Vedr spørsmål om eget utvalg for satsing på reiseliv / turisme
033/2004 Næringssak - Eldor Johannessen
034/2004 Næringssak - Nord-Reker AS
035/2004 Næringssak - Rødøy Elektro AS v/ Erling Hafsmo
036/2004 Næringssak - Stiftelsen gamle Myken


NB:
Næringssakene (fsak 32 - 35) framlegges i møtet.
Saksdokumentene er lagt ut på
kommunens websider, klikk her.
(pdf-fil 177 kB).

2004 januar

2004 04 21

Årets første møte i formannskapet

Ordføreren har innkalt til møte i formannskapet onsdag 21. januar 2004. Blant sakene som skal behandles er en uttalelse om lensmannskontorets framtid og et krav om innføring av lokal avgift på oppdrettsanlegg.

Sakslista ser slik ut:
001/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
002/2004 Møteplan 1. halvår 2004
003/2004 Boligsaker
004/2004 Vedr politireform 2000 - fase II - uttalelse
005/2004 Avistjenesten for sjøfolk
006/2004 Næringssak - Nord-Helgeland forsøksring 2004
007/2004 Næringssak - Polarsirkelen reiseliv 2004
008/2004 Om oppdrettsnæringens konsesjonsbestemmelser - uttalelse
009/2004 Vedr tilskott fra næringsfondet til kjøp av melkekvoter
010/2004 KS strategikonferanse 2004
011/2004 Avlastningstilbud for funksjonshemmet barn 2004
(dok unntatt offentlighet)
012/2004 Næringssak - Kjøp av fiskebåt - Steinar B. Kvalvik
013/2004 Søknad om dispensasjon for motorisert ferdsel i utmark
014/2004 Vedr justeringer av skolerehabiliteringsplan - svømmebasseng i Jektvik

I tillegg er det lagt fram to tilleggssaker.
Saksdokumentene er lagt ut på
kommunens websider, klikk her.
(pdf-fil 159 kB).

2004 01 18

Formannskapsmøte 18. januar

Formannskapsmøte 18. januar
Formannskapets første ordinære møte i 2005 avholdes tirsdag 18. januar og på sakslista står bl.a. behandling av et høringsutkast til nye båtruter.

Møtet er innkalt til tirsdag den 18. januar 2005 kl. 09.30
på møterommet, Vågaholmen. Følgende saker foreligger
til behandling:

sak 002/2005 Referater / orienteringer v/ ordfører
sak 003/2004 Boligsaker
sak 004/2005 Søknad om bruk av kommunevåpen
sak 005/2005 KS strategikonferanser 2005 - debattgrunnlag
sak 006/2005 Næringssak - Klokkergården kystturisme AS
sak 007/2005 Næringssak - Polarsirkelen Reiseliv 2004
sak 008/2005 Næringssak - Nord-Helgeland forsøksring
sak 009/2005 Næringssak - deltakelse i reiselivsprosjektet Fjellkysten
sak 010/2005 Forslag til nye ruter - hurtigbåter m.v.
sak 011/2005 Vedr opprydding langs RV 17 i Øresvik

2004 01 01

Kun små økninger i gebyrene i 2004

Kun små økninger i gebyrene i 2004
Kommunestyret behandlet budsjettet for 2004 på sitt møte den 17. desember og det innebærer bare små justeringer i betalingssatsene på kommunale tjenester.
L

Økningene som ble vedtatt er som følger:

* Husleie for kommunale leiegårder inklusive trygdeboliger økes med 5 % fra 1. mai 2004.
* I betalingsregulativet for bygge-, plan-, fradelings- og oppmålingssaker økes satsen med 5 %.
* Regulativet for utleiepriser for kommunalt maskinutstyr økes satsene med 5 %.
* Satsene for egenandel brøyting av private veger økes med 10 %.

I tillegg godkjente kommunestyret de endringer i gebyrsatsene som gjelder Helgeland Avfallsforedling (HAF), slik representantskapet i selskapet har vedtatt.

Kommunestyrets vedtak innebærer at satsene i barnehage og brukerbetaling i musikkskolen og SFO holdes uendret i 2004. Også når det gjelder betaling for omsorgstjenestene blir satsene uendret. Det gjelder også for husleie ved omsorgsboligene.
Satsene for brukerbetaling for landbruksvikar og konsesjonssaksgebyr holdes uendret på 2003-nivå.
Videre ble det vedtatt å ikke øke feiergebyret i 2004, ettersom økningen har vært til dels meget stor de siste år, med både innføring av årsavgift og økning i satsen. Endelig ble avløpssatsene vedtatt å holdes på 2003-nivå ettersom økningen var stor i 2003.

2004

Kommuneregnskapet 2003 med overskott

Kommuneregnskapet 2003 med overskott
Årsregnskapet 2003 for Rødøy kommune er oppgjort med et overskott på 803.000 kroner. Den fremste årsaken til dette er lavere renter i 2003.
L
Likevel er regnskapsresultatet svakt selv om selve driften viser god budsjettdisiplin uten vesentlige overskridelser. Dette kommer av at kommunen sliter med en tung driftsside særpreget ved at 70 prosent er bundet opp i lønnsutgifter og det medfører et underliggende sterkt kostnadspress.
I løpet av året 2003 er antall årsverk i kommunen redusert med 9,6 og i løpet av de to siste år er til sammen 14,4 årsverk tatt bort i kommunen. Det var 154,5 årsverk i kommunen ved utgangen av 2003.

Rådmannen har overfor formannskapet anbefalt at hele overskottet avsettes til et eget disposisjonsfond som kan brukes på et senere tidspunkt til gode formål eller nødvendige budsjett-tiltak som for eksempel oppdekning av framtidige underskott.

Les hele årsrapporten 2003 her i pdf-format (715kB).

2004

Møteplan 2005

Møteplan 2005
Her er den godkjente møteplanen 2005 for formannskap og kommunestyre.
Formannskapet
18. januar
9. februar
16. mars
13. april
10. mai
6. juni
5. juli
19. august
14. september
12. oktober
11. november
5. desember
Kommunestyret
23. februar
27. april
20. juni
5. september
26. oktober
19. desember