HVA Om - åra 2002 - 2004

2004 12 og 11

2004 12 24

Kommunestyremøte 20. desember

Kommunestyremøte 20. desember
Kommunestyret er innkalt til møte mandag 20. desember 2004. Viktigste saker på sakslista er behandlingen av Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005-2008.
L
Møtet starter klokka 11.00 på Jektvik grendehus.
Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:

074/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
075/2004 Justering av gebyrregulativ
076/2004 Fastsetjing av valdag for stortings- og sametingsvalet 2005
077/2004 Helse- , omsorgs- og sosialplan - evaluering
078/2004 Godkjenning av reguleringsplan for Gråtarvika hytteområde gnr 18
079/2004 Økonomiplan 2005 - 2008
080/2004 Rødøy kommunes budsjett for 2005
081/2004 Godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte verv
082/2004 Vedr utleie av lokaler til lensmannskontor
083/2004 Endring av selskapsform for Helgeland regionråd

2004 12 06

Forslag til Budsjett 2005 og Økonomiplan 2005 - 2008

Forslag til Budsjett 2005 og Økonomiplan
2005 - 2008
Formannskapet behandlet på møte 6. desember forslag til budsjett 2005 og økonomiplan 2005 - 2008 og dokumentene er nå utlagt til offentlig ettersyn i perioden fram til 20. desember
L
Formannskapets innstilling til budsjett 2005 og
økonomiplan er lagt ut til offentlig ettersyn rundt
om i kommunen i perioden 6. desember - 20. desember.
Sakene skal sluttbehandles av kommunestyret på
møte 20. desember.

Budsjettforslaget er også lagt ut her på websiden som pdf-fil (241kB).

2004 12 15

Formannskapsmøte 15. desember

Formannskapsmøte 15. desember
Formannskapets siste møte i år er berammet til onsdag den 15. desember.
L
Møtet er fastsatt til onsdag den 15. desember 2004
kl. 09.30 på møterommet, Vågaholmen.
Følgende saker foreligger til behandling:

193/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
194/2004 Boligsaker
177/2004 Status for gjennomføring av skolerehabiliteringsplan - utsatt sak
191/2004 Vedr utleie av lokaler til lensmannskontor - utsatt sak
192/2004 Godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte verv - utsatt sak
195/2004 Vedr salg av bolig på Selsøyvik gnr 4
196/2004 Næringssak - søknad om støtte til oppstart, Thomas Lie
197/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av fiskefartøy, Brynjulf Pedersen

2004 12 01

Formannskapet fortsetter budsjettarbeidet

Formannskapet fortsetter budsjettarbeidet
Arbeidet med budsjettet for 2005 er en krevende oppgave. Etter en gjennomgang med etatene fredag 26. november har ordføreren kalt inn til nytt møte i formannskapet førstkommende onsdag.
L
Møtet er innkalt til onsdag den 1. desember 2004 kl. 09.30 på
møterommet, Vågaholmen. Følgende saker foreligger til behandling:

187/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
188/2004 Boligsaker
185/2004 Næringssak - søknad om tilskott, Rødøy Slip og Marina AS - utsatt sak
189/2004 Rødøy kommunes budsjett 2005
190/2004 Økonomiplan 2005-08
191/2004 Vedr utleie av lokaler til lensmannskontor
192/2004 Godtgjøring av tapt arbeidsfortjeneste for folkevalgte verv


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 26.11.2004

2004 11 26

Prosjektleder innen psykisk helse på plass

Prosjektleder innen psykisk helse på plass
Denne uka startet Kurt Lyngved (49) i sin nye stilling som prosjektleder med ansvar for gjennomføring av handlingsplan innen psykisk helse i Rødøy kommune.

Kurt Lyngved kommer fra stilling innen samme fagfelt i Fauske og har dessuten allsidig erfaring innen helse- og sosialsektoren både nord og sør i landet. Opprinnelig er han fra Bodø, men har solide familiebånd til Rødøy. I oppveksten tilbrakte han ofte sommerferiene hos besteforeldrene på Rangsundøya.
Nå vil han altså tiltre stillingen i helsesjefens stab og vil etter hvert bli å treffe rundt omkring i kretsene. En stor del av hans jobb vil være utadrettet og kontakt med enkeltpersoner.
Han sier selv at han foretrekker å kalle arbeidsområdet sitt for psykisk helse heller enn psykiatri og hvorfor vil vi få vite når han er blitt varm i trøya i Rødøy.
Kurt Lyngved


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 26.11.2004

2004 11 22

Formannskapsmøte 22. november

Formannskapsmøte 22. november
Ordføreren har innkalt formannskapet til møte mandag 22. november. På møtet er det budsjettet 2005 som er viktigste sak.
L
Møtet skal avholdes mandag den 22. november 2004
kl. 09.30 på møterommet, Vågaholmen.
Følgende saker foreligger til behandling:

180/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
181/2004 Boligsaker
182/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøytetilskott
183/2004 Høringsuttalelse ny forskrift om forvaltning av rovvilt
184/2004 Suppleringsopptak til barnehager
185/2004 Næringssak - søknad om tilskott, Rødøy Slip og Marina AS
186/2004 Budsjett 2004 - første behandlingsopplegg

2004 11 02

Kommunestyremøte 2. november

Kommunestyret er innkalt til møte tirsdag 2. november kl. 11.00 på Rødøy. På sakslista står bl.a. behandling av Næringsplan 2004-06.
L
Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:
064/2004 Referater / orienteringer v/ ordfører
065/2004 Næringsplan 2004 - 2006
066/2004 Godkjennelse av avtale m.h.t. legalpant
067/2004 Forslag på kandidater til dyrevernnemnd
068/2004 Kvartalsrapport 3. kvartal 2004
069/2004 Vedr prioritering av omsorgsbolig
070/2004 Søknad om fritak for folkevalgt verv
071/2004 Revisjon av tjenesteytingsavtale mellom Rødøy kommune og Rødøy kirkelige fellesråd
072/2004 Orientering om statsbudsjettet 2005
073/2004 Retningslinjer for Selvågen brygge- og naustområde
Evt. andre saker.

2004 10 og 09

2004 10 08

Kvartalsrapport 3. kvartal

Kvartalsrapport 3. kvartal
Rådmannen har lagt fram kvartalsrapport for 3. kvartal. Rapporten tar for seg økonomisituasjonen per 30. september og gir i tillegg en kortfattet gjennomgang av status for de ulike områder av den kommunale drift og tjenesteproduksjon.
L
Rapporten viser at budsjettforbruket, både med hensyn til lønnskostnader og driftskostnader, ligger på et akseptabelt nivå sett i forhold til budsjett og tilsvarende periode i fjor.
De samlede lønnskostnader (eksklusive trygd og pensjon) etter 9 måneder er på vel knappe 40,9 millioner kroner mot 40,7 millioner kroner for samme periode fjor. Det betyr at lønnskostnadene i år er ligger 0,46 % over tilsvarende periode i fjor.
Skatteinngangen etter 3 kvartal i 2004 er på til sammen over 12,8 mill. kr. mot 12,3 mill. kr. til samme tid i fjor. Det tilsvarer en økning på 500.00 kroner eller 4,1 %.
Antall årsverk fortsatte å gå ned i 3. kvartal og var 1,5 årsverk lavere enn gjennomsnittet i 2. kvartal. Det var ventet en liten korreksjon oppover bl. a. fordi en har ansatt nye personer i kvartalet inklusive ny drift ved Myken skole.
Sykefraværet for 3. kvartal var lavt målt i forhold de hva som har vært vanlig de senere år. Lavt sykefravær i 3. kvartal forklares tradisjonelt med godt vær og ferieavvikling, men fraværet i år er altså lavere enn gjennomsnittet de siste 5 år. Sykefraværet er på 4,6 % blant kvinnene og 0,3 % blant mennene.
Annet fravær (enn sykefravær) er målt til 4,6 %. Her er det svangerskapspermisjonene som utgjør hoveddelen med 3,9 %. Det betyr at antall tapte dagsverk for dette aktuelle kvartalet er større som følge av svangerskapspermisjoner enn for alt sykefravær. Hele kvartalsrapporten kan lastes ned her.
(pdf-fil 305 kB)



Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 08.10.2004

2004 10 12

Formannskapsmøte 12. oktober

Formannskapsmøte 12. oktober
Det er innkalt til møte i formannskapet tirsdag 12. oktober. På saklista står blant annet flere søknader om støtte fra næringsfondet, delårsrapport for 3. kvartal og prioritering av bygging av ny omsorgsbolig.
L
tirsdag den 12. oktober 2004 kl. 09.00 på Vågaholmen. Medlemmene innkalles herved. Lovlig forfall bes meldt snarest til ordføreren, i dennes fravær til formannskapskontoret.

Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:
149/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
150/2004 Boligsaker
133/2004 Ervervelse og preparering av vilt - utsatt sak
151/2004 Skattesaker - dok unntatt offentlighet
152/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøyteutstyr
153/2004 Rapport i.h.t. alkohollovens kontrollapparat
154/2004 Søknad om ekstratiltak under opphold RIBO - dok unnt offentlighet
155/2004 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2004
156/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av melkekvoter - Rødøy bondelag
157/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av fiskebåt - Paul Amundsen
158/2004 Næringssak - søknad om støtte til kjøp av stillas - Gunnar Urskog
159/2004 Næringssak - søknad om støtte til investeringer - Angellbruket AS
160/2004 Næringssak - søknad om støtte til etablering av drosjeforretning - Helge Hilstad
161/2004 Næringsplan 2004 - 2006 - behandling etter 1. høringsrunde
162/2004 Forslag på kandidater til dyrevernnemnd
163/2004 Søknad om utvida avlastning til funksjonshemma jenta
164/2004 Vedr prioritering av omsorgsbolig
165/2004 Godkjennelse av avtale m.h.t. legalpant Saksdokumentene
kan lastes ned her.
(pdf-fil 138 kB)



Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 08.10.2004

2004 10 20

Prosjekt småsamfunn: utlysing av regionale fondsmidler

Prosjekt småsamfunn: utlysing av regionale fondsmidler
Prosjekt ”Småsamfunn” som Træna, Rødøy og Lurøy kjører i samarbeid med Nordland fylkeskommune utlyser nå årets fondsmidler. Frist for å søke er 20. oktober 2004.


Regionalt kulturfond: ungdom, trivsel og tilhørighet

Det kan gis av fondet til alt kulturelt arbeid som har samarbeid over kommunegrensene som formål eller tiltak som har regionen og dets beboere som nedslagsfelt.
Det er en forutsetning for tildeling at søkere ikke mottar tilskott fra annet kommunalt hold. Det kan søkes midler til tiltak som fortrinnsvis er rettet inn mot ungdom, trivsel og tilhørighet.
Søke kan lag og foreninger, enkeltpersoner eller offentlige instanser. Vedlagt søknaden skal ligge budsjett for tiltakene, beskrivelse av tiltaket og det vil kreves rapport fra tiltaket etter gjennomføringen.
Regionalt næringsfond: kreative ideer, spenstige tiltak

Fondet skal benyttes til tiltak som fremmer næringslivet og trygger bosetting i Rødøy, Lurøy og Træna kommuner. Støtten kan ikke subsidiere drift av privat næringsvirksomhet. Det kan gis lån eller tilskott. Innenfor fondets målsetting kan midler nyttes til bl. a. fellesprosjekter mellom kommunene, samarbeidsprosjekter med private m.m.
Støtte fra fondet skal som hovedregel benyttes som toppfinansiering i samarbeid med andre finansieringskilder.


Praktiske ting

Eventuelle spørsmål rettes til den enkelte kommune. Søknad med nødvendige vedlegg sendes direkte til den enkelte kommune innen 20. oktober 2004.

Vedtektene for regionalt kulturfond (pdf-fil 31 kB)
Vedtektene for regionalt næringsfond (pdf-fil 36 kB)

2004 09 16

Rettsforlik mellom Nordlandssykehuset og Rødøy kommune

Rettsforlik mellom Nordlandssykehuset og Rødøy kommune
I et rettsforlik har Rødøy kommune godtatt å betale Nordlandssykehuset 650.000 kroner for et pasientopphold. Sykehusets opprinnelige krav var på 2,5 mill. kr.

Rettsforlik mellom Nordlandssykehuset og Rødøy kommune

Nordlandssykehuset stevnet i desember 2002 Rødøy kommune inn for retten med krav om å betale 2,5 millioner kroner for et pasientopphold ved en institusjon i Saltdal. Pasienten var hjemmehørende i Rødøy, men innlagt på Nordlandssykehuset.
Da saken kom opp for retten 31. august i år ble partene enige om et forlik som innebærer at Rødøy kommune skal betale 650.000 kroner til Nordlandssykehuset for dette pasientoppholdet.


Bakgrunnen for at Rødøy kommune ikke ville betale regningene, var at kommunen ikke godkjente noen avtale om et slikt opphold. Kommunen ga beskjed om at kostnadene på 200.000 per måned ble alt for høye til at kommunen kunne klare det. På tross av at kommunen ga beskjed om dette, fortsatte Nordlandssykehuset behandlingsopplegget et helt år og tok ut stevning mot kommunen. Behandlingsopplegget foregikk fra august 2002 til august 2003.

I utgangspunktet ønsket Rødøy kommune full frifinnelse fordi en mente seg ikke ansvarlig for de utgifter som Nordlandssykehuset iverksatte.


Retten ble satt 31. august og nesten hele dagen gikk til ordinære partsinnlegg og vitneforklaringer. Helt på slutten av dagen ble spørsmålet om forlik tatt opp av dommeren.



Etter forhandlinger godtok Nordlandssykehuset å betale alle utgifter for 2002 og så ble partene enige om at utgiftene i 2003 skulle deles noenlunde likt mellom partene.
I et ekstraordinært formannskapsmøte 7. september ble rettsforliket godkjent og Rødøy kommune skal betale regningen i to like rater på 325.000 kroner, første del innen 15. september og andre del innen 15. desember 2004.

Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 16.09.2004

2004 09 22

Formannskapsmøte 22. september

Formannskapsmøte 22. september
Formannskapets neste møte er innkalt til onsdag 22. september på Jektvik Cafe. Til møtet vil kommunen få besøk av Fylkesmannen.
L
Fylkesmann Åshild Hauan vil komme til møtet og sammen med formannskapet
gjennomgå kommunens opptrappingsplan innen psykiatri.

Det ordinære møtet starter kl. 09.00 på Jektvik Cafe.
Følgende saker foreligger til behandling:

139/2004 Referater og orienteringer v / ordfører
140/2004 Boligsaker
141/2004 Forslag til regionalt miljøprogram for landbruket i Nordland - høringsuttalelse
142/2004 Tilskott til miljøtiltak i landbruket - fordeling av lokal pott
143/2004 Søknad om kommunalt tilskott til kjøp av brøyteutstyr
144/2004 Vedr salg av bolig på gnr 25 - Melfjord
145/2004 Søknad om parkeringsbevis for funksjonshemmede - dok unnt off
146/2004 Helgelandssykehuset - utkast til ambulanseplan
147/2004 Helgelandssykehuset - krav om økt leie på Rødøyfjord
148/2004 Næringssak - søknad om forlenget avdragsfrihet, Rangsundfisk AS Saksdokumentene
utlagt i pdf-format
(144-kB)


Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 16.09.2004

2004 08 -07-05

2004 08 20

Formannskapsmøte 20. august

Formannskapsmøte 20. august
Ordføreren har innkalt formannskapet til første møte etter sommerferien.
L
Møtet er innkalt til fredag den 20. august 2004 kl. 09.30
på møterommet, Vågaholmen.

Følgende saker foreligger til behandling:

126/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
127/2004 Boligsaker
124/2004 Søknad om startlån - utsatt sak (tidl utsendt)
125/2004 Endring av stadnamn - kommunal klage - utsatt sak (tidl utsendt)
128/2004 Budsjettrapport 1. halvår 2004
129/2004 Overføring av veglysanlegg i Tjongsfjord krets
130/2004 Søknad om økonomisk støtte til forsamlingshuset Skreien
131/2004 Søknad om støtte til oppslagstavle ved Øresvik skole
132/2004 Søknad om økonomisk støtte til innkjøp av premier
133/2004 Ervervelse og preparering av vilt
134/2004 Næringssak - reiselivsutvikling i Polarsirkel-regionen - tilskott til forfase
135/2004 Vedr prioritering av riksvegprosjekter - uttalelse (ettersendes) Last ned saksdokumentene i pdf-format (106 kB).

2004 08 14

Kvartalsrapport for 2. kvartal viser stabil økonomisituasjon

Kvartalsrapport for 2. kvartal viser stabil økonomisituasjon
Rådmannen har lagt fram rapport for 2. kvartal (1. halvår) og den ligger til behandling på første formannskapsmøte. Rapporten oppsummerer budsjettsituasjonen per utgangen av 2. kvartal og gjelder altså perioden april - juni måned.


Det totale budsjett-forbruket i 1. halvår var på vel 43,5 millioner kroner som er vel 400.000 kr mindre enn til samme tid i fjor.
De samlede lønnskostnader (eksklusive trygd og pensjon) etter seks måneder er på vel 25,25 millioner kroner mot 25,28 millioner kroner i samme periode fjor. Det betyr at lønnskostnadene er 32.000 kroner lavere enn til samme tid i fjor, noe som tilsvarer en prosentvis endring på - 0,12.
Skatteinngangen per utgangen av 1. halvår 2004 er på til sammen 8,52 mill kr mot 7,96 mill kr til samme tid i fjor. Det betyr en halv million kroner i bedre i skatteinngang og tilsvarer en vekst siste år på 7,5 %.

Antall årsverk i kommunen gikk ned fra 148,7 i 1. kvartal 2004 til 147,7 i 2. kvartal 2004. I løpet av det siste år er antall årsverk redusert med 8,8.
Sykefraværet i 2. kvartal var på 6,2 % som er lavere enn 2. kvartal i fjor (6,8 %). Det er også betydelig lavere enn 1. kvartal i år da sykefraværet var oppe i hele 10,6 %.



Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 14.08.2004

2004 07 05

Formannskapsmøte 5. juli

Formannskapsmøte 5. juli
Siste møte i formannskapet før ferien avholdes mandag 5. juli på Øresvik skole.
L
Møtet er innkalt til klokka 12.00 med frammøte på bedriften Nord-Reker AS
på Hilstad.
Klokka 14.00 blir det så møte på Øresvik skole hvor planlegger S. Sund
i SKS Produksjon vil gi en gjennomgang av status for planleggingen
av kraftutbyggingsprosjektene Smibelg og Storåvatn.

Sakslista til formannskapet er slik:

119/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
120/2004 Boligsaker
121/2004 Vedtekter for sekretariatskontoret til kontrollutvalgene
122/2004 Vedr. tilkobling til Tjongsfjord vannverk
123/2004 Leie av tomt på Våga kai- og næringsområde
124/2004 Søknad om startlån
125/2004 Endring av stadnamn - kommunal klage



Sist oppdatert av Per A. Sperstad, 01.07.2004

2004 06 23

Næringsplan 2004-06 ute på høring

Næringsplan 2004-06 ute på høring
Kommunestyret godkjente den 23. juni et utkast til Næringsplan 2004-06, og planutkastet er utsendt på høring.
L

Frist for høringsrunden er satt til 20. september 2004.

Etter dette vil planen med alle høringsuttalelsene legges fra
for kommunestyret som så skal sluttbehandle planen.
Kommunen ønsker at alle lokalutvalg, næringsdrivende og
andre med interesse for næringsutvikling skal komme med sine
kommentarer og merknader gjennom høringsrunden.

Planutkastet i pdf-format (470kB).

2004 06 21

Formannskapsmøte 21. juni

Ordføreren har innkalt formannskapet til ekstraordinært møte mandag 21. juni klokka 09.00.
Det var nødvendig med et ekstra møte fordi en ikke klarte å gjøre seg ferdig alle sakene i forrige møte.
L
Følgende saker foreligger til behandling i formannskapet:

110/2004 Referater og orienteringer v/ ordfører
111/2004 Boligsaker
101/2004 Næringssak - Søknad om støtte fra næringsfondet - Arnold Hagen - utsatt sak
104/2004 Rødøy kommunes regnskap 2003- desisjon
105/2004 Budsjett 2004 - saldering III juni - utsatt sak
112/2004 Vedr salg av bolig på Selsøyvik
113/2004 Samordnet tjenestetilbud for funksjonshemmet barn - dok unntatt offentlighet
114/2004 Søknad om startlån - dok unntatt offentlighet
115/2004 Vedr prosjekt vannboring på Nordnesøy
116/2004 Uttalelse vedr gjenopprettelse av 8754 Øresvik

2004

2004 05 26

Sparebanken Rana

Konstituerende møte i Sparebanken Ranas forstanderskap
Den 26. april 2004 ble det holdt konstituerende møte i bankens forstanderskap, der følgende ble valgt som representanter/vararepresentanter til bankens tillitsmannsorganer:
Forstanderskapet 2004:

Helge Stanghelle, Strandenget 34, 8614 Ytteren valgt som leder (gj,v.).

Jan Nikolaisen, Skogbrynet 49, 8618 Andfiskå valgt som nestleder (gj.v.).
Styret perioden 2004/2005:

Thore Michalsen, Mjølanvn. 67, 8622 Mo i Rana, valgt som leder (gj.v.)

Inger Lise Pettersen, 8646 Korgen, valgt som medlem (gj.v.).

Anita Pruglhei, 8615 Skonseng, valgt som medlem (gj.v.).
Varamedlemmer til styret for 2004:

Gretha Bye, Idrettsvn. 5, 8700 Nesna (gj.v.)

Thor Hoff, 8186 Tjongsfjorden. (gj.v.)

Gørild Støve Sørvik, Krøtabakken 6, 8614 Ytteren. (gj.v.)

Bente Johansen, Svartflågveien 20, 8614 Ytteren. (gj.v.)
3 medlemmer til kontrollkomiteen for 2004/2005:

Olaf Fjalstad, Båsmosjyen 5, 8616 Båsmoen (gj.v.).

Frank Høyen, Åttringvn. 30, 8616 Båsmoen (gj.v.).

Heidi Dahl, Skipper Nilsens gt. 54, 8613 Selfors (ny).
2 varamedlemmer til kontrollkomiteen for 2004/2005:

Beate Aspdal , Ormenggt. 24, 8613 Selfors (ny).

Kjell Myrvang, Rognvn. 25, 8622 Mo i Rana (gj.v.).
Leder til forstanderskapets valgkomité for 2005/2006:

Ørnulf Skjæran, Parkvn. 34, 8640 Hemnesberget (ny).
1 medlem til forstanderskapets valgkomité for perioden 2005/2006:

Terje Krogh Indahl, Gaukveien 20, 8616 Båsmoen (ny)
2 varamedlemmer til forstanderskapets valgkomité for perioden 2005/2006:

Torlaug Paulsen, 8700 Nesna (gj.v.).

Kjersti Sletten, Nevernes, 8630 Storforshei (ny).

Oppdatert oversikt over bankens valgte organer

2004 01 26

Lys langs veiene

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 26/01 2004
Lys langs vegene

Veglys i mørke (foto:pas)
Statens Vegvesen og Rødøy kommune har kommet fram til en overenskomst som betyr at utgiftene til veglys langs riksveg 17 skal betales av Vegvesenet i framtida. Det er imidlertid flere krav som må innfris dersom dette skal skje, blant annet må det lysarmaturene oppgraderes noe som vil koste om lag 1.250 kroner per lyspunkt.
Det var for to år siden at Rødøy kommune måtte si nei til å betale strøm på veglysene i kommunen, noe som hadde sin årsak i en vanskelig økonomi. De to siste vintrene har det altså vært opp til lokalfolkningen og veglysforeningene i hver krets å samle inn penger til å betale strøm i lysene.

Den nye avtalen med Vegvesenet betyr at strøm på veglys langs RV 17 og på enkelte andre distanser langs riksveg (Tjong-Magvoll), kan betales av Vegvesenet dersom kravene innfris. Dette gjelder veglys langs riksvegen i Øresvik og Tjongsfjord (Reppen-Sleipnes) og utgjør cirka 27 prosent av alle veglys som er satt opp langs vegene i kommunen. Rødøy kommune har derfor tatt kontakt med veglysforeningene i Øresvik krets og Tjongsfjord krets for å få disse til å stille opp med penger til dette prosjektet.

For veglysene i Øresvik og Tjongsfjord så gjelder det 151 lyspunkter og hvert punkt koster 1.250 kroner ekslusive moms å reparere / oppgradere. Samlet sum blir dermed cirka 190.000 kroner ekslusive moms ifølge beregninger gjort av Rødøy-Lurøy kraftverk.
- Langs RV 17 i Øresvik er det 22 veglys og kostnaden blir dermed cirka 27.500 kroner eksl moms.
- Langs RV 17 Reppen-Tjong er det 21 veglys og kostnaden blir dermed 26.250 kroner eksl moms.
- Langs RV 831 (Tjong - Magvoll) er det 108 lys og kostnaden blir 135.000 kroner eksl moms.

Nå er det opp til veglysforeningene å gi tillbakemelding om de ønsker å være med på et slikt opplegg.
Ved pas, kl 14:20

2004 01 24

Nyetableringer

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 24/01 2004
Nye etableringer i 2003
I Nordland ble det i 2003 registrert 1.023 nye foretak med kommersielt formål. Dette er en svak nedgang fra året (2002) før da det ble registrert 1.097 nye næringsforetak.
Dette går fram av tall fra Brønnøysundregistrene.

Tallene på nyregistrerte foretak på Nord-Helgeland i 2003 er slik (tall fra 2002 i parantes):

Nesna: 10 (8)
Rana: 79 (107)
Lurøy: 11 (12)
Træna: 0 (2)
Rødøy: 7 (3)
Meløy: 26 (26)

Hele Nordland: 1.023 (1.097)
Ved pas, kl 17:46

2004 01 24

Bedrifter

Nyheter
Bedrifter får støtte fra SND
I perioden september-desember 2003 ble det gitt 13 ulike vedtak fra SND (Statens nærings- og distriktsutviklingsfond) om støtte i Rødøy, Træna og Lurøy. Mest støtte ble gitt til en ny båt i Lurøy som skal drives i regi av det nye selskapet Lovundværing AS.
Men flest søknader er fra landbrukets aktører som søker om tilskott fra de såkalte BU-midlene (Bygdeutviklingsmidlene).

Positive SND-vedtak september-desember 2003:

Gunnar Hansen, Lurøy 4.000 kr BU-midler
Alf Magne Telnes, Rødøy 9.315 BU-midler
Tommy Kenneth Benjaminsen, 11.220 kr. BU-midler
Torgeir Hansen, Rødøy, 4.000 kr. BU-midler
Rolf G. A. Mathisen, Rødøy, BU-midler
Bent Harald Sund, Lurøy, 126.015, BU-midler
Bent Harald Sund, Lurøy, 108.400, BU-midler
Rødøy fiskebåtrederi, Rødøy, 150.000 kr, Distriktsrettede risikolån
Lovundværing AS, Lurøy, 4 mill kr, GFL-flåte
Lovundværing AS, Lurøy, 3 mill kr, GFL-flåte
Glomfjord Smolt AS, Lurøy, 490.000 kr, Bedriftsutviklingstilskott
Rødøy fiskebåtrederi AS; 190.000 kr, distriktsrett. risikolån
Sala samdrift, Lurøy, 12.000 kr, BU-midler
Ved pas, kl 17:45

2004 01 21

Møteplan kommunestyre og formannskap

Møteplan 2004
Her er møteplan 2004 for kommunestyre og formannskap, slik den er vedtatt av formannskapet. I første omgang gjelder det for 1. halvår.
L

Møteplanen er behandlet av formannskapet og gjelder i første omgang for 1. halvår:

Kommunestyre Formannskap

Onsdag 3. mars 2003
Onsdag 21. april 2003
Onsdag 23. juni 2003



Onsdag 21. januar 2003
Mandag 16. februar 2003
Onsdag 17. mars 2003
Onsdag 14. april 2003
Onsdag 12. mai 2003
Mandag 7. juni 2003
Mandag 5. juli 2003


Møtested, starttidspunkt og saksliste kunngjøres i forbindelse med innkallingen til hvert enkelt møte.

2004 01 22

Nytt ruteopplegg

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 22/01 2004
Nytt ruteforslag på høring

Steigtind.2 (foto:pas)
Samferdselsavdelinga i Nordland fylkeskommune har nå sendt ut et nytt forslag til båtruter i Rødøy / Lurøy – distriktet og Nordlandsekspressens rute mellom Sandnessjøen-Bodø. Innen 18. februar skal kommuner og publikum få anledning til å komme med sine sine uttalelser.
Dette ruteforslaget er korrigert på noen punkter I forhold til ruteforslaget som var på høring i november i fjor og som vakte mange negative reaksjoner i de to kommunene.

Det nye forslaget inneholder som tidligere et kutt av anløp på de tre sentraløyene i Rødøy og Nordværnes. I stedet må reisende som skal til f eks Selsøyvik reise to ganger over Rødøyfjorden – først nordover med Nordlandsekspressen og så sørover med Rødøyløven.
Som tidligere er det foreslått å kutte Lurøyprinsessens anløp av Sørnesøy og Hestmona og trafikken legges til Rødøyløvens rute.

Ett av de nye forslagene er at Lurøyprinsessen skal ligge i Jektvik om natten (i det første ruteforslaget skulle den ligge i Vågaholmen). Båten er tenkt å gå fra Jektvik klokka 05.30 og vil anløpe Rødøy, Gjerøy og Selsøyvik før Tonnes klokka 07.00 i korrespondanse med buss til Mo. Etter dette vil den gå til Stokkvågen (i korrespondanse med hurtigbåten Helgelands tur til Sandnessjøen) og så til Onøy.

Rødøy kommune har sendt ruteforslaget ut til lokalutvalgene i de ulike kretsene og disse har fått frist til 1. februar med å komme med synspunkter før formannskapet behandles saken 16. februar.
Ved pas, kl 19:07

2004 01 16

Oppdrett

Nyheter 16/01 2004
Vil kreve lokal avgift på oppdrettsanlegg

Oppdrettsmærer (foto:)
Formannskapet i Rødøy vil på førstkommende møte ta stilling til om kommunen skal kreve lokal avgift på oppdrettsanlegg. Det er i en sak om framtidige konsesjonsmodeller spørsmålet om å innføre en lokal avgift på anleggene tas opp. Fiskeridepartementet har satt fram forslag om at konsesjonene i framtida skal avgrenses ved areal i stedet for biomassevolum i kubikk. Dette spørsmålet har det i flere år stått strid om mellom aktørene og de ulike myndighetene.
Når Rødøy formannskap behandler saken på møte kommende onsdag, foreligger det en innstilling fra rådmannen der kommunen skal kreve at fiskeridepartementet innfører hjemmel for å kunne ta lokale konsesjonsavgifter. Dette kan skje etter modell fra konsesjonsavgiftene på vannkraftanlegg. Det framgår i saksdokumentene at kravet om en slik lokal avgift begrunnes med at det er et rettferdighetshensyn at noe verdiskapingen føres tilbake til lokalsamfunnet. – Det er urimelig at det lokalsamfunnet blir sittende uten å få noe tilbake når arealer og naturressurser beslaglegges til bruk for oppdrett. Mange steder foregår en storstilt råvareproduksjon hvor man beslaglegger store areal på fjordene uten at kommunene får noen betaling for dette, heter det i saksutredningen. Videre blir det påpekt at det utrolig arrogant av Staten å ta betalt for nye laksekonsesjoner, mens lokalsamfunnene ikke får noe.
Rødøy kommune har idag 9 konsesjoner for laks som er i drift, fordelt på 5 til Stolt Sea Farm, 2 til Seafarm invest og 2 til Selsøyvik Havbruk.
Ved pas, kl 19:03

2004 01 16

Rovviltskade

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 16/01 2004
Erstatning for rovviltskader

Smålam (foto:)
Fylkesmannen i Nordland ga like før jul i fjor syv bønder i Rødøy erstatning for skader som rovvilt påførte bufe i beitesesongen 2002. Det ble gitt erstatning for tap av 37 sau og 69 lam og det var gaupe og jerv som var årsak til tapene. Tapene fordeler seg både i Sørfjorden, Værangfjorden og indre deler av Tjongsfjorden.
Den gårdbruker i Rødøy som led de største tapene i 2002 mistet 15 sau og 21 lam.
I Meløy var det 17 bønder som led tap i 2002 på til sammen 63 sau og 319 lam, mens 20 bønder i Rana mistet i alt 51 sau og 407 lam. I Lurøy var det ingen som fikk erstatning for tap, mens 1 bonde i Nesna fikk erstattet 6 sau og 20 lam.
I områdene på Nord-Helgeland er det gaupe og jerv som tar beitedyr. Skader av bjørn var det bare Grane og Hattfjelldal som opplevde i 2002.
I hele Nordland ble det gitt erstatning for tap av 385 voksne sau og 3.147 lam og totalt ble det gitt 5,15 millioner kroner i erstatning.
Ved pas, kl 19:01

2003

2003 September

2003 09 15

Valgtradisjon

Værangfjord Helselag har en 50 år gammel tradisjon knyttet til våre valgdager både når det gjelder kommune- og stortingsvalg.
Helselaget har i alle disse år hatt valgkafe med salg av kaffe og kaker, inntekten av salget går til helselagets arbeid.

Dette er en tradisjon som kretsens innbyggere setter pris på, og de fleste setter seg ned med en kopp kaffe etter at borgerplikten er unnagjort.

I år var det Liv Telnes og Margot Hoff som stilte for Værangfjord Helselag - med som vanlig mange gode kaker.
Ved sol, kl 13:57 (Rødøy kommune-nettsiden).

2003 09 05

Rødøy kirke trenger vedlikehold

Nyheter 09/05 2003
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Rødøy kirke trenger vedlikehold

(foto:)
Rødøy kirke`s utseende er begynt å skrante ganske kraftig, ikke p. g. a. alder, men mangel på vedlikehold. Maling, små og store løpende reparasjoner - mest utvendig - er det første som må gjøres.

Tårnet og mønekammene har en del råteskader og må repareres, videre må det til en skikkelig omgang med god maling.

Vedlikeholdsbudsjettet strekker på langt nær til for å dekke kostnadene.
Lovnadene fra offentlige instanser om et "krafttak" for å ta vare på de mange kirkeeiendommer som nå begynner å se skjemmende ut, lar vente på seg.

Vi går mot en sommer med mange høytidsstemte og kirkelige festaktiviteter
-Bispevisitas – konfirmasjon – Rødøystevne – 50 års-konfirmasjon – flere slektstreff.

Det både er og blir vondt for mange å se at Rødøy hovedkirke forfaller.

En aksjonskomitee har en tid samlet inn penger til formålet, og er kommet et stykke på vei,
Men det er enda langt igjen til målet, som er: "En pen og ærverdig kirke".

Midtre Rødøy Pensjonistforening, og Rødøy lokalutvalg samarbeider nå med komiteen
om et felles løft for formålet, og oppfordrer alle til å gi en gave til:

"Aksjon kirken vår ved havet"
8193 Rødøy.
kontonr. 0540 04 05230

Dette sier Bernt Arntsen som er kontaktperson for aksjonen.
Ved sol, kl 14:51

2003 08 05

Bispevisitas i Rødøy

Nyheter 08/05 2003
Bispevisitas i Rødøy

(foto:)
Tirsdag den 6. mai ankom biskopen i Sør-Hålogaland med sitt følge Rødøy prestegjeld for å gjennomføre visitas. Biskop Øystein Larsen har permisjon for tiden fra sin stilling, og i hans sted fungerer domprost T.B. Jørgensen som biskop. I hans følge er også prost Birger Bentsen og E. Vangen.

Onsdag den 7. mai var det skolegudstjeneste i Tjongsfjord kirke. Presis klokken 11.30 ankom skoleelevene fra Jektvik skole og Tjongsfjord skole med sin respektive lærere kirken.

Som preludium spilte Helge Saksen Hammer(piano) ”Ave Maria” godt hjulpet på blokkfløyte og gitar av 6/7 klasse ved Tjongsfjord skole - en stemningsfull og fin innledning.
Helga S. Hammer fortsatte som pianist (organist) videre i gudstjenesten, blokkfløytegruppen deltok ivrig med fin musikk sammen med sin lærer ved flere av sangene som ble framført som allsang under gudstjenesten.

Videre deltok 5/6 klasse fra Tjongsfjord skole med sang. Det samme gjorde en gruppe elever fra Jektvik skole (fra 2/3/4 klasse) med Kjell Hammer på gitar.

Etter selve prekenen som ble holdt av sognepresten samtalte biskopen med skoleelevene. Han greide å få elevene både ivrig og motivert for samtalen. Til det benyttet han seg av et pedagogisk ”knep” der elevene fikk en rask og effektiv innlæring i japansk språk. De lærte seg bl.a. å telle til fem på japansk.
I det hele fikk de to skolene et fint møte med biskopen, der de selv deltok aktivt i gjennomføringen av gudstjenesten med sang og musikk.

Etter at elevene hadde kommet seg på skolebussene var det lærernes tur med å samtale med biskopen, ikke etter den gamle metoden med ”overhøring og streng prediken”, men med konstruktiv diskusjon om sentrale problemstillinger bl.a. omkring KRL faget i grunnskolen
Torsdag den 8. mai avholdes skolegudstjeneste i Rødøy kirke.
Ved sol, kl 09:44

2003 Mai

2003 05 28

Kjempeoverskott for Rødøy-Lurøy kraftverk

Nyheter 28/05 2003
Kjempeoverskott for Rødøy-Lurøy kraftverk

Rødøy Lurøy kraftverk (foto:)
AS Rødøy-Lurøy kraftverk (RLK) legger fram årsregnskap for 2002 med et overskott før skatt på 14,2 millioner kroner. Det er 1 million kroner bedre enn 2001. Årsoverskottet etter skatt ble i 2002 på 10,4 millioner kroner mot 8,7 millioner kroner i 2001. Styret foreslår at 6,0 mill.kr av dette avsettes til utbytte noe som tilsvarer 500 kroner per aksje (mot 400 kroner i fjor).
Når overskottet blir 10,3 millioner kroner av en omsetning på 39,1 millioner kroner, så betyr det at selskapet har en ren fortjeneste på over 25 øre for hver omsatt krone – og det er meget bra. Etter flere år med gode resultater står selskapet seg godt med en egenkapital på 124 millioner kroner og ingen langsiktige låneforpliktelser.
Selskapet har 45 millioner kroner liggende i rene kontanter og i tillegg omlag 30 millioner kroner i reelle verdier av SKS-aksjer som ikke kommer fram i regnskapet.
Produksjonen på Reppa kraftverk gikk i 2002 opp til 78,1 GWh noe som er hele 18,7 % over gjennomsnittlig produksjon i siste 15-årsperiode. Av årsrapporten framgår at det i 2002 ble registrert 68 feil eller avbrudd i linjenettet, av disse var 38 planlagte utkoblinger og 30 driftsforstyrrelser. Dette er omtrent samme situasjon som i 2001.
Ved utgangen av 2002 eier Salten Kraftsamband (SKS) 57,6 `% av aksjene i selskapet. Nerst største aksjonær er Rødøy kommune med 13,2 %. Lurøy kommune har 12,0 % og Træna kommune 4,2 %.
Private småaksjonærer har tilsammen 13,0 % av aksjene i selskapet. Etter at SKS kjøpte seg inn med majoritet i selskapet i 2001 er RLK blitt en ren datterbedrift i SKS-konsernet og antallet småaksjonærer er redusert fra 1.150 til 500. Ved utgangen av 2002 hadde RLK omlag 24 ansatte. Årets generalforsamling skal være fredag 13. juni.
Ved pas, kl 15:48

2003 05 16

kr 150.000 til Selsøyvik handelssted

Nyheter 16/05 2003
kr 150.000 til Selsøyvik handelssted
Selsøyvik handelssted er av Nordland fylkeskommune innvilget kr 150.000 til restaureringsarbeidet som pågår.

Fylkeskommunen har behandlet i alt 46 søknader om støtte til istandsetting av kulturminner av disse er 18 innvilget (15 med støtte fra riksantikvaren etter tilråding fra fylkeskommunen og tre med direkte støtte fra fylkeskommunen). Søknadene har omfattet fredede anlegg, verneverdige bygninger og anlegg, et større parkanlegg, brannsikring av kirkebygg og søknader som handler om immaterielt kulturminnevern. Søknadsbeløpet har vært på 13,1 mill. kr.

Nordlands fylkeskommunes budsjettpost til bygningsvern for 2003 er på kr 103.800 mens det fra Riksantikvaren er gitt et rammetilskudd for samme formål på kr 2.414.900. Samlet beløp til disposisjon er kr 2.518.700. Restbeløpet på kr 404.900 skal settes av til sikringstiltak og ekstraordinære tiltak. Dette i følge pressemelding fra Nordland fylkeskommune.
Ved sol, kl 13:18

2003 05 13

Kurs i datakortet

Kurs i Datakortet
Kurs i Datakortets 7 moduler.
Folkeuniversitetet Nord-Helgeland har arrangert kurs i Datakortet på ettervinteren.
Kurset har vært gjennomført med en gruppe i Tjongsfjord og en gruppe i Jektvik, begge har hatt fult deltakerantall – 5 på hvert sted.
Kurset er delt i to deler, 2 moduler er gjennomført og resten går videre til høsten.

Datakortet er en felles europeisk standard på dokumentasjon som viser at innehaveren har bestått sju tester. Den første testen kontrollerer kandidatens kunnskaper om de grunnleggende begrepene innen IT, mens de øvrige seks er praktiske tester som kontrollerer kandidatens kompetanse på bruk av datamaskinen.

Vinterens kurs er nå gjennomført og testene gjenstår. Lærere på kursene er Kjell B. Hammer og Arne Tore Bang. Ved sol, kl 00:23

2003 05 27

Rødøy helselag

Hjemler:
27.05.2003: Gnr 74 bnr 70 er overdratt fra Rødøy helselag til Rødøy kommune.

2003 04 14

Næringsfond til kommunene

Nyheter 14/04 2003
Næringsfond til kommunene
Fylkesrådet i Nordland har kommet med sitt forslag til fordeling av kommunale næringsfond. I forslaget som skal ferdigbehandles 28. april, gis det tilskott til 21 av fylkets 45 kommuner. På ytre Nord-Helgeland får Dønna, Herøy, Leirfjord, Nesna, Træna, Lurøy og Rødøy slike næringsfond i år.
Årets bevilgning inneholder likevel mindre beløp enn tidligere. Herøy, Dønna, Lurøy og Træna får 369.000 kroner hver. Nesna og Leirfjord får 330.000 kroner mens Rødøy får 286.000 kroner. Rødøy får trekk på grunn av at kommunen har en del kraft-konsesjonsinntekter.

Fylkeskommunens grunnlag for tildeling av kommunale næringsfond er folketall og kraft-konsesjonsinntekter. Fylkestinget gjorde i 1999 vedtak om hvilke kriterier som skal legges til grunn for tildeling av kommunale næringsfond og fylkesrådet har presisert dette for inneværende år:
1. Tilskudd gis til kommuner med inntil 5000 innbyggere.
2. Satsing på kvinner og ungdom skal prioriteres
3. Kommuner med kraftfond eller konsesjonskraftinntekter over kr. 250.000,- utelates. De som har inntekter under samme beløp blir tilsvarende redusert.
4. Nedgang i folketallet
5. Tilskudd kan kun gis til prosjekter med kapitalbehov under kr. 300.000,-. Det kan ikke gis støtte til aksjetegning.
Ved pas, kl 11:42

2003 04 12

TV-serie til Helgelandskysten ?

Nyheter 12/04 2003
TV-serie til Helgelandskysten ?

Tv2-logo (foto:)
Tv2 vurderer nå om reality-serien ”Farmen” som gikk skjermene i fjor skal få en oppfølger. Ifjor var det en nedlagt fjellgård i Hallingdal som var lokasjon for innspillingen. Nå letes det etter nye steder i Nord-Norge.
Det er produksjonsselskapet Stix som lager serien og de har nå rettet blikket nordover på leting etter et fraflyttet gårdsbruk som må ligge avskjermet, utenfor allfarveg og uten fast bosetting i nærheten.
I år ønsker de å satse på en gammel gård ved sjøen og helst i Nord-Norge. Det vurderes også om en kan bruke et nedlagt fiskevær til lokasjon. Rødøy kommune har flere aktuelle fraflyttede steder som kan være god lokasjon for en tv-serie og kommunen har derfor svart positivt på henvendelsen.
I Tv-serien "Farmen" fikk publikum møte en gjeng som skulle leve sammmen på en fjellgård i flere måneder. Arbeidet på gården måtte deles på alle deltakerne og ansvar for driften gikk på omgang.
For hver uke ble måtte en deltaker forlate gården etter konkurranse eller utstemming, inntil det bare var en vinner tilbake.
Ved pas, kl 14:53

2003 04 09

Kai Nordvernes

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen
Tilskott til d/s-kaia på Nordværnes

Nye Nordværnes ds-kai (foto:pas)

Fylkesråden for næringsvirksomhet og samferdsel i Nordland fylkeskommune har bevilget et tilskott på 150.000 kroner til Reidar Jensen på Nordværnes. Tilskottet er bevilget av fylkeskommunens kaifond og skal gå til å dekke deler kostnadene til den hovedreparasjon og utbygging av ekspedisjonskaia som Reidar Jensen har gjort i vinter. Hele utbyggingen er kostndsberegnet til 744.000 kroner og Jensen søkte opprinnelig kaifondet om dekning av 50 % av kostnadene.

Det er firmaet Brønnøypæl AS som har hatt entreprisen på utbygging av ekspedisjonskaia på Nordværnes. En viktig del av utbyggingen har vært forlengelsen av kaifronten og dette betyr blant annet at Fjordlast nå kan anløpe Nordværnes på fast basis og det vil lette situasjonen for det lokale næringslivet. Det er beregnet at det er ca 2.700 personer som reiser over Nordværnes kai per år.
Ved pas, kl 16:30

2003 04 03

"Rødøy" endelig tilbake i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen 03/04 2003
"Rødøy" endelig tilbake i Rødøy

Jektvik ferjekai (foto:pas)
I kveld kom riksvegferja "Rødøy" tilbake til Rødøy etter et fravær på over et halvt år. Rødøy-ferja har vært på et omfattende verkstedsopphold og de siste ukene trafikkert i samband lenger nord i fylket. Den går nå inn i sitt faste rutesamband mellom Kilboghamn og Jektvik på riksveg 17.

2003 04 01

Seks lister til kommunevalget i Rødøy

Seks lister til kommunevalget i Rødøy
Nyheter 01/04 2003
Seks lister til kommunevalget i Rødøy

Valglogo (foto:)
Fristen for å levere lister til lokalvalget i høst gikk ut igår. I Rødøy er det innkommet ialt seks lister og det er en liste mer enn for fire år siden.
Listene er :
Rødøy Arbeiderpartis liste
Høyres liste
Rødøy Kristelig Folkepartis liste
Rødøy Senterpartis liste
Rødøy Kystparti
Rødøy Fellesliste
Ved pas, kl 19:37

2003 04 31

Møte med olje- og energiminister Steensnæs

Nyheter 31/03 2003
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen
Møte med olje- og energiminister Steensnæs

Leiråga (foto:pas)
Denne uka reiser en delegasjon med representanter fra Rana kommune, Rødøy kommune og Nordland fylkeskommune til Oslo for å møte olje- og energiminister Einar Steensnæs. Delegasjonen skal legge fram sitt syn på forslaget til supplering av verneplan for vassdrag som nå er til behandling i departementet. Hovedsaken for delegasjonen er å påpeke at Glomåga med side elva Tverråga må tas ut av verneplanen. Det er ordførerne i Rana og Rødøy som i et felles brev har bedt om dette møtet.
Da det første utkastet til supplering av verneplan for vassdrag var ute på høring ifjor høst ble det fattet vedtak både i Rana kommune og Rødøy kommune om at Glomåga med Tverråga må ut av verneplanen og det samme har Nordland fylkesting vedtatt.
Ved pas, kl 19:37

2003 04 26

Møte i Rødøy kommunestyre 6. mai

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen. 26/04 2003

Møte i Rødøy kommunestyre 6. mai
Ordføreren i Rødøy har innkalt kommunestyret til møte tirsdag 6. mai klokka 12 på Selsøyvik skole.
Sakslista ser slik ut:
sak 012/2003 Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 013/2003 Prosjekt småsamfunn - forslag til tiltaksplan
sak 014/2003 Reglement for innsynsrett til folkevalgte - utkast
sak 015/2003 Scenarier for landbruket i Nordland - høringsuttalelse
sak 016/2003 Budsjettrapport 1. kvartal 2003
sak 017/2003 Evaluering av redusert ungdomstrinn ved Nygård skole
sak 018/2003 Prosjekt enerom Sykehjemmet
sak 019/2003 Handlingsplan psykiatri - oppdatering
sak 020/2003 Vedr midtskyss i grunnskolen
sak 021/2003 Verneplan for vassdrag - uttalelse
Ved pas, kl 14:42

2003 04 23

Kulturmidler 2003

Nyheter 25/04 2003
Kulturmidler 2003

(foto:sol)

Rødøy kommune utlyser i disse dager årets kulturmidler. Søknaden må fremmes på eget skjema. Søknaden må være utfylt etter skjemaets oppsett med redegjørelse for:
1. Hva midlene skal brukes til.
2. Revidert regnskap fra siste års drift.
3. Årsmelding for siste år, med oversikt over aktiviteter
4. Oversikt over hva forrige års kulturmidler ble brukt til

Kulturmidlene er en av flere støtteordninger som Rødøy kommune yter til aktivitetsfremmende tiltak.

Kulturmidlene fordeles en gang i året og er særlig rettet mot det arbeidet lag og foreninger driver. Midlene skal brukes til aktivitet, ikke til å "sette på bok" eller kjøp av utstyr uten å drive aktivitet. I og med at midlene er knappe blir barn og unge prioritert.

Mange trofaste ildsjeler gjør en stor innsats for sitt lokalmiljø gjennom det arbeidet de legger ned i lokale lag og foreninger - kulturmidlene blir i mange henseende bare et lite klapp på skulderen for det arbeidet som drives.

Søknadsfrist: 10. mai

Søknadsskjema og retningslinjer for søknaden fås ved henvendelse til:
Rødøy kommune, kulturkontoret, 8185 Vågaholmen
Tlf. 75 09 8008
Ved sol, kl 10:29

2003

2003 03 31

Ytre Nord Helgeland er et miljørent område

Nyheter 31/03 2003
Ytre Nord Helgeland er et miljørent område

Lufta (foto:pas)
Mens utslippene av klimagasser har økt med 13 % i norske kommuner de siste ti år er det ingen økning å registrere i Lurøy, Træna eller Rødøy. I en oversikt fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) framgår det utslippene av karbondioksid (CO2 ), metan (CH4 ) og lystgass (N2 O) er stabilt i disse tre kommunene.
For hele Norge økte utslippene fra 45223 i 1991 til 53852 tonn CO2-ekvivalenter i 2000. I de tre Helgelandskommunene økte utslippene fra 22 tonn til 23 tonn i denne perioden. Tallene er beregnet av SSB i samarbeid med Statens forurensningstilsyn (SFT) og er for 2000 med oppdatering av tidligere publiserte kommunetall for 1991 og 1995.
Beregningene viser at det er industri, veitrafikk, jordbruk og avfallsdeponier som er de største kildene til klimagassutslipp i de fleste kommuner. Veksten skyldes for det meste økte utslipp fra industri og veitrafikk.
Ved pas, kl 19:35

2003 03 14

Rødøyprotest mot reisekutt for skoleelever

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 14/03 2003

Rødøyprotest mot reisekutt for skoleelever

Rødøy formannskap protesterer i et vedtak mot de foreslåtte endringer av reisemoderasjon for elever i den videregående skole. I formannskapets vedtak heter det Nordland fylke har plikt til å opprette og drive tjenelige videregående skoler for elever også fra Rødøy kommune.
- Denne plikt har fylket valgt å oppfylle slik at elever fra Rødøy må flytte på hybel. En reisemoderasjonsordning må også gjøre det økonomisk mulig for elevene å reise heim hver helg om de ønsker det. Rødøy formannskap finner det helt urimelig og på grensen til det uansvarlige at ordninga foreslås endret slik at mange ikke vil ha råd til det. Det er ikke ønskelig at det utvikles egne hybelmiljøer for 15 - 16 åringer i helgene uten foreldre eller andre voksnes tilsyn. Her er det helt nødvendig at fylkets politikere ser sitt ansvar for alle fylkets innbyggere og beholder de helt nødvendige tjenestetilbud, heter det i uttalelsen.
Ved pas, kl 20:04

2003 0314

9,6 millioner til skoleutbygging i Rødøy

Nyheter 14/03 2003
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

9,6 millioner til skoleutbygging i Rødøy
Rødøy kommune har nå utarbeidet sin plan for rehabilitering av skolebygg og den skal ferdigbehandles av kommunestyret i neste uke. Utgangspunktet for planen er den statlige skolepakken som Stortinget har bevilget for å sette skolebyggene bedre i stand. Rødøy kommune er tildelt en økonomisk ramme på 9,6 millioner kroner i statsmidler. Disse pengene må kommunen selv ta opp i lån men så vil Staten gi tilskott til å dekke rentene de neste 20 år.
I planen har en gjennomgått alle skolene og det er satt opp en prioriteringsrekkefølge for hva som skal skje de nærmeste åra. I planen er det blant annet vurdert opprusting av svømmebassengene, ventilasjonsanlegg og ombygginger for å redusere energikostnadene.
Ved pas, kl 20:07

2003 03 12

Nye telefonnummer i Rødøy kommune

12/03 2003
Nye telefonnummer i Rødøy kommune
Etter en periode med vanskelige telefonforhold i Rødøy kommune er det nå installert nytt telefonanlegg på Kontorbygget på Vågaholmen som vil loette situasjonen betraktelig. Fra imorgen vil kontorene der være koblet opp og i løpet av kort tid vil dette anlegget bli satt inn i et lokalt nett med øvrige kommunale funksjoner.
Det nye telefonsystemet vil innebære direkte innvalg og dermed gjøre det enklere for publikum å kommunisere.
Noen av de viktigste nye numrene er:

Direkte til ordfører: 750 98002
Direkte til rådmannen: 750 98004
Direkte til jordbrukssjef: 750 98007
Direkte til kultursekretær: 750 98008
Direkte til kommunekasserer: 750 98012
Direkte til skolesjef: 750 98022
Direkte til kommuneingeniør: 750 98032

Telefax til ordfører og rådmann: 750 98001
Telefax til skolesjefen: 750 98021
Telefax til teknisk etat: 750 98031
Ved pas, kl 17:59

2003 03 14

NEX innstilt tre dager siste uke

Nyheter 14/03 2003
NEX innstilt tre dager siste uke
Nordlandsekspressens Helgelandsrute fra Bodø fredag ettermiddag ble innstilt. Det samme skjedde igår og mandag denne uka. Det er ikke dårlig vær på Helgeland som er årsaken men vanskeligheter for reservebåten "Nordfolda" å gå over Saltenfjorden og å gå forbi Rota i Meløy.
I Rødøybassenget er det "Øykongen" som går i den lokale hurtigbåtruta som erstatningsbåt mens "Rødøyløven" er på det årlige verkstedsoppholdet.
"Øykongen" har ikke hatt nevneverdige problemer bortsett fra den er noe sein i ruta.
Heller ikke "Lødingen" som går som vikarferje i ruta mellom Kilboghamn og Jektvik mens "Rødøy" er på et langvarig verkstedsopphold eller "Fykan" i Rødøybassenget har hatt nevneverdige problemer med å holde ruta den siste uka.
Ved pas, kl 20:08

2003 03 04

Biskopbesøk til Rødøy i mai

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 04/03 2003
Biskopbesøk til Rødøy i mai

Rødøy hovedkirke (foto:pas)
Kirkelig fellesråd i Rødøy har søkt Rødøy kommune om ekstra støtte i samband med at det planlegges besøk av biskopen i Sør Hålogaland i begynnelsen mai måned. Biskopbesøket i Rødøy skal vare nesten en hel uke og det er planlagt flere ulike arrangement.
Det kirkelige fellesrådet søker kommunen om tilskott på 18.000 kroner til å dekke utgifter til bespisning, kost og losji. I tillegg ber Fellesrådet om at kommunen spanderer måltider i forbindelse med at biskopen skal ha møter med lærerne i grunnskolen.
Ved pas, kl 18:30

2003 03 01

Kommunestyremøte i Rødøy 12. mars

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 01/03 2003

Kommunestyremøte i Rødøy 12. mars

Ordføreren i Rødøy har sendt ut innkalling til ordinært møte i kommunestyret onsdag 12. mars.
Møtet er berammet til Jektvik grendehus og sakslista ser slik ut:
sak 01/2003 Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 68/2002 Vedr delegasjonsreglement for formannskapet og organisasjonsplan m.v. - utsatt sak
sak 73/2002 Vedr. kommunalt næringsengasjement m.v. - utsatt sak
sak 76/2002 Rødøy kommunes budsjett 2003 - ny behandling
sak 78/2002 Status for de store kraftsakene - orientering - utsatt sak
sak 02/2003 Sammenslåing av diverse lån i Husbanken
sak 03/2003 Forespørsel om fornyet behandling av omsøkt tomt på gnr 65
sak 04/2003 Endring av kommunal norm for økonomisk sosialhjelp, stønad til livsopphold
sak 05/2003 Søknad om serveringsbevilling - Jektvik kafe
sak 06/2003 Valg av leder og nestleder i valgstyret
sak 07/2003 Helgeland Avfallsforedling - endringer i selskapsform og valg
sak 08/2003 Plan for skolebygg - rehabiliterings- og bruksplan 2003-2009
sak 09/2003 Utredning om finansiering av ressurskrevende brukere - høringsutkast

Samtidig har ordføreren innkalt kommunestyret til møte onsdag 19. mars og dette vil være et temamøte som skal gjennomgå større, viktige saker i Rødøy samt opopstart av Økonomiplan 2004-2007.
Ved pas, kl 11:06

Januar

2003 01 10

En boligbrann i distriktet i jula

Et bolighus på Storselsøy brant ned til grunnen i julehelga. Ester Kristiansen (83) som bodde i huset klarte å berge seg ut men hun mistet alle sine eiendeler.

Det var ved middagstid lille julaften at ulykken skjedde. Boligeiendommen ligger på Brennmoa som er like sør for kommunegrensen mellom Lurøy og Rødøy. Ole Klausen, nestleder i det lokale brannkorpset, kom snart til stedet. Han forteller til Rana Blad at det var en veldig røykutvikling fra loftet. - Vi prøvde å ta oss inn med vatn og startet brannpumpa. Men huset ble raskt overtent, og vi måtte konsentrere oss om å berge uthusene i lesida, forteller Ole Klausen til Rana Blad.

Han sier at det heldigvis var litt snø på marka, slik at brannen ikke fikk spre seg i gresset. Bortsett fra at brannmannskapene fikk berget ut TV, noen bilder og medisiner, mistet 83-åringen alt i huset. Ole Klausen sier til Rana Blad at kvinnen nå bor hos noen naboer, og at hun trøster seg med at hele bygda kom til for å prøve å berge det som berges kunne fra brannen.
På nyttåret har hun fått leie en kommunal bolig av Rødøy kommune. Politiet kan ikke si noe om årsaken til brannen

2003 01 10

M/S Fjordlast får installert fryserom

Nyheter 10/01 2003
M/S Fjordlast får installert fryserom

Fjordlast (foto:pas)

I løpet av vinteren vil det bli installert fryserom på godsbåten ”M/S Fjordlast”. Det er klart etter at Nordland fylkeskommune har gitt støtte på kr 73.500,- til Finn Olsen Rederi AS til investeringen. Dette gjøres på grunn av det økende behovet for transport av fryselast, og for å tilfredstille reglene og kundens behov i forbindelse med slik transport. Fra før har M/S Fjordlast kjølerom. Finn Olsen Rederi AS har avtale med Nordland fylkeskommune om kystgodsruten Bodø - Helgeland fram til 30. juni 2005.

Fylkeskommunen har i tilsagnets forutsetninger blant annet stilt krav om at fryserommet skal være i drift innen 1. mars 2003.

Rødøy kommune, nettavisa Polarsirkelen, 10.1.2003.

2003 01 10

Mot lysere tider

Mot lysere tider
Det er vinter. Det er kaldt. Men det går mot lysere tider. På Rødøy kom det første solglimtet den 3. januar og ettpar dager seinere hadde heile solskiva klart å karre seg over åskammen. Men bare for noen få minutter.
Kilde: Rødøy kommune, nettavisa Polarsirkelen. 10.01.03.

2002

2002 12 04

Slekt

Fra: Torill Bech. E-mail: mailto:toribech@online.no
Dato: 04.12.2002
Jeg etterlyser opplysninger om mine oldeforeldres slekt, Benjamin (Andreas?) Pettersen f. 1849/49 og hans kone Olava eller Lava Olsdtr f. 1845 fra gården Skaret på Rødøy. Kjempeglad for svar hvis noen vet om disse

2002 12 12

Rødøykalenderen 2003

Rødøykalenderen 2003 i salg

Rødøykalenderen 2003 (foto:)
Nå er Rødøykalenderen 2003 lagt ut til salg. Førstesiden er et bilde fra Myken havn tatt av Bjørn Skauge omkring 1960 og viser Telnesbua og m/s ”Else” liggende i fortøyning i sundet.
Ellers er kalenderen full av bilder med mange kjente fjes for gamle rødøyfjæringer, som vanlig med minst ett bilde fra hver krets.
Godbiter; hva med bildet av den glade gjengen i konfirmasjonsskolen 1963 (augustmåneden) eller bildet av slåttonn-gjengen på Rengen fra de tidlige 1930-åra (julimåneden).
Prisen per stykk er 50,00 kroner og kalenderen er utlagt til salg rundt om i kretsene.

2002 12 12

Kommunestyremøte

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Kommunestyremøte i Rødøy 18. desember
Ordføreren i Rødøy har sendt ut innkalling til neste møte i kommunestyret som skal være onsdag den 18. oktober 2002 kl. 11.00 på Klokkergården, Rødøy. Følgende saker foreligger til behandling i kommunestyret:
sak 66/2002: Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 60/2002: Vedr regulering av budsjettet oktober 2002 - utsatt sak
sak 67/2002: Reguleringsplan for Hilstad gnr 9
sak 68/2002: Vedr delegasjonsreglement for formannskapet og organisasjonsplan m.v.
sak 69/2020: Vedtekter for Gjerøy idretts- og samfunnshus - godkjenning
sak 70/2002: Justering av avgifter og gebyrer på teknisk sektor 2003
sak 71/2002: Fraværsrapport 1. halvår 2002
sak 72/2002: Budsjettrapport oktober 2002
sak 73/2002: Vedr. kommunalt næringsengasjement m.v.
sak 74/2002: Budsjettregulering november 2002
sak 75/2002: Justering av betalingssatser på HK 1.2, 1.3 og 1.4
sak 76/2002: Rødøy kommunes budsjett 2003 - forslag
sak 77/2002: Budsjettrapport november 2002
sak 78/2002: Status for de store kraftsakene - orientering

Samtidig er formannskapets innstilling til kommunebudsjett 2003 lagt ut til offentlig ettersyn.

2002 12 12

Melfjordsaken

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Fram og tilbake om Melfjordsaken i Stortinget
Kommunalkomiteen på Stortinget har lagt sin foreløpige innstilling i spørsmålet om erstatning til Rødøy kommune etter snuvedtaket om Melfjordutbyggingen. Saken er en del av kommunaldepartementets budsjettproposisjon.
Komiteen innrømmer at Rødøy kommune er lovet erstatning men det er ikke flertall for å gi erstatning i 2003-budsjettet. Bare AP, SP og SV setter fram et eget forslag som vil gi Rødøy kompensasjon nå. Forslaget lyder slik:

"Stortinget ber Regjeringa snarast fremme forslag om kompensasjon til Rødøy kommune for ikkje-utbygging av Melfjordvassdraget. Det blir lagt til grunn at kompensasjonen skal liggje innanfor dei økonomiske rammer som har vore gjeldande for denne ordninga."

På den andre siden legges det fram et eget forslag fra Høyre, KrF og Frp som påpeker at kompensasjon til kommuner i forbindelse med vern eller ikke-utbygging av vassdrag er et budsjettmessig spørsmål og at det av budsjettmessige årsaker ikke er mulig å løse i 2003-budsjettet.

Stortinget skal behandles saken torsdag 12. desember.

2002 12 12

Politisk svik mot Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
- Politisk svik mot Rødøy

AN-logo (foto:)

Avisa Nordland skriver på lederplass i dag om Stortingets behandling av Melfjordsaken. Avisa skriver at Stortinget i dag vil si nei til å gi Rødøy kommune kompensasjon og avisa kaller dette for et politisk svik.

Avisa Nordland mener:
I dag sier stortinget nei til å gi Rødøy kommune kompensasjon for at det ikke blir noe av Melfjordutbyggingen.

Og det skjer til tross for at det samme stortinget tidligere har gjort enstemmig vedtak om at Rødøy skal få kompensasjon.

Arbeiderpartiet skylder på regjeringen som ikke har fulgt opp tidligere vedtak og funnet penger til kompensasjon, mens regjeringspartienes representanter påpeker at heller ikke Arbeiderpartiet har funnet budsjettdekning for erstatningsmillioner til Rødøy.

Fremskrittspartiet er likevel verst til å gi andre skylda for egen ansvarsfraskrivelse. For samtidig som Fremskrittspartiet i kveld vil sikre flertall for å avvise Rødøys krav om erstatning, erklærer nordlandsrepresentanten Kenneth Svendsen at han vil foreslå at spørsmålet om Melfjordutbygging kommer opp i Stortinget på ny. Og så kan Rødøy få sin erstatning dersom det ikke blir noe av dette.

Dette er særdeles billig politisk retorikk, i et krampaktiv forsøk på å fri til en distriktskommune som føler seg sviktet.

Det er over hodet ikke politisk realisme i å diskutere realitetene i Melfjordutbyggingen på nytt, og det vet selvfølgelig Kenneth Svendsen.

Det var trolig var en misforståelse som førte til at den planlagte Melfjordutbygginga ble skrinlagt sammen med Beiarn og Bjellåga i daværende statsminister Jens Stoltenbergs nyttårstale i 2001. En reell vurdering av nytte kontra skadevirkning av kraftutbygging i Melfjorden, kunne også gitt et annet resultat enn for Beiarn og Bjellåga, der hensynet til miljøet ikke lot seg forene med kraftutbygging.

Likevel skal det langt mer til enn stigende strømpris for å få stortinget med på en ny realitetsbehandling av en Melfjorden-utbygging.

I mellomtida har også planene for en ny kraftutbygging i Gjervalen i Rødøy kommet fram til konsesjonsbehandling - med solid støtte fra Rødøy kommune såvel som Nordland fylkesting. Selv om omfanget blir langt mindre enn i Melfjorden, vil dette prosjektet åpne nye muligheter for Rødøy.

Likevel er det på sin plass å gi Rødøy kommune kompensasjon for storutbyggingen det ikke ble noe av. Stortinget gjorde rett i å avvikle ordningen, men det er bare gnien formalisme som hindrer Rødøy å komme med i overgangsordningen som andre kommuner i samme situasjon kan nyte godt av.

Dessuten handler saken om et overordnet prinsipp: Nemlig om et konkret løfte fra et enstemmig storting er til å stole på!

2002 12 07

Fylkestinget tar ut Rødøy-vassdrag fra verneplanen

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Fylkestinget tar ut Rødøy-vassdrag fra verneplanen

Forsåga 2 (foto:pas)
Fylkestinget i Nordland gjorde på sin samling denne uka vedtak om hvilke vassdrag som bør være med i den nye verneplanen. Fylkestinget vedtok med overveiende flertall å ta ut både Storvassåga i Melfjorden og Glomåga i Rana/Rødøy av verneplanen. Bare 9 representanter stemte mot dette. Fylkestingets flertall gikk dermed inn for det samme som Rødøy kommunestyre og Rana kommunes miljøutvalg har vedtatt tidligere i høst.

Fylkestingets vedtak lyder dermed slik:

1. Fylkestinget tilrår at realitetsbehandlingen av om Vefsna skal vernes mot kraftutbygging eller ikke, utsettes til konsesjonssøknaden og konsekvensutredningene for kraftutbyggingene foreligger. Fylkestinget ber om at spørsmålet om vern eller utbygging behandles samtidig.

2. Fylkestinget har i ettertid av fylkesrådets behandling, fått seg forelagt uttalelser fra flere av kommunene. Fylkestinget har i sin behandling lagt stor vekt på den lokale behandling av denne nye runden, og har gjort dette i erkjennelse av kommunenes sentrale stilling når det gjelder arealdisponering. Fylkestinget tilrår at følgende vassdrag i Nordland tas inn i verneplanen for vassdrag: Tespa, Bjellåga, Laksåga, Forsaelva, Østervikelva, Sneiselva og Nykvågvassdraget.

3. Fylkestinget vil, etter forslag fra Rana kommune be om at Messingåga og Jordbekken i Rana også taes med i verneplanen for vassdrag.

2002 12 06

Kystvernområder

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Nye kystverneområder vedtatt
Kongen har i statsråd i dag vernet 74 områder som inngår i kystverneplanen for Nordland. To av disse områdene ligger i Rødøy kommune og det gjelder Otervær ved Nordnesøy og Kjølsøyvær / Valvær. Verneplanen omfatter et totalareal på ca. 977 km,2 og omtrent 90 % av planens totalareal er sjøareal. I hvert enkelt område er det laget egne bestemmelsenr i form av en forskrift.
Arbeidet med kystverneplanen har pågått i 10 år og det har vært langvarige konflikter mellom
vernehensyn og fiskeri- og oppdrettsinteresser. Rødøy kommunestyre har uttalt seg sterkt negativt til planen, spesielt hva angår verneområdet ved Kjølsøyvær og Valvær. I de to områdene i Rødøy er planen som når er vedtatt, likevel ikke til hinder for at tradisjonelt fiske skal få fortsette som før.

På Nord-Helgeland inneholder verneplanen følgende områder:

• Holmholmen naturreservat, Hemnes kommune
• Vallabotn, Breivika og Røssåauren naturreservat, Hemnes kommune
• Sundsbukta naturreservat, Hemnes kommune
• Lovunda/Lundeura naturreservat, Lurøy kommune
• Sandværet landskapsvernområde med plantelivsfredning, Lurøy kommune
• Risværet naturreservat, Lurøy kommune
• Kjølsøyværet/Valvær naturreservat, Rødøy kommune
• Otervær naturreservat, Rødøy kommune
• Støttværet naturreservat, Meløy kommune
• Flatværet/Varkgård naturreservat, Meløy kommune

I forskriftene for Kjølsøyværet/Valvær naturreservat i Rødøy kommune, fastsatt ved ved kgl. res. 6. desember 2002 heter det:

§ 1 Avgrensning. Reservatet berører følgende gnr./bnr: 71/1, 71/2, 71/3, 71/4, 71/5, 71/14, 71/15. Reservatet dekker et areal på ca 32 433 daa hvorav ca 30 764 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på vedlagte kart i målestokk 1 : 50 000 datert Miljøverndepartementet desember 2002.
Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Rødøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i
Miljøverndepartementet.

§ 2 Formål. Formålet med fredningen er å ivareta verdifulle kystområder, med det naturlig tilknyttede plante- og dyreliv. Områdene har spesiell verdi som hekkeområde for sjøfugl.

§ 3 Vernebestemmelser. For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.4. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping, teltslaging og ferdsel på land i verneområdet.
5.5. Øyene Inderøya og Sjåholmen i Valvær og Vågsholmen og Litl-Kjølsøya i Kjølsøyværet er
unntatt fra ferdselsforbudet.
6.6. Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
7.7. Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.

§ 4 Generelle unntak. Bestemmelsene i § 3 med unntak av nummer 5-7 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-,
brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed
2.2. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av landfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
3.3. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet, høsting av moltebær og tilsyn med eiendom.
4.4. Ferdsel i forbindelse med bruk av eksisterende fritidsbebyggelse.
5.5. Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
6.6. Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
7.7. Sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden.
8.8. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i
forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.
9.9. Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens bestemmelser.
10.10. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.
11.11. Vedlikehold av eksisterende bygninger (og i den forbindelse uttak av torv på Inderøya og Sjåholmene), brygger, sjøkabel og molo.
12.12. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
13. a. Drift og vedlikehold av eksisterende energi- og kraftanlegg. Bruk av motorisert transport i den forbindelse krever særskilt tillatelse.
b. Nødvendig istandsetting ved akutt utfall. Ved bruk av motorisert transport skal det i etterkant
sendes melding til forvaltningsmyndigheten.
c. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger for heving av spenningsnivå og øking av linjetverrsnitt når dette ikke forutsetter vesentlige fysiske endringer i forhold til verneformålet.
14. Plukking av planter til pynt i bygningene i området.
15. Tradisjonell ljåslått i tilknytning til eksisterende bebyggelse.
16. Sanking av kråkeboller.

§ 5 Eventuelle unntak etter søknad. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
1. Etablering av anlegg for Kystverket.
2.2. Utvidelse og nybygging i tilknytning til eksisterende bebyggelse i Valvær.
3.3. Oppføring av nye bygninger i forbindelse med utøvelse av fiske, etter samråd med
fiskerimyndighetene.
4.4. Etablering av landfester for fiskeredskaper.
5. Bruk av motorisert transport i i forbindelse med aktiviteter nevnt i § 4 pkt. 13a.
6. Oppgradering/fornyelse av kraftledninger som ikke faller inn under § 4 pkt. 13c.

§ 6 Skjøtsel. Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan
gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7 Generelle dispensasjonsregler. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8 Forvaltningsmyndighet. Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha
forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9 Ikrafttredelse. Denne forskriften trer i kraft straks.


I forskriftene for Otervær naturreservat i Rødøy kommune, fastsatt ved ved kgl. res. 6. desember 2002 heter det:

§ 1 Avgrensning. Reservatet berører følgende gnr./bnr: 1/4. Reservatet dekker et areal på ca 794 daa hvorav ca 537 daa er sjøareal. Grensene for reservatet er vist på vedlagte kart i målestokk 1 : 20 000 datert Miljøverndepartementet desember 2002. Reservatet skal avmerkes i marka. Knekkpunktene skal koordinatfestes. Kartet og fredningsforskriften oppbevares i Rødøy kommune, hos Fylkesmannen i Nordland, i Direktoratet for naturforvaltning og i Miljøverndepartementet.

§ 2 Formål. Formålet med fredningen er å bevare et godt og uforstyrret hekke- og oppvekstområde for sjøfugl.

§ 3 Vernebestemmelser. For reservatet gjelder følgende bestemmelser:
1. All vegetasjon (herunder tang og tare) i vatn, på land og i sjøen er fredet mot all form for skade og ødeleggelse. Nye plantearter må ikke innføres.
2.2. Dyre- og fuglelivet, herunder reirplasser og hiområder, er fredet mot skade og ødeleggelse. Nye dyrearter må ikke innføres. Hunder skal holdes i bånd.
3.3. Det må ikke iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av nye bygninger, anlegg og faste innretninger, etablering av oppdrettsanlegg, opplag av båter, hensetting av campingvogner o.l., framføring av nye luftledninger, jordkabler og kloakkledninger, bygging av veier, nyplanting, oppdyrking, drenering og annen form for tørrlegging, uttak, oppfylling og planering av masse, ny utføring av kloakk eller andre konsentrerte forurensningstilførsler, henleggelse av avfall,
gjødsling og bruk av kjemiske bekjempingsmidler. Forsøpling er forbudt. Opplistingen er ikke uttømmende.
4.4. I tiden fra og med 15. april til og med 31. juli er det forbud mot camping, teltslaging og ferdsel på land i verneområdet.
5.5. Bruk av modellbåter, modellfly, vannskuter og surfebrett og oppsetting av kamuflasjeinnretninger for fotografering er forbudt.
6.6. Motorferdsel til lands er forbudt. Start og landing med luftfartøy og lavtflyging under 300 m er forbudt.

§ 4 Generelle unntak. Bestemmelsene i § 3 med unntak av nummer 6 er ikke til hinder for:
1. Gjennomføring av militær operativ virksomhet og tiltak i ambulanse-, rednings-, politi-,
brannvern-, oppsyns-, skjøtsels- og forvaltningsøyemed.
2.2. Utøvelse av fiske, herunder oppankring, og ferdsel på land i forbindelse med bruk av landfester, i medhold av fiskerilovgivningen og lakse- og innlandsfiskloven.
3.3. Nødvendig ferdsel for rettighetshavere i forbindelse med næringsvirksomhet, høsting av moltebær og tilsyn med eiendom.
4.4. Opplag av båt på fast plass til egen bruk for grunneier.
5.5. Tradisjonell beiting. Direktoratet for naturforvaltning kan av hensyn til fredningsformålet ved forskrift regulere beitetrykket i hele eller deler av reservatet.
6.6. Sanking av bær og matsopp i tiden utenom ferdselsforbudsperioden.
7.7. Rettighetshavers rett til å ta bort egg og dun i samsvar med viltloven, samt skjøtselstiltak i
forbindelse med bruk av området som egg- og dunvær.
8.8. Jakt og fangst på artene vånd, mink, rødrev, kråke og ravn som gjør skade i henhold til viltlovens bestemmelser.
9.9. Jakt på sel i samsvar med gjeldende lovverk, med unntak for tiden fra og med 15. april til og med 31. juli.
10.10. Drift og vedlikehold av Kystverkets anlegg og ferdsel i forbindelse med dette arbeidet.
11.11. Sanking av kråkeboller.

§ 5 Eventuelle unntak etter søknad. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi tillatelse til:
1. Etablering av anlegg for Kystverket.
2.2. Etablering av landfester for fiskeredskaper.

§ 6 Skjøtsel. Forvaltningsmyndigheten eller den forvaltningsmyndigheten bestemmer, kan
gjennomføre skjøtselstiltak i samsvar med fredningsformålet. Det kan utarbeides forvaltningsplan, som kan inneholde nærmere retningslinjer for gjennomføring av skjøtselstiltak.

§ 7 Generelle dispensasjonsregler. Forvaltningsmyndigheten kan gjøre unntak fra forskriften når formålet med fredningen krever det, for vitenskapelige undersøkelser, for arbeider av vesentlig samfunnsmessig betydning og i spesielle tilfeller dersom det ikke strider mot formålet med fredningen.

§ 8 Forvaltningsmyndighet. Direktoratet for naturforvaltning fastsetter hvem som skal ha
forvaltningsmyndighet etter denne forskriften.

§ 9 Ikrafttredelse. Denne forskriften trer i kraft straks.

2002 12 03

Rein på vinterbeite

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Rein til vinterbeite på Renga

Søndag fraktet Olav J. Kvalvik nærmere tusen rein med ferja si til Renga. Der skal reineier Gaup ha flokken sin på vinterbeite. Kvalvik kjørte reinen fra Nord-Sjona til Renga og måtte kjøre to turer for å få med alle dyrene. Vinterbeitet skjer fram til april måned da flokken blir fraktet til kalvingsområdet.

Det er mange år siden det har vært rein på Renga.

I fjor var reinflokken på Nesøya og året før det på Rødøya.

2002 11 28

Drosje Øresvik

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Nytt reservedrosjeløyve i Øresvik
Fylkesrådet i Nordland går inn for å opprette flere nye reservedrosjeløyver. For Nordre Helgeland gjelder det stedene Øresvik, Sleneset, Handnesøy, Røssvoll og Storforshei. Det er flere grunner til at reservedrosjeløyver opprettes nå.
- Behovet for reservedrosjeløyver er aktualisert etter at Samferdselsdepartementet har kommet med en presisering av at også undertransportører for ruteselskaper må ha eget løyve, mens en tidligere har ansett at undertransportører i rutetransport har hatt løyvemessig dekning gjennom ruteselskapets løyve, skriver fylkesrådet i sin innstilling.
- De fleste av de foreliggende søknadene kommer fra bopelsløyvehavere på mindre steder, der det bare er ett løyve, og der det tidvis vil oppstå behov for å kunne dekke lokale behov når den ordinære drosjen er ute på langkjøring, skriver fylkesrådet.
- Mange drosjeeiere er engasjert av ruteselskapene til å utføre skoleskyss og annen rutetjeneste, men ofte da med bruk av annet materiell enn drosjebilen. De ser det som problematisk å skulle binde sin ordinære drosje til fast lokal småkjøring, og dermed risikere å måtte si fra seg langturer, for eksempel kjøring til sykehus, som for mange utgjør en vesentlig del av driftsgrunnlaget, heter det i saksutredningen, som skal sluttbehandles av fylkesrådet 9. desember.

2002 11 26

Fødselstopp

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Rødøy fortsatt på fødselstoppen
Det svake fødselsoverskottet bekymrer både Storting og Regjering. Men Rødøy ligger godt an blant kommunene i Nordland som har størst fødselsoverskott. Det viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB).
Ved utgangen av 3. kvartal er det bare Bodø og Sortland som har høyere positivt fødselsoverskott enn Rødøy. Dermed stadfester Rødøy seg som en kommune med høye fødselstall.
Hele 25 kommuner i fylket har negativt fødselsoverskott, 17 har positivt fødselsoverskott mens de 3 siste har jevn balanse. Fødselsoverskott er i statistisk sammenheng et mål på antall fødte minus antall døde.

Gjennomsnittet for hele Nordland fylke var et fødselsoverskott per 1.000 innbyggere på 0,91.

Fødselsoverskott per 1.000 innbyggere for de 3 første kvartal av 2002:

Toppkommunene:

Bodø: 5,51
Sortland: 3,40
Rødøy: 2,65
Øksnes: 2,35
Rana: 2,29
Narvik: 2,22
Træna: 2,11
Tjeldsund: 2,03

Bunnkommunene:

Gildeskål: - 5,27
Moskenes: - 5,46
Tysfjord: - 6,13
Steigen: - 6,23
Grane: - 7,65
Hamarøy: - 7,76
Bø: - 9,81
Hattfjelldal: - 9,98

2002 11 26

FYKAN tilbake

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Fykan tilbake om en uke

Etter planene skal «Fykan» være tilbake i ferjeruta i Rødøybassenget den 6. desember. Det opplyses fra teknisk avdeling i OVDS. Da vil «Fykan» ha vært på verksted i 2 måneder og i denne perioden er det bilferja «Røtinn» som har trafikkert sambandet.
Under verkstedsoppholdet har «Fykan» fått innsatt ny motor og det er gjennomført grunnleggende service.

For de reisende vil en merke forandringene ved blant annet nye, behagelige sittemøbler i den ene salongen og nytt gulvbelegg i begge salongene.

Ett annet tiltak er gjort på ute på dekket der rekkverket oppe på trappesatsen er bedre sikret. Meningen er at reisende skal kunne oppholde seg på trappesatsen slik at de får bedre utsyn over turen.

2002 11 18

Sigurd Hagland er død

Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen

Sigurd Hagland er død
Sigurd Hagland døde på Akershus Universitetssykehus mandag 18. november, 81 år gammel. Hagland var den første rådmann i Rødøy kommune. Han ble ansatt midt på 1950-tallet som kommunekasserer ved kommunekontoret på Gjerøy og fungerte i denne stillingen til 1970 da han ble ansatt som kommunens første kontorsjef. Noen års senere ble stillingen omgjort til rådmann. Da han fratrådte for aldersgrense i 1987 hadde han en sammenhengende karriere i Rødøy kommuneadministrasjon på over 30 år. Etter at han ble pensjonist flyttet han med kona Erna til Østlandet for å være nærmere familien.
Bisettelsen vil finne sted fra Lørenskog kirke fredag 29. november, mens det blir urnenedsettelse ved Gjerøy kirke på et senere tidspunkt.

2002 11 20

FV 17 Kystriksveien

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
RV 17 Stokkvågen-Kilboghamn opp på prioriteringslista

Rv 17 forbi Lia i Lurøy (foto:pas)
Til fylkestingets samling i desember legger fylkesrådet fram en innstilling om prioritering av større riksvegprosjekter i Nasjonal Transportplan (2006-2015). I forslaget til vedtak prioriteres først de tre prosjektene som allerede er igangsatt (RV17 Tverlandet – Godøystraumen, RV81 Oppeid – Skutvik og RV808 Finneidfjord – Hemnesberget). Etter dette forelås at strekningen RV 17 Stokkvågen-Kilboghamn må prioriteres med 200 millioner kroner i løpet av perioden.

Om strekningen Stokkvågen – Kilboghamn heter det i saksutredningen til fylkestinget:
”- Utviklingen av havbruksnæringa har vært meget sterk på hele Helgelandskysten og også nye fiskeslag for eksempel kveite og steinbit er nå under oppdrett, og det ventes sterk økning også innen disse arter.
Parsellen er smal, lav bæreevne (8 tonn) lange strekninger med nedsatt hastighet, ras (Liafjellet) og trenger gjennomgående opprustning. Kostnadsoverslag: 200 mill kr. Prosjektet var ikke prioritert ved forrige revisjon, men omtalt som aktuelt å vurdere ved denne revisjon.”

I saken til fylkestinget heter det blant annet at vegene langs kysten og mellom kysten og E6/jernbane ofte er klassifisert som ”øvrige riksveger” og det er viktig at denne post i Nasjonal transportplan blir så stor at Nordland kan utnytte de store muligheter vi ser på kysten.
- Vi er landets største laksoppdrettsfylke og oppdrett av nye arter som kveite, steinbit, piggvar etc er i gang – likeså skjelldyrking. Dette stiller nye og større krav til vegene våre, samtidig som trafikksikkerheten skal ivaretas bedre enn før gjennom nullvisjonen.
- Kystens muligheter og produktutviklingen kan bare realiseres gjennom økt satsing på infrastruktur, og gode veger ut til produksjonsstedene, heter det saksutredningen.

Den prioriteringen som forelås i saken gjøres før prioritering av utbedringer på øvrige riksvegstrekninger (stamveger) gjøres. Fylkestingets vedtak blir derfor foreløpig og endelig prioritering må gjøres ved behandlingen av handlingsprogrammet for 2006 – 2009 i fylkestinget.

Det som er framlagt til fylkestinget er følgende forslag til vedtak:

1. Fylkestinget vil prioritere investeringene til øvrige riksveger i forbindelse med behandlingen av handlingsprogrammet i fylkestinget og nedenforstående prioritering er derfor foreløpig:



Prioritet nr.
1. Tidligere bindinger (gjelder RV17 Tverlandet – Godøystraumen, RV81 Oppeid – Skutvik og RV808 Finneidfjord – Hemnesberget): 314 mill kr

2. RV 17 Stokkvågen – Kilboghamn: 200 mill kr
3. RV 835 Mortenstrand – Nordfold m/arm til Bogøy 30 mill kr
4. RV 77 Kjernfjell tunnelen: 140 mill kr
5. RV 85 Kåringen – Lødingen: 30 mill kr
6. RV 828 Nord-Herøy – Åkvik – Bjørn: 20 mill kr
7. RV 818 Gravdal – Ballstad: 6 mill kr
8. RV 816 Rørvik – Henningsvær: 16 mill kr
9. RV 815 Smorten – Skifjord: 40 mill kr
10.RV 17 Nesna – Strandlandet: 30 mill kr
11.RV 812 Misvær sentrum: 15 mill kr

2002 11 18

Rødøy distriktfiskerlag

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Fiskarlaget positiv, men betenkt

Fiskarlaglogo (foto:)
Styret i Rødøy distriktsfiskarlag gir i en uttalelse uttrykk for at planene om kraftutbygging i Sørfjorden er positive, men samtidig er det betenkelige sider ved saken.
I vedtaket som styret gjorde under møtet på Rødøy sist lørdag, heter det blant annet at en ser på planene om kraftutbygging som noe positivt for Rødøy kommune.

- Men styret er samtidig betenkt når det gjelder dumping av løsmasser i sjøen, likeså fremtidige isproblemer som vi kanskje ikke idag ser konsekvensene av.

- Løsmasser som under utbyggingen blir tatt ut bør etter lagets mening brukes til noe positivt for lokalsamfunnet, og det bør taes forhåndsregler for å begrense fremtidige isproblemer så godt som det er mulig, heter det i uttalelsen

2002 11 14

Sykefravær

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Høyere sykefravær i Rødøy kommune

Fraværsrapporten for 1. halvår 2002 viser at sykefraværet i Rødøy kommune var på 9,0 %. I samme periode ifjor var sykefraværet på 7,0 %, slik at økningen er markant. Det er store variasjoner mellom de ulike arbeidsplassene. I barnehagene var sykefraværet på 7,0 %, mens Sykehjemmet hadde et sykefravær på 4,7 %.

Blant renholderne er sykefraværet høyere og det var på 18,3 % i 1. halvår iår.

Langtidssykefraværet utgjør over 75 % av det registrerte fraværet.
Annet fravær enn sykdomsårsaker utgjorde 7,0 % i 1. halvår 2002. Her er det svangerskapspermisjoner som utgjør den største kategorien med nærmere 70 %.

2002 11 14

Næringsstøtte

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
1,7 millioner i næringsstøtte 2001
Rødøy kommune behandlet ifjor 24 saker om støtte fra næringsfondet og det ble tilsammen bevilget over 1,7 millioner til ulike formål. Dette er et av de største beløpene kommunen noengang har gitt i støtte fra næringsfondet. Støtten fordeler seg på 617.000 kroner i tilskott og 1.111.500 kroner i rentefrie lån.
Mest penger ble brukt til å støtte kjøp av nye fiskefartøy og i 2001 ga kommunen støtte til kjøp av 3 båter. Tilsammen var støtten til fiskebåter på 1,3 millioner kroner.
Til prosjekter innen industri og handverk ble det gitt støtte på 206.000 kroner og til servicenæringsprosjekter ble det gitt støtte på 112.500 kroner. Det ble også gitt 28.000 kroner til støtte for bønder som kjøpte mer melkekvote

2002 11 14

Kai Nordvernes

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Forbedringer av Nordvernes d/s-kai

Nordvernes d/s-kai (foto:)
Kaiekspeditør Reidar Jensen på Nordvernes har planene klare for en utbedring av kaia. Utbyggingen er kostnadsberegnet til 600.000 kroner og han søker nå kaifondet i Nordland fylke om 50 % støtte.
Planene omfatter en forsterkning av eksisterende kaikonstruksjon samt en forlengelse med 6 meter slik at kaia blir 28 meter i fronten. Etter planene er det firmaet Brønnøypel AS som skal gjøre arbeidene.
Arbeidene vil bety at kaia vil være i stand til å handtere hurtigbåttrafikken på en mer sikker måte enn idag hvor vindforholdene er et problem. Nykaia vil også fungere bedre dersom de nye NEX-båtene får hydraulisk landgangssystem.

2002 11 08

Om været

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Pent vær i helga

Kunna i solnedgang (foto:)
Meteorologisk institutt melder om stabilt novembervær i helga. Varslet som gjelder til søndag midnatt for Helgeland og Saltfjellet lyder:

Sørøstlig frisk bris 10 m/s, liten kuling 12 m/s på utsatte steder. Kan hende litt snø i grensetraktene. Ellers lettskyet eller delvis skyet, for det meste pent vær. Temperatur i ytre strøk -2 til 3 grader, i indre strøk -8 til -1 grader. Nedbør 0 til 2 mm.
Dette tegner til å bli bra turvær og fine solnedganger.

2002 11 08

Fiserkanntall 2003

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen
Fiskermanntallet 2003 lagt ut

Heløygutt (foto:pas)
Antall aktive fiskere på Nord-Helgeland holder seg noenlunde stabilt. Dette går fram av fiskermanntallet 2003 som nå er lagt ut til offentlig ettersyn.
I Rødøy inneholder det 63 fiskere på B-bladet og 36 på A-bladet, til sammen 99 fiskere. Dette er 5 flere enn i år. Også for neste år er det 3 kvinner på fiskermanntallet i Rødøy. På B-bladet, som inneholder de aktive yrkesfiskerne, er 12 fiskere under 30 år. 20 av de 36 fiskerne på A-bladet er over 70 år og av disse er 4 over 80 år.
På yrkesfiskermanntalet (B-bladet) framkommer at Nordnesøy er den kretsen som har flest fiskere i Rødøy kommune (fjorårets tall i parantes):
Nordnesøy 14 (11), Rødøy 13 (14), Jektvik 10 (5), Øresvik/ Stensland 7 (7), Selsøyvik 7 (6), Tjongsfjord/Våga 5 (6), Gjerøy 4 (6), Myken 2 (3) og Nordværnes 1.

I kommunene på Nord-Helgeland er antall fiskere i manntallet slik:
Nesna: 13
Rana: 14
Lurøy: 110
Træna: 70
Rødøy: 99
Meløy: 148
Gildeskål: 87

Fiskermanntallet er organisert i to deler, blad A og blad B. Blad A skal være et register over personer som har fiske eller fangst som binæring. Blad B skal være et register over personer som har fiske eller fangst som hovednæring.
For å bli opptatt på blad B kreves at vedkommende i kommende manntallår antas å få minst 20 ukers full beskjeftigelse i fiske eller fangst eller en inntekt av fiske eller fangst tilsvarende folketrygdens grunnbeløp. For enefiskere menes 2/3 av sum brutto fangstverdi.

For å bli opptatt på blad A kreves at vedkommende driver fiske yrkesmessig og antas å få en inntekt av fiske oppgitt til beskatning i kommende manntallår minst tilsvarende halvparten av folketrygdens grunnbeløp.
Uavhengig av dette kan personer som mottar alderspensjon fra offentlig pensjons- eller trygdeordning, krigspensjon eller uførepensjon etter en uføregrad på 60 prosent eller høyere, og som har hatt fiske eller fangst som hovedbeskjeftigelse i 10 av de siste 20 år før overgang til trygd eller pensjon, tas opp på blad A.

Manntallet settes opp og legges ut hvert år innen 1. november og gjelder for det følgende kalenderår (manntallåret). Personer som ønsker å bli innført i manntallet i løpet av manntallåret, tas opp i manntallet så snart de gjør krav om det. For disse gjelder opptaket fra den dag kravet ble fremmet og ut manntallåret. Som
hovedregel skal manntallføring skje i den kommunen hvor vedkommende er bosatt, hvis ikke praktiske hensyn taler for å manntallføre vedkommende i en annen kommune.

2002 11 05

Kaiskuret på Rødøya

Smånytt fra kretsene
Kaiskuret på Rødøy

Kaiskuret på Rødøy (foto:)
I disse dager rives det gamle ekspedisjonslokalet på Rødøy som har fungert som billettkontor og venterom i snart etpar menneskealdre. I det gamle venterommet hadde man før en vedovn som man fyrte opp på kalde dager. Det var i den tiden ”lokalen” gikk i Helgelandsruta og da kunne ventetiden noen ganger bli lang. En kunne ikke lite på at båten kom til faste klokkeslett – det eneste som var sikkert var hvilken dag båten var i rute.
Ekspeditør Odd Rossvoll vil nå sette opp nytt venterom litt i bakkant av kaia.
På bildet ser en deler av det gamle lokalet til høyre og taksperrene som kommer opp på det nye lokalet

2002 10 31

Runar Thyrhaug

Nyheter
Runar Thyrhaug disputerte for doktorgrad

Runar Thyrhaug (foto:)
"Marine alge-virus interactions" - det er tittelen på avhandelingen til Runar Thyrhaug.
Han disputerte til dr. scient.-graden ved Universitet i Bergen 18. oktober 2002.
Runar Thyrhaug (30) er fra Tjongsfjorden i Rødøy. Han avla cand. scient. eksamen ved institutt for mikrobioiogi ved Universitetet i Bergen i 1998, og har siden vært stipendiat ved samme institutt. Etter disputasen vil Thyrhaug arbeide som forsker ved Nordlandsforskning i Bodø.

På hjemmesidene til Universitetet i Bergen kan en følge arbeidet til den unge forskeren fra Rødøy. Thyrhaug har i sitt forskningsarbeid forsøkt å finne ut hvordan sam- og motspillet mellom alger og virus blir regulert. Resultater fra feltarbeidet viser at virus kan være den direkte årsaken til kollaps av algeoppblomstringer, men også at virus og alger lever side om side i lange perioder. Laboratorieforsøk viser at tidspunktet på dagen en alge blir infisert kan ha stor betydning for utfallet av infeksjonen. Videre utvikler alger raskt en form for resistens mot virusangrep slik at bare en liten del av algene i kulturen dør av infeksjonen. Dette fører faktisk til at infiserte alger overlever lengre enn uinfiserte alger, da den lille andelen av alger som ofrer seg sørger for resirkulering av næringsstoffer, og dermed forlenget overlevelse for de resterende alger. Infiserte algekulturer kan overleve slik i minst ett år uten ekstra næring, mens uinfiserte algekulturer dør innen 1-2 måneder.
Avhandlingen inneholder også en teoretisk analyse av virkningen av slike reguleringsmekanismer. Tidligere analyser har antatt at enten algen eller viruset må dø ut for at den andre parten skal kunne overleve. Men ved å inkludere de nye mekanismene viser det eg at både alger og virus kan overleve i den samme vannmasse hele året.
Polarsirkelen gratulerer med den godt gjennomførte disputasen.

2002 10 24

Stortinget

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Rødøy møtte kommunalkomiteen

Stortinget (foto:pas)
Onsdag 23. oktober var ordfører og rådmann fra Rødøy kommune i Stortinget for nok en gang å legge fram kommunens krav på Melfjord-kompensasjon. På denne reisen deltok kommunen på høring i Stortingets kommunalkomite. Høringen var en del av komiteens behandling av Statsbudsjettet for 2003. Foruten ordfører og rådmann deltok også kommunens advokat, Stein Erik Stinessen.
I høringen uttrykte kommunen stor frustrasjon over at forslaget til Statsbudsjett 2003 ikke inneholder noen kompensasjon, slik Stortinget tidligere har vedtatt.
Etter høringen hadde kommunedelegasjonen samtaler på Stortinget med Nordlandsresprentanter, bant annet Kenneth Svendsen (FrP), Torny Pedersen (AP) og Odd Roger Enoksen (SP).

2002 10 21

TV askjon

(foto:)

Resultater fra TV-aksjonen.

Under årets TV-aksjon ET NYTT LIV kom det inn kr 47.973,- i Rødøy, det gir en gjennomsnitt på kr 38,71 pr innbygger.

Kretsvis ser beløpene slik ut:
Sørfjorden kr. 3.571
Nordnesøy kr. 2.260,50
Storselsøy kr. 2.140,-
Selsøyvik kr. 2.493,50
Øresvik kr. 5.430,-
Værangfjorden kr. 6.855,-
Rødøy kr. 4.754,-
Myken kr. 1.650,-
Gjerøy kr. 6.046,50
Tjongsfjord kr. 11.272,50

Basar på Gjerøy.
6 barn fra Gjerøy; Anna Monsen, Miriam Johansen, Sandra Aakre, Frida Strøm, Ann-Birgit Moen Kristiansen og Andreas Strøm arrangerte basar på lørdag og fikk inn kr. 1.923.50 som de ga til TV-aksjonen - flott initiativ.

Om vi sammenligner oss med våre nabokommuner ser det slik ut i fylkessammenheng:
På 1. plass ligger Træna med kr 127,24 pr. innbygger
4. plass, Lurøy med kr. 48,83
12. plass, Rødøy med kr. 38,71
14. plass, Nesna med kr 37,61
16. plass, Hemnes med kr. 36,24
22. plass, Meløy med kr.33,04
43. plass, Rana med kr. 22,42

Tallene kommer til å stige de kommende dager når de som gir på andre måter blir registrert.

2002 10 18

TV aksjon

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
18/10 2002
Årets TV-aksjon - søndag 20. okt.
Årets TV-aksjon går under navnet ET NYTT LIV
Bak aksjonen står Atlas-alliansen.

Hvem er Atlas-alliansen?
Atlas-alliansen er en stiftelse som består av Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO), Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke (LHL), Norges Handikapforbund (NHF), Norsk Forbund for Utviklingshemmede (NFU), autismeforeningen, Norges Døveforbund og Ryggmargsbrokkforening.

Disse organisasjonene av funksjonshemmede samordner sin bistand til funksjonshemmede i fattige land gjennom Atlas-alliansen. Stiftelsen er Norges femte største aktør innen langsiktig bistand. Til sammen har Atlas-alliansen 300 000 medlemmer som står bak høstens store løft.

Formålet er å styrke og utvikle bistanden til funksjonshemmede og tuberkuløse i fattige land. Atlas-alliansen har over 20 års erfaring i bistandsarbeid og er involvert i over 40 utviklingsprosjekter i fattige land.

Funksjonshemmedes organisasjoner har hatt TV-aksjonen ET NYTT LIV to ganger tidligere: I 1981 og 1991

Hovedmål for årets aksjon:
TV-aksjonen har som målsetting å samle inn 135 millioner kroner til Atlas-alliansens arbeid for funksjonshemmede i de fattigste delene av verden. TV-aksjonen skal samtidig bidra til å heve kjennskapen om funksjonshemmedes situasjon i fattige land.

Atlas-alliansens overordnede mål er å hjelpe flest mulige funksjonshemmede til et fullverdig liv og en trygg framtid. Midlene fra årets TV-aksjon skal brukes innenfor tre hovedområder:

-Deltagelse og muligheter i lokalsamfunnet.
Mennesker med funksjonshemminger skal gis mulighet til å kunne delta i sine lokalsamfunn. Flere funksjonshemmede skal gis mulighet til utdanning og arbeid.

-Styrking av demokrati og menneskerettigheter.
Styrking av Atlas-alliansens søsterorganisasjoner for at disse skal kunne drive opplysningsarbeid og sikre funksjonshemmedes rettigheter.

-Bekjempelse av tuberkulose.
De siste 10 årene har det vært en dramatisk økning av tuberkulosetilfeller, og denne har utviklet seg til en epidemi. Tuberkulose kan behandles ved bruk av riktig behandling, og midler vil bli brukt til bedre behandlingstilbud.

Siden 1974 har TV-aksjonen årlig fått nordmann til å gjøre en innsats. NRK mobiliserer artister, kunstnere og TV-personligheter og lager en ramme rundt innsamlingsaksjonen. Målet er at alle norske husstander i løpet av innsamlingsdagen skal få besøk av en bøssebærer.

Det oppfordres med dette til å ta godt imot bøssebæreren når han kommer på søndag, og støtt arbeidet for de fattigste av de fattige.

2002 10 17

Jordbruksjef

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Ny jordbrukssjef i Rødøy

Håvard Holeplass (foto:pas)

Denne uka startet Håvard Holeplass (26) i stillingen som jordbrukssjef i Rødøy kommune. Han tar over stillingen etter Ingebjørg K. Vestrum som i ett år har vikariert for Eli S. Forthun. Ingebjørg K. Vestrum er nå reist til Telemark for å studere folkemusikk, mens Eli S. Fortun har sagt opp sin stilling etter permisjonstida.

Den nye jordbrukssjefen Håvard Holeplass kommer fra Ål i Hallingdalen og er utdannet sivilagronom fra Landbrukshøgskolen på Ås.

2002 10 15

Bang Bilruter AS

Nyheter ’
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Bangs Bilruter AS overtar renovasjonen i Meløy

Bangs Bilruter (foto:)

Fra 1. januar 2003 er det Bangs Bilruter AS som skal kjøre renovasjonsinnsamlingen i Meløy kommune. Dette er klart etter nye anbudsrunder i renovasjonsselskapet Iris. Det er egentlig SB Transport som har fått anbudene, men Bangs Bilruter som skal utføre tjenestene på vegne av SB Transport. Begge disse selskapene er heleide datterselskap av Saltens Bilruter AS fra Bodø. Kontraktperioden er 7 år.

I samband med dette anbudet vil Bangs Bilruter anskaffe egen søppelbil og regner med ansettelse av to nye medarbeidere som skal foreta kjøringen.
Bangs Bilruter AS har løyve til transport av personer i rute, turkjøring og lokal transport av gods. Bangs Bilruter AS har sin lokasjon med garasje og kontor i Esvik ved Tjongsfjord

2002 10 10

Kommunestyremøte

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Møte i Rødøy kommunestyre 30. oktober
Ordføreren i Rødøy har idag sendt innkalling til neste møte i kommunestyret. Møtet innkalles til onsdag den 30. oktober kl. 11.00 på Jektvik grendehus og sakslista ser slik ut:
sak 47/2002 Referater/orienteringer v/ordfører
sak 48/2002 Oppfølging av Melfjordsaken - orientering
sak 49/2002 Oppfølgning av konsesjonssøknaden for Smibelg og Storåvatn kraftverk
sak 50/2002 Vedr delegasjonsreglement for formannskapet og organisasjonsplan for adm + eldegasjonsregl. for adm.
sak 51/2002 Godkjenning av skatteregnskapet 2001
sak 52/2002 Forlengelse av fylkesvegen FV 405 Nordnesøyvågen
sak 53/2002 Vedr godkjenning av ny selskapsavtale for Helgeland Avfallsfordeling (HAF)
sak 54/2002 Supplering av verneplan for vassdrag - høring
sak 55/2002 Forslag til Økonomiplan 2003-2006 sak 56/2002 Kommunestyre- og fylkestingsvalet 2003 - fastsetjing av valdag
sak 57/2002 Orientering om Statsbudsjettet 2003 og rammene for kommunebudsjettet 2003
sak 58/2002 Budsjettrapport 3. kvartal 2002
sak 59/2002 Forslag til endringer av konsesjonsloven - høring
sak 60/2002 Vedr regulering av budsjettet oktober 2002

2002 10 10

Hjallis

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Tiårsjubileum for vegåpningen i Strømdalen

Hjallis (foto:)
Idag er det ti år siden Hjallis klippet av snora og åpnet parsellen Straumsvik-Reppen av Riksveg 17. Det skjedde nøyaktig klokka 16.32 den 10. oktober 1992 utenfor Straumdalstunnelen. Da Hjallis skar over snora med en gammel skøyte fra onkelens smie på Bø-Kvalvika så var han omringet av over 1.000 tilskuere. Ved snora stod vegsjefen i Nordland Arne Løvmo og ordføreren i Rødøy Bernt Arntsen.
Det blir ingen offisiell markering av dagen, men det er tatt et initiativ fra vegsjef Løvmo's side for å lage en severdighet av dette og resultatet kan komme allerede til våren 2003.

2002 10 09

Biler

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Færrest biler i Træna

Bilskilt (foto:pas)
Træna er i en særstilling blant kommunene i Nordland. Det er eneste kommune hvor under halvparten av husstandene disponerer bil. I Træna er det kun 29,1 % av husholdningene som har bil mens gjennomsnittet i fylket er 71,1 %. Dette går fram av tall fra den store bolig- og folketellingen som Statistisk Sentralbyrå (SSB) presenterer. Træna ligger også i tet på landsbasis.
Av andre Helgelandskommuner med lav biltetthet er Lurøy 53,0 %, Rødøy 58,7 % og Herøy 59,8 %.
Også Lofotkommunene merker seg ut, Røst med 51,5 %, Værøy med 53,2 % og Moskenes med 57,6 %
Det er på indre Helgeland en finner flest biler per husstand. Grane troner på toppen av Nordlandskommunen med en andel på 78,9 %, Vefsn 75,6 % og Rana med 75,2 %.

2002 10 07

Kraftutbygging Sørfjorden

2002 10 07Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Enstemmig fylkesting støtter kraftutbyggingen i Sørfjorden

Smibelgvatnet (foto:pas)
Nordland fylkesting fattet et enstemmig vedtak når de anbefalte konsesjonssøknaden til Salten Kraftsamband om utbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverk. Saken ble avgjort på fylkestingets samling i Svolvær sist torsdag.
Det var saksordfører Gunnhill Andreassen (V) som la fram forslaget til vedtak etter behandlingen i komite for samferdsel.
I tillegg gjorde fylkestinget et vedtak med støtte til Rødøy kommunes krav om kompensasjon for
Melfjordutbygginga.

Fylkestingets enstemmige vedtak lyder slik:

"1. Fylkestinget tilrår at det gis konsesjon for utbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverk med reguleringar og overføringer.
2. Fylkestinget forutsetter at undersøkelsesplikten etter Kulturminnelovens § 9 oppfylles. Planlagte berørte områder må registreres av arkeolog i den utstrekning fylkeskommunen som kulturmyndighet finner det nødvendig.
3. Fylkestinget forutsetter også at det i anleggsfasen tas tilstrekkelig hensyn til reindriftsutøvelsen i området.

II
Fylkestinget gjentar sin fulle støtte til Rødøy kommunes berettigede krav som kompensasjon for at utbygging av Melfjordvassdraget ble skrinlagt.
Fylkestinget ber Fylkesrådet gi Rødøy kommune den nødvendige bistand i dette arbeidet."

2002 10 03

Statsbudsjett og Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Regjeringen med nytt nei til Melfjordkompensasjon

Statsbudsjett 2003 (foto:)
I forslaget til Statsbudsjett for 2003 sier Regjeringen Bondevik på nytt nei til å gi Rødøy kommune kompensasjon for Melfjordutbyggingen. Dermed trosser Regjeringen for andre gang vedtak i Stortinget.
I juni måned sa Stortinget at det forventet at Regjeringen skulle gi Rødøy kompensasjon i Statsbudsjettet for 2003.

I Statsbudsjettet for 2003 som ble lagt fram i formiddag skriver Regjeringen dette:

Ved behandlingen av Innst. S. nr. 68 (2001-2002) fattet Stortinget følgende vedtak: "Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt - og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen." Videre har et flertall i Finanskomiteen i Innst. S. nr. 255 (2001-2002) følgende merknad: "Flertallet forventer at Regjeringen følger opp Stortingets enstemmige vedtak i statsbudsjettet for 2003 og gir Rødøy kommune kompensasjon for ikke-utbygging."

På bakgrunn av dette vedtaket har departementet vurdert saken på nytt. Det er ikke funnet grunnlag for kompensasjon for ikke-utbygging i Rødøy kommune dersom de samme kriterier legges til grunn som for de øvrige kommuner som er berørt i denne saken (Vevelstad, Brønnøy, Grane og Hægebostad). Det foreslås derfor at det ikke bevilges midler til kompensasjon til noen av de fem nevnte kommuner over statsbudsjettet for 2003.

2002 10 01

Åg fergekai

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Opprusting av fergekaiområdet på Åg

Åg fergekai (foto:pas)
Til neste sommer vil fergekaiområdet på Ågskaret framstå i ny drakt. Statens Vegvesen har brukt 3,0 millioner kroner til en ordentlig opprustning av plassen og i disse dager avsluttes anleggsarbeidet. Ferjekaiområdet på Ågskaret har vært nedslitt og utilstrekkelig for å håndtere den økte sommertrafikken på RV 17 og derfor har bilkøen stått langt oppover i bakken langs riksvegen.
Nå er et stort område utfylt og den store plassen skal bli oppstillingsplass med 3 filer. Telefonkiosken og og det gamle, gule skuret er revet og i stedet skal det komme beplantning og benker langs kaifronten. Derved vil Ågskaret få en moderne fergekai som kommer mer i stil med Kilboghamn og Jektvik.
I løpet av oktober måned skal asfalten legges og da er det bare beplanting og noe belysning som gjenstår før anlegget er ferdig.

2002 09 27

Forvarsel om vinter

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen
Forvarsel om vinter

Den første snø (foto:)
Tidligere denne uken fikk vi klar beskjed om hva som venter. Temperaturen gikk nedover, det dreide om til nordvestlig bris og med ett fikk de høyeste fjelltoppene et lite, lett snølag.
I løpet av onsdagen gikk noe bort, men de store fjellpartiene mellom Nordfjorden og Melfjorden har beholdt vinterdrakten.
Men dette er bare et forvarsel - hele oktober kan ennå bli en god høstmåned med fine farger og lune temperaturer.

2002 09 25

Poteter

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – nettavis Polarsirkelen
Poteter på timeplanen

Potetopptaking (foto:Jektvik skole)
Fra Jektvik skole har vi fått følgende spennende historie:

Fredag den 20. september ble en noe annerledes dag for elevene på mellomtrinnet ved Jektvik skole. Denne dagen lot de timeplan ligge, og benyttet det gode høstværet til å dra til Buvika på POTETOPPTAKING!
Turen var en del av "Potet-prosjektet", og på forhånd hadde elevene forsket litt på potetens historie, og hva poteten har betydd for folket opp gjennom tida. I Kunst & Håndverk-timene har de sydd seg nytt forklé og pyntet med potettrykk, og i heimkunnskapstimene har de laget god mat av potet.
For noen av elevene var dette første besøk i en potetåker, mens et par av de eldste guttene syntes jobben gikk altfor tregt. "Vi hadde tenkt å overraske han Jan med å ta opp masse potet, og så går all de her småungan berre i veien!", var kommentaren fra en av dem.
Dagen ble avsluttet rundt leirbålet, der selvfølgelig bakte poteter stod på menyen!

2002 09 23

Hestmannøy skole

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Hestmannøy skole

Hestmannøy skole (foto:sol)

Vi har i dag mandag 23. september, skolene er kommet godt i gang. Tiden til nå har vært brukt til å sette seg inn i det nye skoleåret. Så kommer neste skritt – nærmiljøet. Det kan være både lærerikt og interessant å gjøre seg litt bedre kjent i egen kommune.

Dette er det Hestmannøy skole på Storselsøy forsøker å gjøre noe med. Skolen består i år av fire elever, de reiste i dag rundtur i Rødøy kommune, og var innom følgende steder på omvisning: Rødøy Lurøy Kraftverk, Falch gamle handelssted, Tjongsfjord vannverk og administrasjonsbygget på Vågaholmen.

Følgende var med på turen:
Maria Isachsen, Ronny Mathisen, Marte Mathisen og Anders Isachsen sammen med lærer Mona Lauritsen og rektor Karen-Margrethe Haug.

2002 09 24

Gull og sølv

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 24/09 2002
1 GULL - 2 SØLV

Per Ivar Myrbekk (foto:sol)
De andre europeiske sommerleker for nyretransplanterte og dialysepasienter ble arrangert i Balatonaliga 10 mil utenfor Budapest i tidsrommet 31. august til 8. september 2002. Arrangementet arrangeres annethvert år, og det første mesterskapet var i Aten i 2000.

Fra Norge og Jektvik deltok Per Ivar Myrbekk, han kom tilbake med tre medaljer. Gull i bowling, sølv i volleyball og sølv på 200m løp, videre fikk Per Ivar 4. plass i lengde og 4. plass på 100m.

Per Ivar Myrbekk er rektor ved Jektvik skole og en dyktig felespiller, han kommer opprinnelig fra Oppdal men har vært lærer og rektor i Jektvik de siste år.

Under årets arrangement var det bortimot 400 deltakere fra 21 europeiske land: Østerriket, Sveits, Belgia, Kypros, Tsjekkia, Spania, Finland, Tyskland, Hellas, Ungarn, Irland, Italia, Luxemburg, Norge, Slovenia, Slovakia, Romania, Tyrkia, Ukrania og Bulgaria. I tillegg var det en liten gjestedelegasjon fra Russland.

Fra Norge var det 5 deltakere. Det ble tatt 3 gull, 5 sølv og 1 bronse.
Øvelsene er inndelt i ulike klasser: junior, adult, senior, veteran og superveteran. Alle øvelsene arrangeres etter internasjonal standard, og medaljeseremonier likedan.

Transplantertes idrettsforening (TIF) ble stiftet i 1987. Det er i dag ca 50 aktive medlemmer. Denne foreningen er en pådriver for at transplanterte skal drive med fysisk aktivitet.

Per Ivar Myrbekk fikk nytt nyre for noen år siden - etter at nyrene hans hadde sviktet. Han forteller videre om noe av årsaken til at det er viktig for transplanterte å holde seg i form. Når noen får et nytt nyre er det fordi de gamle slutter å fungere. Dette kan det være mange årsaker til. Mens man venter på nyre må man gå i dialyse. Det vil si at du blir koblet til et apparat som overtar den funksjonen nyrene har. Etter en nyretransplantasjon må man gå på medisiner som hindrer kroppen i å frastøte seg det nye organet. Slike medisiner fører lett til bivirkninger. Det er derfor av stor viktighet at de som er transplantert holder seg i god form.

Målet for de fleste som deltar er å gjennomføre fysisk aktiviteter de føler som en prestasjon ut fra egne forutsetninger. Nivået er selvfølgelig varierende, men det virker som nivået blir bedre og bedre for hvert mesterskap. Turen er en fin kombinasjon mellom idrett og det sosiale. Det å treffe mennesker fra andre land som har vært gjennom det samme som en selv er i seg selv vert turen.

2002 09 20

Oppdrett

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 20/09 2002
Oppdrettsanlegg i Breisundet

Seafarm-møte (foto:)
Seafarm Invest på Lovund har søkt om å få plassere oppdrettsanlegg i Breisundet på nordsiden av Gjerøy og dette har de lokale fiskerne reagert mot. Tirsdag 17. september ble det etter initiativ av Seafarm Invest avholdt møte på Klokkergården gjestgiveri for å diskutere saken.
Firmaet ønsket med møtet å samle fiskere og offentlige etater til en diskusjon om bruken av sjøområdene og mulig oppdrettslokaliter i Rødøy.
På møtet deltok representanter fra Fiskerisjefen i Nordland, lokale fiskere, distriktsfiskarlaget og Rødøy kommune

2002 09 20

Nordnesøy

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 20/09 2002
Kandidat til kulturlandskapspris

Petter Haagensen (foto:pas)
Nordland fylkes kulturlandskapspris er innstiftet for å påskjønne noen som har gjort en særlig innsats for å ta vare på kvalitetene og utvikle
mulighetene i kulturlandskapet. Iår er det kommet forslag om å gi Petter Haagensen på Nordnesøy prisen for det betydelige arbeide han har gjort
gjennom en årrekke. Han har lagt ned et omfattende og forbilledlig arbeid
for å sette i stand bygninger og anlegg på heimgården.

Kulturlandskapsprisen er delt ut siden 1997 og første året var det Roald Storstrand fra Lurøy som fikk den. Prisen skal bidra til oppmerksomhet
rundt bærekraftig drift av landbruksarealene i fylket og sette fokus på de nærings- og samfunnsmessige verdiene som kulturlandskapet representerer.
Kulturlandskapsprisen skal være en påskjønnelse for særlig innsats i dette arbeidet.

Petter Haagensen eier «Håkagården» på Nordnesøy og han er fjerde ætteleddet som sitter på gården. Hans oldefar Håka Nielssa kom med familien til
Nordnesøy fra Jamtlia i Nord-Rana i midten av 1840-åra. I store trekk ligger gårdstunet idag slik det var i tiden omkring 1900.
Det store våningshuset er oppført på gården i 1850- eller 1860-åra og skal være flytta fra Selfors i Rana. I 1910 ble det påbygd fra 1 1/2 etasje til 2 etasjer samtidig som det ble laget et påbygg. Peter Haagensen har holdt det vedlike og lagt vekt på å gjøre nødvendige restaureringer etter råd fra fagmyndigheter.
Fjøsen skal være bygget i 1860-åra og er tidstypisk med muring av grov stein og låve av trebygg ovenpå. Fjøsen rommet i sin tid 5-6 kyr, okse, 7-8 sauer og en hestestall i forgangen.
På gården finnes også smie, stabbur med burssvale i 1 1/2 etasje og en muret jordkjeller med kjellerhus ovenpå. I enden av stabburet er det en
torvskjå.
Det finnes ikke nye bygninger på gården som forstyrrer det gamle gårdsmiljøet. Av bygningsmasse som var i bruk på gården fra gammel tid er det et mølnhus og et sommerfjøs gått tapt av tidens tann.
I tillegg til husene har Petter Haagensen lagt vekt på å holde innmarka med slåttengene vedlike og han har reparert de gamle gjerdene rundt innmarka.
En annen lidenskap han har hatt i de senere år er utsetting av flere tusen granplanter som han har gjort først og fremst som leplanting.
Hele gårdsanlegget er et av de mest komplette i Rødøy kommune og representerer en stor kulturhistorisk verdi.

2002 09 20

Ekteskap

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Rødøy høyt på ekteskapstoppen
Av kommunene på Helgeland ligger Rødøy høyest når det gjelder par som velger ekteskap framfor samboerskap.
I Rødøy er 79,3 av registrerte par gift, mens 20,7 % lever i samboerskap. Dette framgår av folke- og boligtellingen fra Statistisk Sentralbyrå (SSB). Men selv om Rødøy ligger høyest av Helgelandskommunene er det likevel under landsgjennomsnittet på 80,3 % ekteskapsandel. For alle kommunene i Nordland fylke er andelen av par i ekteskap på 75,4 %.
Lavest andel på Helgland er Herøy med 70,5 mot Rødøy som ligger høyest med 79,3 %.

Slik er tallene på ekteskapsandel for kommunene på Nord-Helgeland:

Nesna 73,7 %
Lurøy 78,7 %
Træna 75,2 %
Rødøy 79,3 %
Meløy 78,8 %
Rana 73,4 %

2002 09 19

Rødøy distriktsfiskerlag

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 19/09 2002
Årsmøte i Rødøy Distriktsfiskarlag

Heløygutt (foto:pas)
Lørdag 14. september ble det avholdt årsmøte i Rødøy Distriktsfiskarlag på Fiskernes Hus på Rødøy. Foruten vanlige årsmøtesaker ble det vedtatt flere fiskeripolitiske uttalelser.
Bjørn Pedersen fra Rangsund ble gjenvalgt
som formann. Laget har for tiden 67 medlemmer.
Av årsberetningen framgår at det har vært avholdt 4 styremøter i meldingsåret. Regnskapet ble godkjent med en samlet sum på 27.998 kroner.
Etter årsmøtet ser styret slik ut:
Formann: Bjørn Pedersen, Rangsund
Nestformann: Jonny Våtvik, Jektvik
Kasserer: Asbjørn Karlsen, Gjerøy
Sekretær: Einar Pettersen, Øresvik
Styremedlem: Fredrik Olaisen, Rødøy

Årsmøtet vedtok 5 fiskeripolitiske uttalelser:

1. Høringsutkast om spesielle kvoteordninger for fartøy under 28 meter:
Enstemmig vedtak: Rødøy Distriktsfiskarlag har behandlet høringsutkastet i nevnte sak og finner under tvil å gå inn for forslaget. Imidlertid vil laget sette samme begrensninger som Øksnes fiskarlag har foreslått, nemlig maks. 2 kvoter per fartøy.

2. Faste fartøykvoter for fartøy over 15 meter i fisket etter torsk, sei og hyse:
Enstemmig vedtak: Etter erfaringer med siste års kappfiske og resultat av store ilandbrakte kvanta, som ga utslag i at fiskebrukene ikke klarte å håndtere alt innenfor akseptable tidsrammer og med følgende resultat at
kvaliteten ble forringet, krever Rødøy Distriktsfiskarlag at det innføres faste fartøykvoter fra og med neste år. Laget erkjenner at det enkelte fartøys kvoter vil bli mindre, men dette tapet tror vi vil kompenseres med at det enkelte fartøy vil stå fritt til å fiske sine kvoter når det passer den enkeltes driftsmønster og andre rettigheter som skal utnyttes. Det vil også virke positivt med hensyn til markedene ved at tilbudet på fisk strekker seg over en lengre periode og en unngår et styrtfiske som hverken fiskere eller kjøpere er tjent med. Så skal det skapes faste rammebetingelser er faste fartøykvoter ikke å komme utenom.

3. Krav om åpning av seinotfisket for låssetting i stengte perioder (juli):
Enstemmig vedtak: Rødøy Distriktsfiskarlag krever at seinotfisket tillates for låssetting i den vanligvis stengte perioden om sommeren. Erfaringen fra dette års fiske viser at det i juli var rapportert om store mengder sei over minstemålet som egnet seg godt for låssetting. Etter åpningen av fisket 12. august har det imidlertid vist seg nesten umulig å finne sei av brukbar størrelse for låssetting. Et låssettingsfiske i fellesferien vil sikre industrien råstoff og gi fiskerne muligheter for å utnytte sin rettmessige del av seikvoten.

4. Krav om å få beregnet minstemålet under seinotfisket som et gjennomsnitt:
Enstemmig vedtak: Med de store problemene det har vært under årets seinotfiske med sei like under minstemålet krever Rødøy Distriktsfiskarlag at minstemålet regnes som et gjennomsnitt av fangsten. Seinotfisket har lange tradisjoner i Nordland og vi kan ikke akseptere at enkeltgrupper har klart å presse fram
et så høyt minstemål at et tradisjonelt fiske skal utraderes. Det må derfor søkes ordninger som kan gjøre at dette fisket opprettholdes. Som laget før har påpekt, har det fra tid til annen vært stengt store områder med 40 cm.-målet og det ville være utopi å tro at ikke disse syklusene kommer igjen.

5. Krav om fritt seifiske for kystflåten resten av året:
Enstemmig vedtak: Med den utvikling det har vært i seifisket hittil i år og det store kvantum som gjenstår av årets kvote, krever Rødøy Distriktsfiskarlag at fisket etter sei for konvensjonelle gruppe slippes fritt og at båter i
samlekvotegruppen får ta del i dette.

2002 09 19

Fiskerlag

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen.
Vil ha ett fiskarlag i Rødøy
Rødøy Distriktsfiskarlag er bekymret for aktiviteten i de lokale fiskeriorganisasjonene. I en uttalelse fra årsmøtet i distriktsfiskarlaget er det vedtatt «-å henstille til lokallagene i Rødøy å slå seg sammen til ett lokalt lag.»
Bakgrunnen for dette er at distriktsfiskarlaget som den samlende enhet for lokallagene er i ferd med å dø ut grunnet manglende aktivitet - både på lokallagsplan og distriktslaget.
Årsmøtet i distriktsfiskarlaget ber derfor, som en siste utveg, om respons på dette forlaget da det er for galt at fiskeriorganisasjonene i Rødøy dør stille hen.

2002 09 13

RLK

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Rødøy-Lurøy kraftverk får ikke fritak på Sandøy

AS Rødøy-Lurøy kraftverk (foto:pas)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har i dag avslått søknad fra AS Rødøy-Lurøy Kraftverk om fritak for leveringsplikten til området Sandøy i Træna kommune i Nordland. Området har i dag én fastboende og fem fritidsboliger. Dette framgår av en pressemelding fra NVE.
AS Rødøy-Lurøy Kraftverk begrunnet søknaden ut fra høye kostnader ved fornyelse av sjøkabelen til Sandøy i forhold til den forventede inntjeningen fra kundene. NVE mener at alternative løsninger vil kunne redusere kostnadene vesentlig. Dette har blant annet kommet frem i høringsuttalelser og gjennom NVEs egne vurderinger.
Ut fra en helhetlig vurdering av fordeler og ulemper kan ikke NVE se at det foreligger "særlige grunner" for å innvilge AS Rødøy-Lurøy Kraftverk fritak for leveringsplikten for området Sandøy i Træna kommune.
Kilde: Rødøy kommune; Nettavsia Polarsirkelen.

2002 09 12

Møte statsministerens kontor

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
Møte på statsministerens kontor

Møte i Oslo 11.09.2002 (foto:pas)
Rødøy kommune fikk ikke møte statsminister Bondevik i denne omgangen, men onsdag 11. september hadde en delegasjon fra Rødøy møte med noen av statsministerens nærmeste medarbeidere. Møtet fant sted på statsministerens kontor i Regjeringskvartalet og det som ble tatt opp var kompensasjon for snuvedtaket om Melfjordutbyggingen.
Fra Rødøy kommune møtte ordfører og rådmann og med i delegasjonen var Håkon Økland (Nordland KrF) og advokat Stein Erik Stinessen. Fra Regjeringens side møtte blant annet statssekretær ved statsministerens kontor Harald Solberg og statssekretær i Kommunal- og regionaldepartementet Morten Andreas Meyer.

For Rødøy kommune var det viktig å få gitt uttrykk for den frustrasjon som har bygd seg opp etter Regjeringens håndtering av saken. På tross av vedtak i Stortinget og uttalelser fra toppledelsen i to departementer, så har Regjeringen ikke fulgt opp med bevilgning. I et brev fra statsministerens kontor av 19. august heter det imidlertid at Regjeringen vil ta sikte på å følge opp Stortingets beskjed i statsbudsjettet for 2003 som kommer 3. oktober. Ingen av de som møtte fra Regjeringens side på møtet ville si noe mer om statsbudsjettet.

Bildet viser den kommunale delegasjonen på veg inn til statsministerens kontor: (f.v.) Håkon Økland (Nordland fylke / Krf), ordfører Johan Svartis og advokat Stein Erik Stinessen (adv. firma Hjort).

2002 09 11

Kraftverk

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 11/09 2002
Fylkesrådet tilrår utbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverk

Fylkeslogo (foto:)
Fylkesrådet i Nordland har i sin innstilling til fylkestinget gitt støtte til Salten Kraftsambands planer for utbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverk. Saken skal sluttbehandles av Nordland fylkesting på samlingen i slutten av september måned.
Det heter i Fylkesrådets vedtak at en forutsetter at undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens §9 oppfylles. Planlagte berørte områder må registreres av arkeolog i den utstrekning fylkeskommunen som kulturmyndighet finner det nødvendig. Fylkesrådet anbefaler at det i anleggsfasen tas tilstrekkelig hensyn til reindriftsutøvelsen i området.

I Fylkesrådets vurdering av saken heter det:

Utbyggingen av Simbelg og Storåvatn kraftverker er planlagt i et område som ansees for å være lite tilgjengelig, lavproduktivt og lite brukt til primærnæringene bortsett fra en del beite. Utbyggingen vil trolig gi største negative konsekvens for verdien området har som et større urørt naturområde. Generelt sett anser
fylkesrådet konsekvensene for å være små i forhold til en så stor kraftutbygging. For å redusere de negative konsekvensene for reindriften må det legges opp til et samarbeid mellom utbygger og reindriftssamene.

Området rundt Storåvatnet og Øvre Sleåvatnet vurderes til å ha stort potensiale for hittil ukjente kulturminner. Planlagte berørte områder må derfor undersøkes av arkeolog i den utstrekning fylkeskommunen som kulturmyndighet finner det nødvendig. Fylkesrådet mener at kravet om å oppfylle undersøkelsesplikten etter kulturminnelovens § 9 stilles som et vilkår i konsesjonstillatelsen.

Det er beregnet en kraftproduksjon på 168 GWh/år noe som vil øke verdiskapningen i regionen, basert på lokale ressursser. I en større sammenheng vil utbyggingen gi et positivt bidrag til landets kraftforsyning, og redusere behovet for import fra utlandet. Kommunene vil oversiktsmessig beregnet få 4-5 mill kr årlig i inntekter på skatt, konsesjonskraft og
konsesjonsavgift. Kommunene har ikke ennå utformet konsesjonskrav de vil stille i forbindelse med kraftutbyggingen. Fylkesrådet anser muligheten for utvikling av næringslivet i regionen som en stor gevinst av kraftutbyggingen. Gjennom prosjektet næRiKu – næringsretta ringvirkninger av kraftutbygging, har Rødøy kommune satset på å skape nye, varige arbeidsplasser, samt bidra til å styrke det etablerte næringsliv.
Fylkeskommunen har bidratt i prosjektet og fylkesrådet mener det som viktig å kunne videreutvikle kraftutbygginger til å virke positivt på annet næringsliv i regionen. Fylkeskommunen må derfor fortsatt større
prosjektet og bidra til at det kan gjennomføres.

I Nordland har det gjennom årene blitt gjennomført flere store kraftutbygginger. Det må derfor vurderes nøye hver gang det søkes om en ny utbygging. I denne saka ser det ut som om virkningene av inngrepene kan
karakteriseres som moderate til små og fylkesrådet tillegger derfor de positive sidene lokalt stor vekt.

2002 09 10

Vern i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Storelva i Melfjorden foreslås vernet

Mange bekker små (foto:pas)
4 vassdrag i Rødøy er blant de 17 vassdragene i Nordland som har vært vurdert vernet. Av disse foreslås det at Storelva (Melåga) blir med i verneplanen, mens Nattmoråga, Ytre og Indre Stelåga ikke vernes. Dette framkommer i et høringsdokument som er laget av en styringsgruppe nedsatt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Direktoratet for naturforvaltning (DN).

340 vassdrag i hele landet var med i første fase av utredningen høsten 2001. Fra Rødøy var både Hyttelva, Sandvikelva, Sleåga og Komaåga i Melfjorden og Oldervikelva og Sørfjordelva i Sørfjorden med. Disse ble imidlertid tatt ut i første runde som skjedde i februar i år.
I høringsutkastet som nå er utsendt er det altså bare Storelva i Melfjorden som er med. I Rana foreslås både Bjøllåga, Tespa og Glomåga medtatt i verneplanen.

Verneplan for vassdrag er vedtatt av Stortinget gjennom fire vedtak: 1973 (Verneplan I), 1980 (Verneplan II), 1986 (Verneplan III) og 1993 (Verneplan IV). Gjennom Stortingets behandling av st.meld. nr. 37 (2000-2001) ble det vedtatt at Verneplan for vassdrag skulle suppleres. NVE har fått i oppgave å gi sin tilråding til Olje- og energidepartementet (OED) som har forvaltningsansvaret for verneplanen og som skal legge et forslag fram for Stortinget i løpet av 2003.

Dette er konklusjonene i høringsdokumentet for de 4 vassdragene i Rødøy:

Storelva i NORDLAND fylke
Vassdraget har store kontraster i landskapet, med det til dels vegetasjonsløse landskapet i sør og det frodigere området i nord. Mangfoldet i berggrunnsgeologien er stor, noe som påvirker det biologiske mangfoldet. 63 % av feltet ligger mer enn 1 km fra inngrep. Verdien for samiske interesser og reindrift er meget stor. Styringsgruppen foreslår at vassdraget tas inn i verneplanen.

Indre Stelåga i NORDLAND fylke
73 % av nedbørfeltet ligger mer enn 1 km fra inngrep og grenser mot nasjonalpark i nord. Det 15 km2 store vassdraget ligger mellom nasjonalparken og fjorden. Verdiene i vassdraget er knyttet til et landskap med store kontraster, samiske interesser og reindrift. Med bakgrunn i at Indre Stelåga er et svært lite vassdrag, har det ut fra en helhetsvurdering begrenset verdi. Styringsgruppen foreslår derfor at vassdraget ikke tas inn i verneplanen.

Ytre Stelåga i NORDLAND fylke
Det 7,5 km2 store vassdraget ligger mellom nasjonalparken og fjorden. Verdiene i vassdraget er knyttet til et landskap med store kontraster, samiske interesser og reindrift. Med bakgrunn i at Ytre Stelåga er et svært lite vassdrag, har det ut fra en helhetsvurdering begrenset verdi. Styringsgruppen foreslår derfor at vassdraget ikke tas inn i verneplanen.

Nattmoråga i NORDLAND fylke
Det 6,5 km2 store vassdraget ligger mellom nasjonalparken og fjorden. Verdiene i vassdraget er knyttet til et landskap med store kontraster, samiske interesser og reindrift. Med bakgrunn i at Nattmoråga er et svært lite vassdrag, har det ut fra en helhetsvurdering begrenset verdi. Styringsgruppen foreslår derfor at vassdraget ikke tas inn i verneplanen.
Kilde: Rødøy kommune; Nettavsia Polarsirkelen.

2002 09 10

Melkekvote

Nyheter
Rødøy kommune – lokalavisa Polarsirkelen
Ingen melkekvotesalg i Rødøy og Lurøy

Tine meierier (foto:)
Ingen bønder i Rødøy eller Lurøy selger sin melkekvote i år. Det viser tall fra Statens Landbruksforvaltning.
I fjor var det en melkeprodusent i Rødøy som valgte å selge kvoten sin.
I hele Nordland fylke er det i år til sammen 40 bønder som legger ned produksjonen. Nedgangen er størst i Vefsn der 8 melkeprodusenter forsvinner. I Nesna er det 3 som selger (totalt salgskvantum 155.701 liter), Dønna 1 (80.813 liter), Rana 3 (157.428 liter), Meløy 1 (42.407 liter) og Gildeskål 1 (44.949 liter).

Også i år vil det bli mulighet for omfordeling av kvoter, det vil si at bønder kan kjøpe opp et visst kvantum.
I fjor var det 11 melkebønder i Rødøy som benyttet seg av dette og Rødøy kommune ga hver av disse et næringsfond-tilskott på 10 % av kjøpesummen til dette.
I år er det vel 2,2 millioner liter kumelk som er til omfordeling i Nordland fylke og bøndene har frist til 1. oktober med å søke om kvotekjøp.
Kilde: Rødøy kommune; Nettavsia Polarsirkelen.

2002 09 05

Folkemøte Øresvik

Folkemøte i Øresvik (foto:pas)
Rundt 60 personer kom til folkemøtet på Øresvik skole tirsdag kveld for å bli informert om kraftutbyggingsplanene i Sørfjorden-/Melfjorden-området. Møtet var arrangert av Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) som ledd i saksbehandlingen av konsesjonssøknaden som Salten Kraftsamband (SKS) står bak.
Møtet startet med at seksjonssjef Rune Flatby og saksbehandler Ragnhild Stokker fra konsesjons- og tilsynsavdelingen i NVE orienterte om hvordan slike konsesjonssaker skal behandles, hvilke rettigheter og muligheter de enkelte partene har til å fremme sitt syn i saken og hvordan saken om Smibelg og Storåvatn kraftverk videre skal behandles før SKS kan få konsesjon. I tillegg ble det lagt vekt på å presentere de kravene NVE har bestemt til konsekvensutredning av disse utbyggingsplanene. Det gjelder både for miljø, friluftsliv, dyreliv, reindrift, landbruk og andre forhold som kan bli forstyrret av en kraftutbygging.
Deretter orienterte prosjektleder Svein Helge Sund og assisterende direktør Sigmund Normann fra SKS om planene for utbygging av de to kraftverkene. I Smibelgprosjektet skal kraftstasjonen legges 600 meter inne i fjellet like innenfor Vassvika på sørsiden av Gjervalen. I Storåvatnprosjektet skal kraftstasjonen legges innenfor Kvalvika på nordsiden av Gjervalen.
SKS presenterte også resultatene av konsekvensutredningene, blant annet holdt forskningsleder Jan Sørensen fra Norsk institutt for vannforskning (NIVA) en redegjørelse for konsekvensene på blant annet ferskvannsbiologi, geologi og dyreliv.
Blant deltakerne på møtet var det både bofaste bygdefolk fra Rødøy og Lurøy og utenbygds grunneiere. Også tre representanter fra Nordland fylke var tilstede, ettersom saken skal behandles av fylkestinget i slutten av september måned.
Etter innledningene fra NVE, SKS og NIVA kom det mange spørsmål og kommentarer fra salen både om kraftplanene og om konsekvensene. Det var særlig to forhold som gikk igjen i debatten. Det ene var konsekvensene for ferskvannfiskeriet i Sørfjordelva/Svartvatnet i Rødøy og Vassvatnet/Kjerringåga i Lurøy og det andre var kravet om vegforbindelse til Sørfjorden.
Men også andre spørsmål kom opp, blant annet mulige isproblemer på fjorden for lokale fiskere, grunneiernes rettigheter og erstatninger, hvilke inntekter kommunene får av utbyggingen og hvordan det blir med arbeidsplasser etter anleggsperioden.
Rødøy kommune: Nettavisa Polarsirkelen 05.09.2002 (Sperstad).

2002 09 05

Rødøy kommunestyre på befaring

Rødøy kommunestyre avsatte deler av onsdagens møte til befaring i Melfjorden- og Gjervalenområdet og det ble også en snartur til Nordfjorden. Formålet med befaringen var å komme nær til de områdene som omfattes av kraftutbyggingsplanene til Salten Kraftsamband.
Med båtfører Torleif Benjaminsen ved roret på Polarsirkelen Båttransport gikk turen først til Gjervalen hvor en fikk ta nærmere i øyesyn de områdene hvor kraftstasjonene skal være. Deretter bar det innover Melfjordens sørside for å se på vassdragene Hyttelva, Sleåga, Sandvikelva og Komagåga som alle skal overføres til Storåvatn kraftstasjon. Kommunestyret med sine gjester fra Norges vassdrags- og engeridirektorat (NVE), Salten Kraftsamband (SKS)og Norsk institutt for vannforskning (NIVA) ble så kjørt inn til den mektige Nordfjorden hvor Benjaminsen oppvartet med reker og laks til lunsj.
Som følge av den tørre og nedbørsfattige sommeren har elvene og bekkene i området hatt meget liten vannføring i hele august måned. Noen av bekkene har vært helt tørrlagte i lang tid. Men værgudene har gjort sitt ytterste de siste 3-4 dagene for å gjøre befaringen optimal og derfor fikk turdeltakerne se regntunge vassdrag.
Etter befaringen fikk kommunestyret orienteringer av representantene fra NVE, SKS og NIVA før sin egen behandling av konsesjonssøknaden. Det enstemmige vedtaket er i tråd med formannskapets innstilling og lyder slik:
1. Rødøy kommunestyre gir sin tilslutning til den foreliggende konsesjonssøknad og anbefaler hovedalternativet gjennomført.
2. Avgjørende for saken er de plussverdier dette prosjektet skaper for lokalsamfunnet og at utbyggingen skjer uten konflikt med eller forringelse av andre viktige, lokale samfunnsinteresser.
Rødøy kommune: Nettavisa Polarsirkelen 5.9.2002 (Sperstad).

2002 09 05

Tettsteder

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
22 tettsteder på Helgeland – ingen i Rødøy

Spredt bosetting i Rødøy (foto:pas)
Det er registrert 22 tettsteder i de 18 Helgelandskommunene. 3 av kommunene har ingen tettsteder og det er Vevelstad, Dønna og Rødøy. Dette viser ferske tall fra Statistisk Sentralbyrå. Tallene per 1. januar 2002 viser at 63,1 % av befolkningen på Helgeland bor i tettsteder. For hele Nordland fylke er tallet 67,3 % og for hele landet 77,3 %. Det betyr at Helgeland er en landsdel som er mer grisgrendt befolket enn landsgjennomsnittet.

Lurøy har ett tettsted (Lovund) og det har også Træna (Husøy) og Nesna (Nesna). I Hemnes er det 4 tettsteder og i Rana 3 tettsteder.

Når det gjelder andel av befolkningen som bor i tettsteder er det Alstahaug og Træna som ligger høyest av Helgelandskommunene. I disse to kommunene bor 81,5 % av befolkningen i tettsted. Rana følger deretter med 80,6 % og Vefsn med 71,8 %. For de øvrige kommunene på ytre Nord-Helgeland er det slik at Nesna har 68 %, Lurøy 15,5 % og Rødøy 0.

Kravet for å være tettsted er at det bor minst 200 innbyggere innenfor en viss radius slik at husene må stå noenlunde tett. I Rødøy har bebyggelsen i Myken hatt et tradisjonelt tettstedspreg men nå bor det for få mennesker til å bli tettsted.
(Bilde: Bosettingen i Rødøy er grisgrendt og spredt, langs strandflata i fjordarmer og på øyer)
Kilde: Rødøy kommune; Nettavsia Polarsirkelen.

2002 09 04

Jubilant

En hilsen jeg sender ...
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen
80 år 5. september

Jørgine Lorentzen (foto:)
Jørgine Lorentzen fyller 80 år torsdag 5. september. Jørgine bor i Jektvik, hun er fødd i Øresvik men har bodd i Sandvik på Gjerøy det meste av sitt liv. Jørgine har 6 barn, 21 barnebarn og mange oldebarn. hun er en sprek 80-åring med et vennlig og godt humør.
Dagen feires i Jektvik lørdag 7. sep.

Vi GRATULERER

2002 09 03

Eldreråd

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Rødøy eldreråd med klare råd

Eldrerådets medlemmer (foto:)
På møtet som Rødøy Eldreråd avviklet på Borgstua på Rødøy i går ble kraftutbyggingsplanene til Salten Kraftsamband i Sørfjorden viet stor oppmerksomhet. Eldrerådet gir i en uttalelse full støtte utbygging av Storåvatn og Smibelg kraftverk og ønsker også å støtte kravet om veg til Sørfjorden:
- Eldrerådet viser til tidligere behandling og vedtak i kommunestyresak 165/87. Eldrerådet mener dette krav om vei må opprettholdes, heter det i uttalelsen.
- Eldrerådet ber om at denne utbyggingssaken må få en positiv behandling i motsetning til utbyggingen av Melfjord, som er et stort tap for Rødøy kommune.

Bilde av eldrerådets medlemmer på møtet på Borgstua: (f.v.) Gustav Lorentzen (leder), Aud Steinrem Johansen, Ragnhild Telnes (varamedlem) og Sverre Aga sen. (nestleder).

Nettavisa Polarsirkelen

Om Polarsirkelen
Adresse: Kulturkontoret
Postnr: 8185
Poststed: Vågaholmen
Telefon: 75098100
Email: radmannen@rodoy.kommune.no
Våre medarbeidere
Per A. Sperstad

Solfrid Lorentzen

2002 08 29

Kraftutbygging

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Folkemøte om kraftutbygging 3. september

Eihaugen (foto:)
Norges vassdrags- og energidirektoratet (NVE) arrangerer folkemøte om Smilbelg og Storåvatn kraftverk på Øresvik skole og grendehus tirsdag 3. september klokken 18.00. På møtet vil representanter fra NVE og Salten Kraftsamband AS delta og informere om saksgangen og gjøre rede for utbyggingsplanene. Møtet er en del av den offisielle saksbehandlingen fram til høringsfristen 25. oktober. Det er satt opp ekstra båtskyss for folk i Melfjorden og den går fra Melfjordbotn kl. 16.30 og returnerer til Melfjordbotn etter møteslutt.

Onsdag 4. september vil representantene fra NVE og SKS møte i Rødøy kommunestyre for å informere og svare på spørsmål. Kommunestyret er også invitert på befaring i Melfjorden og Gjervalen og dette vil skje med båt.

2002 08 28

Kai i Våga tatt i bruk

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Kaia i Våga tatt i bruk

Våga kaiområde (foto:pas)
I løpet av sommeren er utbyggingen av kaiområdet i Våga ferdig og kaia tatt i bruk. Det er Rødøy kommune som har bygd den 45 meter lange betongkaia og det tilstøtende næringsområdet. Hele prosjektet har kostet 6,1
millioner kroner og er finansiert med 2,9 millioner kroner i statstilskott fra Nordland fylkeskommunen og 3,2 millioner kroner i kommunalt låneopptak. Utbyggingen har skjedd i tråd med godkjent reguleringsplan.
Det er firmaet AS Anlegg som har hatt hovedentreprisen med kaibyggingen, mens brødrene Jensen fra Nordvernes har hatt ansvaret for grunn- og sprengingsarbeidene.
Bakgrunnen for at kommunen har bygd ut dette kaiområdet er å bedre forholdene på stedet særlig når det gjelder godshåndtering. Både kaia og næringstomta som er fyllt ut skal leies ut til ekspeditør-firmaet på Vågaholmen. Det er ekspeditøren som skal betale en årlig leieavgift som tilsvarer kommunenes utgifter til
prosjektet.

2002 08 27

Bibliotek

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Mange bøker, lite utlån i Rødøy

Bøker (foto:)
Enten er tilbudet dårlig eller så er folk i Rødøy mindre interessert i bibliotek. For rødøyfjæringene ligger på tredjeplass fra bunnen i hele Norge når det utlån per innbygger fra folkebibliotekene. I 2001 var det 1,72 bokutlån per innbygger i Rødøy og bare Hurum i Buskerud (1,33) og Skånland i Troms (1,71) hadde dårligere utlånsstatistikk. Dette går fram av årsstatistikken for 2001 fra Statens Bibliotektilsyn.

På toppen av statistikken i 2001 ligger Utsira i Rogaland med 32,16 bokutlån per innbygger fulgt av Modalen i Hordaland (18,65) og Os i Hedmark (11,93). Beste kommune i Nordland er Grane (9,71) med Beiarn på andreplass (8,63).
Bokutlånet per innbygger i 2001 var slik for kommunene i distriktet: Lurøy (4,40), Træna (2,43), Nesna (2,80), Rana (5,57), Meløy (4,21) og Gildeskål (5,75). Gjennomsnittet for hele landet var 5,21 bokutlån per innbygger mens gjennomsnittet i Nordland var 4,33.

Derimot ligger Rødøy ganske høyt når det gjelder bokbestand. I alt har Rødøy 24.316 bøker til utlån, mens Grane kommune har 21.032 bøker. Lurøy hadde en bokbestand på 13.701 bøker, Træna, 9.929, Nesna 28.413, Meløy 47.778 og Gildeskål 19.436.
I gjennomsnitt brukte Nordlandskommunene 209,69 kroner per innbygger til bibliotekformål i 2001 mot landsgjennomsnittet på 220,44 kroner.
Kommunene på ytre Nord-Helgeland kom slik ut (kroner per innbygger):
Nesna: 110,44
Lurøy: 155,45
Træna: 265,09
Rødøy: 175,36
Meløy: 211,35
Gildeskål: 227,80

2002 08 22

Fastlandsforbindelse til Sørfjorden

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen

Krever fastlandsforbindelse til Sørfjorden

Vil ha veg til Sørfjorden (foto:pas)
Lokalutvalget i Sørfjorden (Nygård krets) krever fast vegforbindelse til bygda i forbindelse med utbyggingen av Storåvatn og Smibelg kraftverk. Dette går fram av en uttalelse som utvalget nylig har vedtatt.
-Det kan kanskje virke nokså pompøst å kreve noe slikt, men vi gjør det fullt ut, heter det i uttalelsen som er undertegnet lederen Gunnar Skivik. -Her øyner vi enmulighet å få veg til bygda, men det er også en annen ting vi ser på. Vi er kjent jo med planene om flytting av fergekaia i Kilboghamn lenger ut i fjorden og da kommer vi i en skikkelig bakevje. Vi frykter et dårligere kommunikasjonstilbud da ferga er eneste offentlige kommunikasjonsmiddel vi har, heter det videre.
- En fastlandsforbindelse kan også være et virkemiddel for å gjøre bygda lukrativ og igjen gi arbeidsplasser. Med den positive effekt dette kan ha for bygda, veit vi om mennesker som vil flytte hit og som har gode ideer for arbeidsskaping. Dette vil igjen gi kommunen bedre økonomi.

2002 08 22

Folketall

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen.

Helgeland tilbake, men stabilt i Rødøy
Folketallet på Helgeland fortsetter å gå nedover. Per 1. juli 2002 var folketallet i regionen 78.768 og dette er en nedgang på 35 personer siste kvartal. Nedgangen så langt i år er på 195 personer.
Befolkningsstatistikken fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) viser at fem Helgelandskommuner hadde pluss i folketallet i løpet av 2. kvartal. Størst var økningen i Sømna med 21 og Alstahaug med 19 personer. Men også Vefsn, Træna og Rødøy hadde en liten oppgang.
Hemnes (-17), Hattfjelldal (-13), Lurøy (-15)og Brønnøy (-11) var de kommunene som tapte flest innbyggere.

I Helgelandskommunene var det negativt fødselsoverskott i 2. kvartal, det vil si at det ble født færre nye innbyggere enn det døde. Også flyttetabellen var negativ med 36 personer. I 2. kvartal flyttet det fra Helgeland i alt 630 innbyggere mens det flyttet inn 604 innbyggere.

Situasjonen for kommunene på den ytre delen av Nord-Helgeland er slik (per 1. juli 2002 med endringene i 2. kvartal i parantes):
Nesna 1.833 (-5)
Lurøy 2.047 (-15)
Træna 475 (-1)
Rødøy 1.498 (+4)
Meløy 6.830 (+4)
Gildeskål 2.226 (-22)

I Rødøy kommune var det fødselsoverskott på 2 (5 fødte og 3 døde) mens det innflytteroverskott på 2 (11 innflyttere og 9 utflyttere).
I Lurøy var det negativ fødselsoverskott på 4 (7 fødte og 11 døde) mens det var flytteoverskott på –11(11 innflyttere og 22 utflyttere).
I Træna var minus 1 i fødselsoverskott (2 fødsler og 3 døde). Flyttebalansen var positiv med 2 (3 innflyttere og 1 utflytter).

2002 08 20

Skolegang 2002

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Skolestart 2002

(foto:)
Skolestart i Rødøy er 19. august i år. Men for de som starter på sin aller første skoledag er det litt variasjon. Noen skoler har oppstart for førsteklasse 19. mens andre har 20. august.

I et strålende varmt og fint sommervær møter de spente og forventningsfulle 6 åringene til sin første skoledag.

I Rødøy er det 12 nybegynnere i år som starter på sitt 10-årige skoletilbud rundt om i kommunen. Rødøy kommune har ni skolekretser.

Vi lar de 6 førsteklassingene ved Tjongsfjord skole representere alle nybegynnere og ønsker dem lykke til med sin grunnskoleutdanning.

På bildet ser vi Magnus N. Johnsen, Janett Våtvik, Christian Olsen, Sofie Bang, Tina Eilen Mathisen og Sebastian Pedersen sammen med sin klassestyrer Hege K. Andersen.

2002 08 20

Kommunestyremøte

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Kommunestyremøte i Rødøy 4. september
Ordføreren i Rødøy har innkalt til kommunestyremøte onsdag den 4. september 2002 klokka 10.00 på Grendehuset i Øresvik.
På sakslista står følgende saker:

- Referater/orienteringer v/ ordfører
- Rådmannens årsrapport for 2001 - (utsatt sak)
- Kommunens regnskap for 2001 - (utsatt sak)
- Søknad for utbygging av Smibelg og Storåvatn kraftverker - kommunal høringsuttalelse
- Revisjon av vedtektene for skolefritidsordningen (SFO)
- Budsjettrapport 1. halvår (2. kvartal) 2002
- Søknad om fritak fra folkevalgt verv - Torleif Benjaminsen
- Søknad om fritak fra folkevalgt verv - Gro Bygdevoll
- Søknad om fritak fra folkevalgt verv - Ingunn Myrvoll

I samband med behandlingen av konsesjonssøknaden om kraftutbygging i Smilbelg og Storåvatn vil det klokka 12.00 bli befaring med båtskyss til Melfjorden og så en tur til stasjonsområdene innenfor Vassvika og Kvalvika i Gjervalen. På turen vil representanter fra Salten Kraftsamband og NVE delta.
Etter befaringen blir det orientering i kommunestyret, hvor representanter for SKS og NVE vil presentere prosjektene.

2002 08 16

Smånytt

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Tidlige høstfarger 16/08
Dette bildet er tatt 13. august og viser åsen ovenfor Losvika på Rødøya. Både skog og mark er preget av den varme og tørre sommeren.

2002 08 15

Kraftutbygging

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Poarsirkelen.
15/08 2002
Full støtte til Salten Kraftsambands utbyggingsplaner
Formannskapet i Rødøy gir full støtte til konsesjonssøknaden fra Salten Kraftsamband AS om utbygging av Storåvatn og Smibelg kraftverker. Dette ble vedtatt på formannskapets møte tirsdag i denne uka. I vedtaket slås det fast at avgjørende for saken er de plussverdier dette prosjektet skaper for lokalsamfunnet og at utbyggingen skjer uten konflikt med eller forringelse av andre viktige, lokale samfunnsinteresser. Saken skal nå videre til sluttbehandling i kommunestyret.

På formannskapets møte tirsdag ettermiddag deltok også lokalutvalget i Nygård krets. Lokalutvalget la stor vekt på at det i forbindelse med kraftutbyggingen må stilles krav om fastlandsforbindelse rundt Gjervalen. Dette vegkravet har også vært en mangeårig krav fra kommunens side. Men i kraftutbyggingsplanene er det ikke forutsatt at det skal bygges noe nytt vegnett.

Et viktig forhold rundt dette kraftprosjektet er planene for å skape varige arbeidsplasser i bygda. Rødøy kommune har igangsatt et eget prosjekt (NæRiKu) som skal gi næringsretta ringvirkninger av kraftutbyggingen.

Dette prosjektet er et samspill med Nordland fylkeskommune og Salten Kraftsamband.
Prosjektets mål er å utnytte de muligheter kraftutbyggingen gir for å skape varige ringvirkninger i form av arbeidsplasser og virksomhet i lokalsamfunnet. Det er nedsatt en egen styringsgruppe som skal lede arbeidet og det er engasjert eget prosjektsekretariat gjennom Rana Utviklingsselskap på Mo. Prosjektet ble oppstartet i 1998, men har ventet på konsesjonssøknaden før det kan komme ordentlig i gang. Kommunen har som mål at en allerede før utbyggingen starter har konkrete næringsetableringer som kan utnytte kraft eller andre råstoffer lokalt.

I saksutredningen til formannskapet ga rådmannen følgende vurderinger for hvorfor kommunen burde gi full støtte til kraftplanene:
- Kraftprosjektene kommer i svært liten grad i konflikt med andre viktige, lokale samfunnsinteresser.

- Kraftprosjektene framstår som skånsomme med hensyn til tekniske inngrep som har betydning for det lokale natur- og kulturliv.

- Kraftprosjektene vil årlig års tilføre lokalsamfunnet varige, verdier i form av skatte- og avgiftsinntekter.

- Kraftprosjektene er en infrastrukturell stimulans som gir grunnlag for å skape nye, lokale arbeidsplasser, (NæRiKu-prosjektet).

Saken skal behandles i kommunestyret i begynnelsen av september måned.

2002 08 12

Skog og lyngbrann i Verangsfjorden

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen
Skog og lyngbrann i Værangfjorden

(foto:)
I dag ca. kl 15.30 ble en skog- og lyngbrann oppdaget ved Langvannet i Værangfjorden. Med den langvarige tørken som har vært i sommer kan en slik brann raskt spre seg og få store konsekvenser.

Det ser ut som om ilden startet ved nordbotn ved Langvannet. Dette er et ulent terreng for slukking med bakkemannskap så helikopter ble satt inn i slukkingen og fikk på den måten kontroll over ilden. Til alt hell var det helt vindstille i dag.

2002 08 07

MS Sjåviknes N 102 R

Nyheter
Rødøy kommune – Internettavisa Polarsirkelen

M/S Sjåviknes N-102-R

N-102-R Sjåviknes (foto:)

Det familie-eide fiskebåtrederiet Sjåviknes AS i Jektvik har anskaffet nytt fiskefartøy. For 6 millioner kroner har selskapet kjøpt M/S Værøybuen av Moskenes. Båten er en vel 20 meter lang trebåt, bygget av Rana Ship på Hemnesberget i 1968. Motoren er en Catepillar 3408 med 408 hestekrefter fra 1987.

Finansieringen har skjedd med bank lån på 4 millioner kroner, egenkapital på 1,5 millioner kroner og 0,5 millioner kroner i støtte fra Rødøy kommune. Kommunens andel er delt mellom 100.000 kroner i tilskott og 400.000 kroner i rentefritt lån til investeringen.

Sjåviknes AS er eid av Bjørnar Sjåvik, Kent Sjåvik og Trond-Viggo Sjåvik, som alle er aktive yrkesfiskere og skal delta i den daglige driften av fartøyet. Fartøyet er rigget for not og snurrevad og har torskekvote, deltakeradgang til seinot fiske foruten silderettigheter.

Båten ligger nå ved selskapets landbase i Jektvik, men i slutten av denne uka drar båten oppover til Finnmark for å delta i seifiske.

2002 08 06

KULTURMIDLER

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 06/08 2002
Fordeling av kulturmidler - 2002
Rødøy kommunes kulturmidler er i år på kr 35.000, disse midlene fordeles på lag og foreninger i kommunen. Kulturmidlene tildeles lag og foreninger som er med på å skape aktivitet og trivsel for kommunens innbyggere. Det frivillige lagsarbeidet som drives i kommunen er av stor betydning, selv om den tildelte summen ikke står i forhold til den frivillige innsatsen, kan det være en liten klapp på skulderen til de som gjør en innsats for andre.

Ut fra det forhold at potten til fordeling er liten, prioriteres aktiviteter rettet mot barn og unge først. Søknadene blir fremmet på eget skjema, med redegjørelse for hva midlene skal brukes til samt lagets aktivitet og regnskap. Kulturmidlene skal i hovedsak gå til aktivitet, ikke "settes på bok".

Det kom inn 26 søknader i år, 23 av disse ble tildelt midler.
Vi tar et kort sammendrag av søknadene, med oversikt over tildelt sum, hva midlene skal brukes til, antall medlemmer og lagets aktiviteter.

Tjongsfjord Idrettslag, kr 10.000
Laget driver med fotball, vollyball, trim og barneidrett. Tyngden ligger på fotball i aldersbestemte klasser, fra 6- 7 år og oppover. Laget har 149 medlemmer. Midlene skal gå til drift av aktivitetene i laget.

Værangfjord Idrettslag, kr 4.000
Laget tilrettelegger og leder trening både for barn og voksne. 30 medlemmer siste år. Midlene skal brukes til fotballbane/ utendørs vollyballbane.

UIL Regnbuen, kr 1.500
Laget har 26 medlemmer. Midlene skal brukes til delfinansiering til mikrofonanlegg.

Gjerøy UL/IL, kr 2.000
Laget har 49 medlemmer. Aktiviteten i laget har tatt seg opp etter at kretsen fikk de nye anleggene både til ute- og inneaktiviteter. Idrettsskole, innebandy, fotball og aerobic er noen av aktivitetene. Plan for bruk av kulturmidlene er delfinansiering av lydanlegg.

Hestmannen UL/IL, kr 2.000
"Ambota rundt" har laget arrangert for 22. gang i år. Høsttakkefest og juletrefest er andre faste innslag. Innebandy har vært fast innslag det siste året. Laget har 26 medlemmer. Midlene skal brukes til billedgalleri på grendehuset, bilder som forteller noe om Storselsøy i gamle dager.

Rødøy UL/IL. Kr 2.000
Turløype med bok, voksentrim, vollyball og fotball er noen av aktivitetene laget driver. 32 medlemmer inneværende år. Kulturmidlene skal brukes til dansekurs, bordtennisbord og vedlikehold av huset.

Barneforeningen Regnbuen, kr 1.000
Barneforening for barn fra 3- 4 år og oppover, annenhver lørdag på kapellet i Jektvik. 10 - 15 barn deltar på møtene. Midlene skal brukes til drift.


Solhøgda Søndagsskole, kr 1.000
Søndagsskole annenhver søndag i Tjongsfjord kirke. 21 betalende medlemmer.
I tillegg til vanlig søndagsskole er juleverksted, påskeverksted og utflukter noen av aktivitetene. Midlene skal brukes til drift av laget.

Rødøy FSK speidergruppe, kr 1.000
FSK (Frikirkens Speiderkorps) har 21 medlemmer fra Gjerøy og Selsøyvik. Gruppen deltok på NM i speiding 2001. Midlene skal brukes til lagerhytte.

Jektvik 1 KFUK speidere, kr 1.000
Gruppen driver vanlig speiderarbeid, med de uteaktivitetene som følger med. Denne speidergruppen har deltatt på flere landsleirer. 12 medlemmer.
Midlene skal brukes utgifter i forbindelse med årets landsleir.

FriBu Rødøy, kr 1.000
FriBu (Frikirkens barne- og ungdomsarbeid) består av mange foreninger på flere steder i kommunen - barnegospel, søndagsskole, småspeidere storspeidere, barneforening.
103 barn og unge er tilknyttet en eller flere av disse lagene.
Midlene skal brukes til innkjøp av sangbøker og drift av lagene.

Smutthullet, kr 1.000
Dette er en gruppe småbarnsforeldre som møtes med sin barn for felles nytte og hygge. Møtestedet er Tjongsfjore kirke. Det er ikke medlemskap med det møter fra 8 til 20 barn med sine foreldre hver gang.
Midlene skal brukes til bord og benker ved kirken.

Tjongsfjord Bondekvinnelag, kr 500
14 medlemmer. Midlene skal laget bruke til busstur for beboerne på Alderstun.
Lagets arbeid er rettet en del mot Alderstun, med stell og blomsterplanting ute.

Storselsøy Bondekvinnelag, kr 500
9 medlemmer. Ansvarlig for bygdas veilys, laget står for 17. mai-arrangementet i bygda og lignende aktiviteter. Vevkurs siste året.
Midlene skal brukes til delfinansiering i forbindelse med museums/galleri-besøk i Lofoten.

Tjongsfjord Husflidslag, kr 500
23 medlemmer. Laget står som arrangør av den årlige julemessen, sist år var det 21 utstillere som solgte sine produkter. Laget har gjennomført flere kurs og utstillinger.
Midlene skal brukes til kurs, arrangement og utstillinger.

Værangfjord Husflidslag, kr 500
20 medlemmer. Lager har arrangert vårmesse med salg av håndarbeidsprodukter. Kurs i akvarellmaling og flere småkurs av kortere varighet.
Midlene skal brukes til kurs og drift av laget.

Værangfjord Pensjonistforening, kr 500
9 medlemmer. Fjorårets midler gikk til dagstur til Saltstraumen.
Årets midler skal også brukes til tur.


Midtre Rødøy Pensjonistforening, kr 800
32 medlemmer. Foreningen har medlemmer fra 3 øyer. Midlene skal brukes til tur/utflukt.

Lovsangkoret, kr 500
13 medlemmer. Koret har opptrått i forbindelse med gudstjenester og egne arrangement. Midlene skal brukes til drift.

Tjongsfjord Skolekorps, kr 2.200
16 aspiranter. Korpset har det siste året gått ut av hvilestadiet og gjort gjenstart.
Midlene skal brukes til drift.

UL Soloppgang, kr 500
8 medlemmer. Foreningen er en støtteforening til kapellet i Jektvik. Av aktiviteter kan nevnes; basar, julfest, matservering på 17. mai, rideleir i Kisten.
Midlene skal brukes til kjøp av overhead.

Værangfjord Helselag, kr 500
14 medlemmer. Ettermiddagskafe, kaffe på valgdagen, julemesse.
Midlene skal brukes til beplantning rundt Jektvik eldreboliger.

Rødøy Kvinne og Familielag, kr 500
7 medlemmer + 17 støttemedlemmer. Laget står for aktiviteter i nærmiljøet, en del rettet mot sykehjemmet. Midlene skal gå til uteanlegget ved Rødøy sykehjem.

2002 07 22

Basehopp

Nyheter
Rødøy kommune –Nettavisa Polarsirkelen 22/07 2002
UUUÆÆÆHHH – basehopp fra Rødøyløva

Løveveggen (foto:)
Du ville ikke tro det, men engang måtte det vel komme. Vi snakker om fallskjermhopping fra Rødøyløva. Det 440 meter høye, sagnomsuste og majestetiske seilingsmerket er nå erobret av basehoppere. Tirsdag i forrige uke kom de to basehopperne Peter Ptasinski og Johnny Bjørkås til Rødøya. Ptasinski forteller at de gjennomførte det første hoppet ifra Rødøyløva rundt klokka 3 på ettermiddagen.
- Begge to hoppet av samtidig, fra to punkter ved siden av hverandre, og vi hadde rundt 7-8 sekunder fritt fall, før vi utløste skjermene, og landet på sandstranden nedenfor. Deretter hoppet vi ut i havet, forteller Ptasinski.
- Senere på dagen, rundt klokken ti på kvelden hoppet vi igjen fra Løva. Flotte hopp da også.

Onsdagen 17 juli, rundt klokka tre på ettermiddagen gikk vi igjen opp den vakre veien til Løva, og gjennomførte meget vellykkede hopp, sier Ptasinski (27 år bosatt Oslo, opprinnelig fra Fredrikstad) og Bjørkås (27 år bosatt Oslo, opprinnelig fra Bodø).
Deretter pakket Johnny Bjørkås skjermen sin for lavhopp, og de gikk opp på Rautind for å finne ut om det var mulig å hoppe derfra. Johnny Bjørkås gjennomførte et vellykket lavhopphopp. Deretter gikk Peter Ptasinski opp på løven, og hoppet rundt klokka elleve på kvelden.
Dermed har det totalt blitt gjort 7 basehopp fra Rødøyløva og 1 fra Rautind .

De to erfarne basehopperne forlot Rødøya torsdag morgen:
- Vi har hatt det utrolig fint på øya, og er helt enige om at dette er den vakreste og beste plassen vi har hoppet fra noensinne. Dette sier endel, med tanke på at vi har totalt cirka 270 basehopp bak oss fra veldig mange forskjellige plasser i Norge og utlandet, sier Bjørkås og Ptasinski.
Ved pas, kl 17:25

2002 07 11

Liltfjorden

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Ny utvikling i Litlfjord-saka

På et ekstraordinært møte i Rødøy formannskap i ettermiddag ble det vedtatt at Arne Engen fra Segelfore får overta Litlfjorden industribygg. Denne beslutningen kommer etter at Finn Sjåvik i morges søkte om å bli løst fra kontrakten som var inngått med kommunen i forrige uke. Sjåvik ønsket å gå fra kontrakten på grunn av usikkerhet om hva det vil koste å reparere og vedlikeholde bygget.

Arne Engen, gårdbruker på Segelfore, skal nå overta industribygget, rive det ned og flytte det til heimgården. Der vil han sette det opp og bruke det til grisefjøs.

2002 07 09

Rødøy sykehjem

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Rødøy får tilskott til eldresatsingen

Rødøy sykehjem (foto:pas)
Rødøy kommune er prioritert med midler til bygging av seks enerom ved Sykehjemmet. Det går fram av innstillingen som Fylkesmannen og Fylkeslegen har sendt over til Husbanken. Derimot får kommunen i denne omgangen ikke tilskott og lån til bygging av de fire omsorgsboligene det er søkt om.
I innstillingen fra Fylkesmannen og Fylkeslegen heter det at prioriteringen bygger på en vurdering av kommunenes behov og spesielt vurdert bygningsmasse standard og eneromstilbudet. Det hele er også vurdert opp mot befolkningsutviklingen 80 år og eldre i kommunen.

Prosjektet med bygging av enerom skal gjennomføres i regi av det såkalte Peder Aanes-fondet som inneholder en arvegave på 1,3 millioner kroner gitt til utbedringer ved Sykehjemmet. Meningen er å utbedre forholdene ved senil-dementeavdelingen og prosjektet vil gi seks nye enerom med moderne standard. Det er en forutsetning at antall plasser totalt ved Sykehjemmet ikke skal øke og utbyggingen skal heller ikke kreve kommunale investeringsmidler.

Rødøy kommune søkte i september i fjor om tilskott/lån til bygging av to omsorgsboliger i Øresvik, to omsorgsboliger i Jektvik og enerom ved Sykehjemmet. I denne omgangen er ikke omsorgsboligene prioritert noe som skyldes at det denne gangen var midler til veldig få omsorgsboligsprosjekter.

Stortinget bestemte i juni hvor mange nye omsorgsbolig- og enerom som skulle få tilskott i år og utfra dette har Nordland fylke fått tildelt til sammen 363 sykehjemsplasser og 47 omsorgsboliger, til sammen 410 enheter. I denne runden har også Rana, Hemnes og Meløy fått midler, mens Nesna, Lurøy og Træna ikke har fått.

2002 07 09

Liltfjorden

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Finn Sjåvik overtar Litlfjorden

Litlfjorden (foto:pas)
Formannskapet i Rødøy bestemte på et møte sist fredag å overdra Litlfjorden industribygg til Finn Sjåvik. Det er å tegnet kjøpekontrakt mellom kommunen og Sjåvik som innebærer at kommunen skal reparere stormskadene på bygget. Reparasjonsarbeidene skal ikke koste mer enn det som forsikringserstatningen dekker. Etter dette får Sjåvik overta eiendommen vederlagsfritt.
Det var i 1992 at kommunen kjøpte Litlfjorden industribygg. Bygget ble oppsatt i 1987-88 av Kvalvik Smolt AS men driften av smoltanlegget ble kortvarig. I de ti årene som er gått siden kommunen overtok er det gjort flere forsøk på å få næringsvirksomhet inn i bygget, men uten resultater.
Finn Sjåvik har i første omgang planer om å bruke bygget til utleie av lagerplass (båter, campingsvogner).

2002 07 02

Overfarten Kilboghamn-Jektvik

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Overfarten Kilboghamn-Jektvik

Overfarten (foto:pas)
Ferjeturen fra Kilboghamn til Jektvik på Riksveg 17 er en av de lengste ferjestrekningene i landet. Det tar normalt en time og ti minutter som inkluderer anløpet av Sørfjorden (Oldervik).

Når mannskapet ønsker passasjerene velkommen om bord så bruker de å fortelle om ”overfarten” til Jektvik. Og det annonseres når ferja skal passere støtta som er satt opp ved gården Telnes for å markere Polarsirkelen.

For de reisende er ferjeturen et avbrekk. Overfarten er ikke minst en opplevelse for de som setter pris på vill og mektig natur. Fjell opptil 1.000 meters høyde, grønnkledde lier, små viker med husbebyggelse hvor folk klorer seg fast, en vidstrakt skjærgård og kjente formasjoner som Rødøyløva og Hestmannen. Kanskje en vakker solnedgang i det fjerne.

Turen kan nytes. I kafeen får en kjøpt både kaffe, smørbrød og middag , i tillegg til vanlige kioskvarer.

Sjelefred. Men ferjeturen er også en kjærkommen avveksling fra bilkjøringen. Ferja er et skip som ikke går fort. Det går i et langt, sakte drag og skuta setter spor etter seg på havflata.

En passasjer kan sette seg på dekk, følge kjølvatnet og bare føle fred.

2002 07 02

2001-regnskapet i Rødøy kommune i null

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen.
2001-regnskapet i Rødøy kommune i null

Kontrollutvalget (foto:)

Regnskapet i Rødøy kommune for 2001 gjøres opp med et nullresultat. Brutto driftsresultat er på 2,97 millioner kroner (3,3 %) mens netto driftsresultat ble på 4,1 millioner kroner (4,6 %). Totale driftsinntekter var på vel 94 millioner kroner og driftsutgiftene på 91,1 millioner kroner (ekskl. renter og avskrivninger).

På selve driftskapitlene av regnskapet er det et overforbruk på 2,5 millioner kroner men dette blir dekket opp gjennom høyere inntekter enn budsjettert. Merinntektene kommer fra skatt og ved at kommunen fikk ekstraordinært aksjeutbytte fra Rødøy-Lurøy kraftverk. Uten at kommunen hadde fått dette aksjeutbyttet på 3,9 millioner kroner hadde kommuneregnskapet vært oppgjort med underskott.

I året 2001 investerte kommunen for 3,32 millioner kroner i 7 prosjekter. Blant disse var sluttføring av omsorgsboligutbyggingen på Kila og Rødøy og oppstart av kaiutbygging på Våga.

Investeringsnivået i 2001 var betydelig mindre enn de to foregående årene da kommunen investerte til sammen 40 mill kr. i utbygging av vannverk, omsorgsboliger og skolebygg.
Den kommunale gjelda har økt mye som følge av de store investeringene. Ved utgangen av 2001 var den kommet opp på 35,4 millioner kroner. Det tilsvarer 23.167 kroner per rødøyfjæring. Til sammenligning var gjelda per rødøyfjæring på ved utgangen av 1998 13.662 kroner.

På regnskapet går mest penger til skole/barnehage og helse/sosial. Skole/barnehage brukte i 2001 i alt 35,8 millioner kroner mens helse/sosial/omsorg brukte 38,2 millioner kroner.

Regnskapet har vært forelagt kommunerevisjonen som har funnet det i orden. Også kontrollutvalget har hatt saken til behandling og så vil den gå direkte til kommunestyret.
Bildet viser kontrollutvalget på sitt møte i forrige uke.

2006 06 27

Slekt

Fra: Marius Larsen. E-mail:mailto:mariula2@online.no Dato: 23.06.2002
Jeg søker etter en Niels Krognes. Han er oppgitt som far til min tippoldemor Christine Nilsdatter, som er født i 1848 i Rødøy. Han er omtalt som enkemann. Christine er oppgitt som "uekte" barn. Han dør senere, nærmere bestemt i 1864, i Rønvik i Rødøy. Han er da 82 år gammel. Jeg lurer på om noen har opplysninger om denne personen. Jeg tror han stammer fra Trøndelag, men vet ingenting helt sikkert.

2002 06 27

Færre i statskirken i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa – Polarsirkelen.

Færre i statskirken i Rødøy

Tjongsfjord kapell.

Per 1. januar 2001 var 87,7 % av befolkningen i Rødøy medlemmer i Den norske kirke. Dette er lavere enn landsgjennomsnittet og også lavere enn andre kommuner i distriktet.

I Nordland var det Værøy kommune som hadde den laveste oppslutning om statskirken med 87,0 % mens Flakstad kommune følger på andreplass med 87,5 % og Rødøy som nummer tre med 87,7 %. Dette viser nye tall fra SSB (Statistisk Sentralbyrå).

Vevelstad kommune på Sør-Helgeland hadde den største oppslutning av nordlandskommunene med 99,6 % mens Sørfold kommune følger etter med 99,0 % og Bindal kommune med 98,7 %.

Blant kommunene på Nord-Helgeland ligger Træna og Meløy likt med en statskirkeandel på 88,4 %, Rana har 92,0 %, Nesna 93,0 % mens Lurøy har så høy andel som 96,0 %.

På landsbasis er det 3,9 millioner medlemmer i Den norske kirke.

2002 06 27

Vil ha statsministeren til Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa ”Polarsirkelen”.

Vil ha statsministeren til Rødøy

Statsminister Bondevik:

Rødøy kommunestyre vedtok på siste møte å kreve at statsminister Kjell Magne Bondevik kommer til Rødøy. Meningen med besøket er å drøfte spørsmålet om Melfjord-kompensasjon etter at Stortinget har gitt Regjeringen beskjed om at penger skal bevilges på statsbudsjettet 2003.

Rødøy kommune er imidlertid ikke tilfreds med arbeidet som Regjeringen har gjort. - Måten Bondevik-regjeringen har håndtert saken i vinter, viser en arroganse overfor små samfunn i utkantene som er utålelig, heter det i brevet som kommunen har sendt statsministeren.

Det er særlig Kommunaldepartementets og Olje- og energidepartementets politiske ledelse som har provosert kommunen.

- Vi kan ikke ha tillit til disse departementer, står det i kommunens brev og man ber derfor statsministeren ta direkte hånd om saken.

2002 06 21

Salten Kraftsamband søker konsesjon på Smibelg og Storåvatn kraftverk

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Salten Kraftsamband søker konsesjon på Smibelg og Storåvatn kraftverk

Salten Kraftsamband (foto:)

Salten Kraftsamband (SKS) har endelig bestemt seg. På et styremøte i april ble planene for utbygging av de to kraftverkene Storåvatn og Smibelg godkjent og nå er konsesjonssøknaden sendt NVE (Norges vassdrags- og energidirektorat).
Første ledd i saksbehandlingen er at saken skal sendes ut på en høringsrunde og NVE har satt høringsfristen til 25. oktober 2002. I løpet av denne høringsrunden vil det bli avholdt er folkemøte på Øresvik.

De vassdragene som omfattes av utbyggingsplanene ligger i Rødøy og Lurøy kommuner i Nordland, og er hittil ikke berørt av større tekniske eller andre inngrep. Grunn- og fallrettigheter tilhører private eiere. Utbygging av prosjektet er beregnet å ville gi 168 GWh ny kraft, fordelt på 123 GWh vinterkraft og 45 GWh sommerkraft.

Investeringene vil bli ca. 500 mill. kr. og bemanningen i anleggsfasen antas å bli ca. 150 mann i gjennomsnitt. Med gjennomsnittlig to og et halvt års byggetid kan antall årsverk anslås til ca. 375. En del av bemanningen vil bli rekruttert lokalt. Det forventes ikke stort behov for lokal arbeidskraft etter at anlegget er ferdig og satt i drift. Hovudentreprisen for bygg- og anleggstekniske arbeider vil bli ca. 250 mill. kr. Mye av dette arbeidet vil bli satt bort til underentreprenører, og virksomheter fra distriktet vil kunne delta i konkurransen om disse oppgavene.

I konsesjonssøknaden er de to prosjektene omtalt slik:

Smibelg kraftverk
Kraftverket vil utnytte avløp fra følgende vassdrag i Rødøy og Lurøy kommuner: Storåga (Kjerringåga), Tverråga (Sørfjordelva), Vassvikelva og Mangåga. Kjerringåga har avløp til Aldersundet og de øvrige til Gjervalen.
Fallet mellom Smibelgvatnet og Gjervalen utnyttes i en kraftstasjon i fjell like innenfor Vassvika. Smibelgvatnet blir inntaks- og hovedmagasin og forutsettes regulert ved senking. Via en overføringstunnel overføres avløpet fra nedre Kvannskardvatnet til Smibelgvatnet ved at Smibelgvatnet senkes permanent 6 m fra naturlig vannstand slik at det blir tilstrekkelig fall til å overføre vannet. Reguleringen av Smibelgvatnet skjer ved ytterligere 25 m senking. Nedre Kvannskardvatnet forutsettes regulert 4,1 m.
På tilløpstunnelen fra Smibelgvatnet tas avløpet fra de to grenene av Vassvikelva inn via bekkeinntak, og avløpet fra Mangåga via en grentunnel.
Det er ikke planlagt vegbygging for noen del av anlegget, bare interne veger på anleggsstedene.

Storåvatn kraftverk
Kraftverket vil utnytte avløpet fra følgende vassdrag i Rødøy kommune: Oldervikelva, Hyttelva, Sleåga, Sandvikelva og Komagåga. Oldervikelva har avløp til Sørfjorden, de andre til Melfjorden.
Utbyggingsplanen går ut på å utnytte fallet fra Storåvatnet til fjorden (Gjervalen) ca. 1 km utenfor fjordbotnen i et kraftverk i fjell. Storåvatnet blir inntaks- og hovedmagasin for kraftverket, og forutsettes regulert 24 m ved senking og 3 m ved oppdemming. Det er også forutsatt reguleringsmagasin i øvre Sleåvatn som reguleres ved 2 m oppdemming, og i østre Sandvikvatn ved 6 m oppdemming og 12 m senking.
Avløpene fra delfeltene mot Melfjorden overføres via en overføringstunnel til Storåvatnet med inntak i de forskjellige vatna underveis. Øvre Sleåvatn ligger lavere enn Storåvatnet slik at avløpet må pumpes inn på overføringstunnelen.

2002 06 21

Alkoholbevillinger

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
16 alkoholbevillinger i Rødøy
Kommunestyret ga på møtet 19. juni alkoholbevillinger for en ny toårsperiode. Sju dagligvarebutikker har fått salgsbevilling for øl, sju serveringssteder har fått skjenkebevilling for øl og vin, mens de to siste er båtselskap har fått skjenkebevilling for skjenking på spesielle turer. Bevillingene er gitt for perioden 01.07.2002 til 30.06.2004.

Følgende har fått salgsbevillinger for øl:

Nordnesøy Handel, Nordnesøy
Angell Olsen Eftf, Nordnesøy
Finn Olsen AS, Selsøyvik
Sørfjorden Dagligvare, Oldervik
Br Hoff AS, Jektvik
A. Hansen & Co AS, Vågaholmen
O. Rossvoll, Rødøy

Følgende har fått skjenkebevillinger for perioden 1. juli 2002 til 30. juni 2004:

Unnis Øyferie, Nordnesøy
Polarsirkelen Kystferie AS v/ Bent Hilstad, Øresvik
Sjarken Kro v/ Berit Sperstad, Jektvik
Nye Tjongsfjord Gjestegård, Tjongsfjord
Klokkergården Gjestgiveri, Rødøy
Myken Fyr og Karenstua v/ Helge Eriksen, Myken
Polarsirkelen Båttransport AS, Selsøyvik
Torleif Benjaminsen Båttransport, Selsøyvik
Polarsirkelen Maritime AS, Tonnes/Gjersvikgrenda

2002 06 15

På to hjul gjennom seks kommuner

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
På to hjul gjennom seks kommuner

(foto:)
Sykkelstafetten ”På to hjul gjennom seks kommuner” er i gang. 14. juni kl. 14.30 ble stafetten blåst i gang på Myken. Blåsesignalet ble foretatt av jentene Bertine og Josefine, og instrumentene var to store konkylier fra fjerne himmelstrøk.

Myken har en veilengde på 1 km noe som tilsier at strekningen måtte sykles 5 ganger for å få den etappelengden som hver deltaker skal sykle.

Som bildet viser stilte store deler av Mykens 35 innbyggere opp - fra de som måtte ha støttehjul til personer som nærmer seg pensjonsalderen. Første etappe ble dratt i gang av Tomas Lopez som kommer fra Guatemala.

Denne sykkelstafetten skal gå gjennom kommunene; Rødøy, Meløy, Gildeskål, Beiarn, Skjerstad og Bodø.

Tanken bak dette opplegget er ikke å komme raskest fram fra a til å, men å skape litt aktivitet både sosialt og fysisk der sykkelløypa ligger. Det er også flere andre gode grunner til å delt – sykkelen (til ca kr 8000,-) + et fotokamera (til kr 3000,-) bli trukket ut blant de som har deltatt i stafetten enten på hovedsykkelen eller på egen sykkel.

2002 06 15

Stortinget vil gi Melfjord-kompensasjon i 2003

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 15/06 2002
Stortinget vil gi Melfjord-kompensasjon i 2003

Stortinget (foto: pas)

I går la finanskomiteen i Stortinget fram sin endelige innstilling til Revidert Nasjonalbudsjett og et flertall i komiteen kritiserer Regjeringen for ikke å ha fulgt opp Stortingets enstemmige vedtak fra desember i fjor om å gi kompensasjon til Rødøy kommune for snuvedtaket om Melfjordutbyggingen.

Flertallet, som består av alle partier unntatt Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, forventer at Regjeringen følger opp Stortingets enstemmige vedtak i statsbudsjettet for 2003 og gir Rødøy kommune kompensasjon for ikke-utbygging.

Dermed gir Stortinget Rødøy kommune medhold i at det skal gis kompesasjon. Det er flertallet bestående av Arbeiderpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Senterpartiet og Kystpartiet som står sammen om dette, mens regjeringspartiene Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre ikke vil gi noe kompensasjon. Regjeringspartiene, som var enige i at Rødøy kommune burde få kompensasjon da saken ble behandlet i desember fjor, har nå skiftet mening.

Her følger det hovedpunktene i det som Stortingets finanskomité nå har gått inn for, først
Regjeringens forslag og så finanskomiteens merknader:

Dette mente Regjeringen i sitt forslag til revidert nasjonalbudsjett:

Stortinget vedtok ved behandling av St.meld. nr. 37 (2000-2001) Om vasskrafta og kraftbalansen stans av utbyggingen av Melfjord-, Bjøllåga- og Beiarnvassdraget. Rødøy kommune har søkt Olje- og energidepartementet om kompensasjon på grunn av verning av Melfjordvassdraget. Søknaden ble tatt opp og foreslått avslått i St.prp. nr. 24 (2001-2002) Om endringar av løyvingar på statsbudsjettet for 2001 m.m. under Olje- og energidepartementet og utbygging, anlegg og drift av Kristinfeltet. Ved
behandlingen av Innst. S. nr. 68 (2001-2002) ble det fattet følgende vedtak i Stortinget:
"Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt - og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Regjeringen har fattet vedtak om ikke å innstille på kompensasjon. Kommunen kan ikke gis
særbehandling når øvrige kommuner har fått avslag. Det bør også påpekes at søknaden fra Rødøy kommune er fremmet etter fristen, og at eventuelt positiv innstilling kan skape presedens for andre kommuner i samme situasjon i fremtiden.

Dette mener Stortingets finanskomite:
Komiteens flertall, alle unntatt medlemmene fra Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre, viser til at
energi- og miljøkomiteen hadde følgende enstemmige merknader i Innst. S. nr. 68 (2001-2002):
"Komiteen viser til at det tidligere ble gitt økonomisk kompensasjon til kommuner hvor vassdrag ble vernet. Stortinget har gjort vedtak om å avvikle denne typen kompensasjonsordninger. Det ble i 1997
etablert en overgangsordning som varte fram til 1999.
Komiteen viser til at konsesjon for utbygging av Melfjord ble gitt i 1987. Komiteen viser til at Rødøy kommune har kommet i en spesiell situasjon etter at Melfjordutbyggingen ble stanset i 2001. Etter at konsesjonen ble gitt i 1987 er det skapt store forventninger både til inntekter, sysselsetting og næringsutvikling i Rødøy kommune.
Komiteen viser til at Statkraft SF og Nordland fylkeskommune vil motta kompensasjon for manglende utbygging av Beiarn, Bjøllåga og Melfjord.
Komiteen mener ut i fra rimelighetsbetraktninger at Rødøy kommune bør motta kompensasjon for
manglende utbygging av Melfjord. Komiteen vil derfor be om at Regjeringen tar saken opp på nytt som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Komiteen forutsetter at en kompensasjon skal ligge innefor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Flertallet viser til at Stortinget fattet følgende enstemmige vedtak i forbindelse med behandlingen av Innst. S. nr. 68 (2001-2002):
"Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt - og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Flertallet viser til at Regjeringen i St.prp. nr. 63 (2001-2002) opplyser at "Regjeringen har fattet
vedtak om ikke å innstille på kompensasjon. Kommunen kan ikke gis særbehandling når øvrige kommuner har fått avslag".
Flertallet finner det kritikkverdig at Regjeringen ikke har fulgt opp Stortingets enstemmige
merknader og vedtak vedrørende kompensasjon til Rødøy kommune.
Flertallet forventer at Regjeringen følger opp Stortingets enstemmige vedtak i statsbudsjettet for 2003 og gir Rødøy kommune kompensasjon for ikke-utbygging.

2002 06 13

WESTERN

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Krever ny granskning av Western ”N42R”

Western-grav (foto:)

Både Rødøy Distriktsfiskarlag og Værangfjord fiskarlag har sendt brev til Justisdepartementet med krav om ny granskning av Westernforliset.

Fiskebåten Western ”N42R” av Myken forliste i februar 1981 da båten var på tur heim etter å ha levert fangst i Lovund. Mannskapet på fem omkom.

Bakgrunnen for at fiskarorganisasjonene i Rødøy tar saken opp igjen nå er oppnevningen av en ny granskningskommisjon etter forlistet av Utvik Senior utenfor Senja i noen år tidligere. Den nye granskningen kommer som følge av at det i media er påvist mangler ved den offisielle rapporten.

Værangfjord fiskarlag ber om at den nye granskningskommisjonen for Utvik Senior-forliset også får i oppdrag å granske Westerns forlis.

Værangfjord fiskarlaget henviser til at fiskerimiljøet og befolkningen i nærmiljøet aldri har godtatt granskningskommisjonens forklaring om årsakssammenhengene til Western-ulykken. Og de mener det er påfallende mange likhetspunkter mellom de to forlisene.

2002 06 12

Været -mot normalt

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 12/06 2002
Mot normalt

(foto:)
Våren og forsommeren 2002 kommer til å bli et slikt tilbakevendende merkeår som kommer til å bli referert til når vi under mer normale forhold sitter og hutrer i kald og våte maidager - da blir sikkert forsommeren 2002 både nevnt og tenkt på.

Bildet er tatt 8. juni ved Hellvannet, snøen i fjellene er smeltet bakken er knusktørr temperaturen i luften er 29 grader, i vannet 24 grader - mot normalt !

Sol fra skyfrihimmel, med temperaturer som hører til under andre himmelstrøk dag etter dag. Denne situasjonen høres drømme aktig ut, men den har en bakside også det kan nevnes; avsvidde slottemarker, vannrasjonering, stor skog og lyngbrannfare.

2002 06 11

Kommunestyremøte

Nyheter 11/06 2002
Møte i Rødøy kommunestyre 19. juni
Rødøy kommunestyre er innkalt til ordinært møte onsdag 19. juni. Møtet skal avholdes på Grendehuset, Jektvik og starter kl. 11.00.
Ordføreren har satt opp denne sakslista:

sak 11/2002 Referater/orienteringer v/ ordfører
sak 87/2001 Regulering av leiepris på kommunale boliger - utsatt sak
sak 5/2002 Avtale om jordmortjeneste mellom Rana Sykehus og Rødøy kommune - utsatt sak
sak 6/2002 Krav om alternativ avlønning/beredskap for kommunal brøyting - utsatt sak
sak 8/2002 Opptak av lån i Husbanken til videreutlån - utsatt sak
sak 10/2002 Godkjenning av framforhandlet avtale om basistilskudd, driftstilskudd og takster for leger, fysioterapeuter og psykologer - utsatt sak
sak 12/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Nordnesøy Handel
sak 13/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Angell Olsen Eftf
sak 14/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Finn Olsen AS
sak 15/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Sørfjorden Dagligvare
sak 16/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - Br Hoff AS
sak 17/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - A. Hansen & Co
sak 18/2002 Søknad om bevilling for salg av øl 01.07.2002 til 30.06.2004 - O. Rossvoll
sak 19/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Unnis Øyferie
sak 20/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Polarsirkelen Kystferie AS v/ Bent Hilstad
sak 21/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Sjarken Kro v/ Berit Sperstad
sak 22/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Nye Tjongsfjord Gjestegård
sak 23/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Klokkergården Gjestgiveri
sak 24/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Myken Fyr og Karenstua v/ Helge Eriksen
sak 25/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Polarsirkelen Båttransport AS
sak 26/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Torleif Benjaminsen Båttransport
sak 27/2002 Søknad om bevilling for for skjenking av alkoholholdig drikk for perioden 01.07.2002
til 30.06.2004 - Polarsirkelen Maritime AS
sak 28/2002 Avfallsplan for 2003 - 2007 - sluttbehandling
sak 29/2002 Fraværsrapport 2001
sak 30/2002 Budsjettrapport for 1. kvartal 2002
sak 31/2002 Rådmannens årsrapport for 2001
sak 32/2002 Kommunens regnskap for 2001
sak 33/2002 Regulering av kommunebudsjettet 2002
sak 34/2002 TV-aksjonen 2002 – valg av kommunekomite
sak 35/2002 Vedr. godkjenning av protokoller fra lokale forhandlinger
sak 36/2002 Tariffoppgjøret 2002 - utavstemming
sak 37/2002 Reguleringsplan for Hilstad, gnr 9

2002 06 11

Musikkskolen

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 11/06 2002
Vårkonsert 2002

(foto:)
Musikkskolene i Meløy og Rødøy hadde felles avslutning for inneværende vårsemester - med stor konsert fredag 7. juni på Åg skole.
Det er ingen overdrivelse å betegne temperaturen som høy på konserten - både målt i celsius og opplevelse. Rødøy kommunale musikkskole var vertskap for konserten som samlet over 100 mennesker inne i tropevarme lokaler. Den nesten to timer lange konserten med ca 60 aktører på scenen var en strålende oppvisning både i innhold og gjennomføring.
Den iver og naturlige scenebeherskelse som utøves av alle aldersgrupper er en opplevelse å være vitne til.
Konsertens innhold strakte seg over et stort spenn - fra klassisk til nyere pop/rocke musikk.

Med stor rett uttalte rektor Lyder Storhaug etter konserten at de som ikke fant noe som falt i smak av de 19 numrene som konserten besto av hadde litt smal musikksmak.
Alle som hadde bidratt med noe til konserten har all grunn til å være fornøyd med vårkonserten 2002.

2002 06 07

Tre skoler i Rødøy

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 07/06 2002
Felles idrettsdag for tre skoler

(foto:)
Mandag 3. juni ble den årlige felles idrettsdagen for skolene Øresvik, Nygård og Jektvik avviklet. Denne felles idrettsdagen har lange tradisjoner, og arrangementet går på omgang mellom Øresvik- og Jektvik skole.
Vertsskolen står for salg av mat og drikke som nytes i en felles lunsj.

I år var det Jektvik skole som var vertskap for idrettsdagen.
Det ble konkurrert i aktivitetene; kast med liten ball, lengde og 60m. De største klassene hadde dessuten høydehopp og fotball på programmet.
Natursti for 1.- 4. klasse ble gjennomført med stor iver.
Tinestafetten hadde deltakere i alle årsklasser, og alle deltakerne fikk utdelt t-skjorter og medalje for deltakelse i denne stafetten.

For å komme fram til en poengskala som kan utjevne alder og kjønn blir Tyrving-tabellen brukt i utregning av resultatlister. Listene som følger er satt opp etter dette bystemet.

Resultater 1.- 4. klasse
Andreas Hoff
Eva M. Strømsnes
Pia Aanerud
Even E. Telnes
Terese Nygård
Truls M. Telnes
Mathea Værang
Ole Johan Hilstad
Ronni Anbakk
Kim Tore Torsen
Sara Lorentzen
Rebekka Klæboe
Benjamin Hilstad
Veronica Anbakk
Tobias Hoff
Natalia Sjåvik
Irja Mari Hilstad
Trine S. Jansvik
Marius Anbakk
Sandra Konradsen
Odd Harald Svartis
Nils Ove Karlsen
Lars Elias
Christine Olsen
Monica L. Holmen

Resultater 5.- 7. klasse
Rebekka Aanes
Tord Nygård
Dan Remi Bjørnø
Henriette W. Blix
Stian O. Jansvik
Sindre Svendsen
Ann-Helen Kvalvik
Linda Pettersen
Rita Urskog
Jørn E. Telnes
Thomas L. Holmen
Camilla E. Telnes
Mariell Svartis
Daniel Sjåvik
Miriam Pettersen
Marte K. Karlsen
Sigurd Aanes
Kim Stian Lillegård
Lars Kr. Johansen
Stine Aanerud
Joakim Hilstad
Stina Mari Bjørnø

Resultater 8. - 10. klasse

Kast:
Anders Hoff Gull
Daniel Svartis Sølv
Kenneth Pettersen Bronse

Lengde:
Robin S. Sleipnes Gull
Daniel Svartis Sølv
Maritha Pedersen Bronse

60m:
Kristian Aanes Gull
Anders Hoff Sølv
Daniel Svartis Sølv
Jostein Kvalvik Sølv

Høyde:
Petter Fagereng Gull
Kristian Aanes Sølv
Rebekka Aanes Bronse

2002 06 07

Smånytt fra kretsene

Smånytt fra kretsene

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 07/06 2002
Felles idrettsdag for tre skoler


(foto:)
Mandag 3. juni ble den årlige felles idrettsdagen for skolene Øresvik, Nygård og Jektvik avviklet. Denne felles idrettsdagen har lange tradisjoner, og arrangementet går på omgang mellom Øresvik- og Jektvik skole.
Vertsskolen står for salg av mat og drikke som nytes i en felles lunsj.

I år var det Jektvik skole som var vertskap for idrettsdagen.
Det ble konkurrert i aktivitetene; kast med liten ball, lengde og 60m. De største klassene hadde dessuten høydehopp og fotball på programmet.
Natursti for 1.- 4. klasse ble gjennomført med stor iver.
Tinestafetten hadde deltakere i alle årsklasser, og alle deltakerne fikk utdelt t-skjorter og medalje for deltakelse i denne stafetten.

For å komme fram til en poengskala som kan utjevne alder og kjønn blir Tyrving-tabellen brukt i utregning av resultatlister. Listene som følger er satt opp etter dette bystemet.

Resultater 1.- 4. klasse
Andreas Hoff
Eva M. Strømsnes
Pia Aanerud
Even E. Telnes
Terese Nygård
Truls M. Telnes
Mathea Værang
Ole Johan Hilstad
Ronni Anbakk
Kim Tore Torsen
Sara Lorentzen
Rebekka Klæboe
Benjamin Hilstad
Veronica Anbakk
Tobias Hoff
Natalia Sjåvik
Irja Mari Hilstad
Trine S. Jansvik
Marius Anbakk
Sandra Konradsen
Odd Harald Svartis
Nils Ove Karlsen
Lars Elias
Christine Olsen
Monica L. Holmen

Resultater 5.- 7. klasse
Rebekka Aanes
Tord Nygård
Dan Remi Bjørnø
Henriette W. Blix
Stian O. Jansvik
Sindre Svendsen
Ann-Helen Kvalvik
Linda Pettersen
Rita Urskog
Jørn E. Telnes
Thomas L. Holmen
Camilla E. Telnes
Mariell Svartis
Daniel Sjåvik
Miriam Pettersen
Marte K. Karlsen
Sigurd Aanes
Kim Stian Lillegård
Lars Kr. Johansen
Stine Aanerud
Joakim Hilstad
Stina Mari Bjørnø

Resultater 8. - 10. klasse

Kast:
Anders Hoff Gull
Daniel Svartis Sølv
Kenneth Pettersen Bronse

Lengde:
Robin S. Sleipnes Gull
Daniel Svartis Sølv
Maritha Pedersen Bronse


60m:
Kristian Aanes Gull
Anders Hoff Sølv
Daniel Svartis Sølv
Jostein Kvalvik Sølv

Høyde:
Petter Fagereng Gull
Kristian Aanes Sølv
Rebekka Aanes Bronse

2002 06 07

Ordførere

Ordfører-samling på Rødøy

Ordførere under Rødøyløva (foto:ser)
Torsdag 6. juni var ordførerne fra Nesna, Rana, Hemnes, Lurøy og Rødøy samlet på Klokkergården på Rødøy for å diskutere mulige samarbeidsområder mellom kommunene. Dette møtet var en oppfølging av samarbeidsmøtet som ble holdt på Mo i Rana i slutten av februar i år og som ordfører i Rana Svein Bogen hadde tatt initiativ til.

På møtet i går ble det bestemt at det skal holdes en Transportkonferanse den 1. oktober 2002 der politikere, representanter for næringslivet, ansvarlige innen samferdsel og transport og andre aktuelle aktører vil bli invitert.

I tillegg ble det vedtatt en felles resolusjon i tilknytning til fylkestingets behandling av Norsk Transportplan 2006 – 2015 kommende uke. I denne resolusjonen understreker ordførerne at RV 17 er av vital betydning som langsgående forbindelse i Nordland. Utfra dette henstilles det om at fylkestinget bør vedta følgende presisering:

”- Sterkt økende produksjon og transport av fersk fiskeri- og havbruksprodukter må føre til økt vektlegging av tverrveier og andre tilførselsveier innbefattet RV 17 , mellom produktive kystområder og E6/jernbane, og videre til Sverige”.

Rammen rundt Rødøy-møtet var det aller beste - været var fint, og naturen viste seg fra sin beste side. På samlingen fokuserte ordførerne på det som de oppfattet som de største utfordringene i åra framover: nedgangen i folketallet i kommunene og hva som må gjøres for å snu utviklingen. Deres målsetting var økt folketall.
De anså som den viktigste forutsetning for vekst at det blir stor satsning på næringsutvikling, og dermed arbeidsplasser for folk som ønsker å være i distriktene. En viktig forutsetning for et lønnsomt næringsliv i distriktene, er et godt utviklet kommunikasjons- og transportsystem.

På bildet ser en f. v. ordfører i Hemnes Per Jomar Hoel, ordfører i Rødøy Johan Svartis, ordfører i Rana Svein Bogen, ordfører i Lurøy Steinar Joakimsen og ordfører i Nesna Anne Lise Wold.

2002 06 06

Ågskardet

Kunngjøringer
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Vårkonsert på Ågskaret 06/06 /2002
Rødøy kommunale musikkskole i samarbeid med Meløy musikk- og kulturskole inviterer til vårkonsert på Åg skole, fredag 7. juni kl. 17.30.

Billettpriser:
voksne kr.60,-
barn kr.40,-
VELKOMMEN

2002 06 06

Gjerøy

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Vannsparing på Gjerøy


Tørre vannmagasin (foto:)

Alle ser ut til å nyte det varme og tørre været som har lagt seg over Helgeland. Men nå kommer bokstavelig talt solskinnshistoriens bakside. Teknisk etat i Rødøy har i dag sendt ut varsel til abonnentene på Gjerøy vannverk om vannsparing. Grunnen er at vannmagasinet nesten er nedtappet og at det ikke ser ut til å komme væromslag og nedbør den nærmeste uken. Teknisk etat i kommunen anmoder derfor alle om å spare på vannet og at alt unødvendig vannforbruk må opphøre straks. Teknisk etat beklager de problemer dette medfører for abonnentene.

Samtidig med at varslet er gått ut til Gjerøy-abonnentene så iverksettes beredskap for å kartlegge situasjonen for de andre kommunale vannverkene.

2002 06 04

Haldis Storhaug

Haldis Storhaug 80 år


Haldis Storhaug (foto:)
En hilsen jeg sender ...
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen

Haldis Storhaug fyller 80 år fredag 7. juni. Haldis bor i Storhaugen på Gjerøy, sine barne- og ungdomsår hadde hun i Melfjordbotn.
Vi gratulerer

2002 06 04

RLK

Nyheter 04/06 2002
Nytt rekordoverskott for Rødøy-Lurøy kraftverk


Reppa kraftstasjon (foto:pas)

AS Rødøy-Lurøy kraftverk (RLK) legger fram årsregnskap for 2001 med et overskott før skatt på 13,22 mill.kr. Dette er nesten identisk med rekordtallene fra 2000 (13,29 mill.kr.). Årsoverskottet etter skatt ble på 8,7 mill.kr. mot 9,6 mill.kr. i 2000. Styret foreslår at 4,8 mill.kr av overskottet avsettes til utbytte noe som tilsvarer 400 kr. pr. aksje.

Når overskottet blir 8,7 mill.kr. av en omsetning på 35,2 mill.kr. så betyr det at selskapet har en fortjeneste på 25 øre for hver omsatt krone – og det er meget bra.

Etter flere år med gode resultater står selskapet seg godt med en egenkapital på 125 mill.kr. og langsiktig gjeld på 9,1 mill.kr. Selskapet har 50 mill.kr. i rede penger og i tillegg omlag 30 mill.kr. i reelle verdier av SKS-aksjer som ikke kommer fram i regnskapet.

Den viktigste enkelthendelse for RLK i 2001 var at Salten Kraftsamband AS (SKS) kjøpte seg inn i selskapet og var ved utgangen året den største aksjonær med 57,5 % av til sammen 12.000 aksjer i selskapet.
Foruten SKS er de største aksjonærene Rødøy kommune med 13,2 %, Lurøy kommune 12,0 % og Træna kommune 4,2 %. Private småaksjonærer har til sammen 13,1 % av aksjene. Etter denne omdannelsen framstår RLK som en ren datterbedrift i SKS-konsernet og antallet småaksjonærer er redusert fra 1.150 til 500.

Produksjonen ved Reppa kraftverk gikk i 2001 opp til 70,2 GWh noe som er 8,1 % over gjennomsnittlig produksjon de seneste årene. Av årsrapporten framgår at det i 2001 ble registrert 82 feil eller avbrudd i linjenettet, av disse var 51 planlagte utkoblinger og 31 driftsforstyrrelser. Ved utgangen av 2001 hadde RLK om lag 25 ansatte.

Årets generalforsamling skal være fredag 14. juni på Aldersund Turistanlegg.

2002 Mai

2002 02 31

FV

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen 31/05 2002
21,6 mill. kr. til fylkesveginvesteringer på Ytre Nord-Helgeland


Ferjekai (foto:)

I forslaget til Økonomiplan 2003-2006 har fylkesrådet i Nordland avsatt penger til tre samferdselsprosjekter på Ytre Nord-Helgeland. Det gjelder utbygging av ferjekai på Kvarøy og asfaltlegging av fylkesvegene på h.h.v. Nesøy og Storselsøy. Til sammen er det avsatt 21,6 millioner kroner til realisering av disse prosjektene i 2003 og 2004. Saken kommer opp på fylkestingets samling som starter mandag 10. juni på Fauske.

I fylkeskommunens forslag til Økonomiplan heter det følgende om prosjektene:

FERJELEIE PÅ KVARØY (LURØY)
På Kvarøy i Lurøy kommune er det en større laksebedrift og en snekkeribedrift. Disse bedriftene er i dag avhengige av båttransport for å få sine produkter ut på markedet, noe som medfører store kostnader for bedriftene i forbindelse med omlasting fra båt til bil. Det foreslås bygd et ferjeleie på Kvarøy som er kostnadsberegnet til 8 mill kr. Arbeidene foreslås oppstartet i 2003 og avsluttet i 2004. Prosjektet er ikke med i gjeldende økonomiplan. For betjening av Kvarøy med ferje kan dette i første omgang gjøres med Træna- ferja, og det antas tilstrekkelig med 1 – 2 turer pr uke. Senere vil Tonnes- området bli vurdert for bygging av nytt ferjeleie i tråd med fylkesvegplanen.

FV 404, HESTMONA – STORSELSØY OG

FV 405, SØRNESØY – NORDNESØY (LURØY OG RØDØY)
Felles for disse fylkesvegene er at de ligger på øyer og at begge er delt mellom Lurøy og Rødøy kommuner. Vedlikehold av grusveger på disse øyene er tungvint og kostbart. Ut fra rasjonaliseringsstrategi er det ønskelig med fast dekke på vegene. Utbedringsarbeidene er kostnadsberegnet til 6,6 mill. kr for fv 404 og 7,0 mill. kr for fv 405. Dette er i samsvar med gjeldende økonomiplan.

2002 05 30

HAF

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
30/05 2002
Forbedret års resultat i Helgeland Avfallsforedling


Røssvollheia avfallsplass (foto:)

Fredag den 31. mai avholdes årsmøte i Helgeland Avfallsfordeling (HAF). Det interkommunale renovasjonsselskapet på Nord-Helgeland legger fram et årsresultat for 2001 på 766.572 kr. som er vel 1,0 mill. kr. bedre enn budsjettert og 1,5 mill.kr. bedre enn året før.

Driftsinntektene i 2001 kom opp i nesten 33,3 mill. kr. mot 31,9 mill. kr. i 2000 mens driftskostnadene kom på 30,5 mill. kr. mot 31,0 mill. kr. I 2000. Selskapet har en rentebærende gjeld på vel 31,7 mill. kr. og en opptjent egenkapital på 9,0 mill. kr. Selskapet har ti ansatte.

Foruten ordinære årsmøtesaker som godkjenning av årsregnskap og valg så er den viktigste saken til behandling et framlagt forslag til omorganisering av HAF. Til nå har selskapet vært etablert med hjemmel i kommuneloven av 1992 men disse bestemmelsene er nå endret. I framtida skal selskapet omorganiseres til et selskap etter bestemmelsene i den nye loven om interkommunale selskap og dette innebærer at det må lages en ny selskapsavtale og nye retningslinjer for styring og forvaltning.

HAF er eid av de seks kommunene Hemnes, Lurøy, Nesna, Rana, Rødøy og Træna og har som formål å drive renovasjon og septikbehandling i eierkommunene og stå for driften av avfallsplassen på Røssvollheia. Selskapet ble etablert i juni 1994 og styres av et representantskap på 17 medlemmer fra de seks medlemskommunene og et arbeidsutvalg (styre) på fem medlemmer. Leder av representantskapet har siste året vært ordfører i Lurøy Steinar Joakimsen og leder av styret har vært ordfører i Rana Svein Bogen.
Ved pas, kl 08:27

2002 05 29

Kraftutbygging

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
29/05 2002
Nordland KrF går mot Regjeringen og støtter Rødøy


Reinforsen (foto:pas)

Styret i Nordland Kr.F. vedtok på møte i helga en uttalelse som gir støtte til Rødøys kamp for å få erstatning etter Stortingets snuvedtak om Melfjordutbyggingen. Dermed går fylkespartiet imot sin egen Regjering som i Revidert Nasjonalbudsjett har foreslått at Rødøy ikke skal få noen erstatning. Saken ligger nå til behandling i Stortingets finanskomite og det er ventet at komiteen fremmer sin innstilling 12. eller 14. juni.

Uttalelsen fra Nordland Kr.F. lyder slik:

Kompensasjon til Rødøy nå!
Nå må Stortinget følge opp sitt tidligere vedtak og gi Rødøy kompensasjon for skrinlegging av Melfjordutbyggingen, mener Nordland Kristelig Folkeparti. Når Regjeringen nå på nytt i revidert statsbudsjett kommer med negativ innstilling til kompensasjon, så utfordrer de et enstemmig Storting i denne saken.

I desember 2001 vedtok Stortinget, etter innstilling fra en enstemmig Energi- og Miljøkomite, følgende: "Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt - og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging. Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen."

Bakgrunnen var at Rødøy kommune både hadde blitt forespeilet og gått inn for utbygging i Melfjorden da statsminister Jens Stoltenberg skrinla alle utbyggingene i Saltfjellet/ Svartisen i sin nyttårstale i 2001 etter uroen omkring Beiar-utbyggingen.

Regjeringen begrunner sin innstilling med at andre kommuner har fått avslag på kompensasjon etter ordningen for ikke-utbygging - og at Rødøy ikke har søkt innen fristen for avvikling av ordningen! En kompensasjon til Rødøy skulle derfor være forskjellsbehandling og som kunne skape presedens.
Stortinget har imidlertid sagt at denne saken er et særtilfelle på bakgrunn av den spesielle behandlingen denne utbyggingssaken fikk, og Regjeringen skulle derfor være forpliktet til å behandle den deretter.
Ved pas, kl 09:09

2002 05 28

Barnehage

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 23/05 2002
14 nye søkere


(foto:sol)

Ved søknadsfristens utløp for hovedopptak til barnehageåret 2002/03 var det kommet inn 14 nye søkere. Foruten de nye søkerne var det 15 barn som det ble søkt om utvidet oppholdstid for. Barn som tidligere er tildelt plass beholder plassen fram til de begynner på skolen eller sier opp sin plass.

I Rødøy er det for tiden ikke ventelister for opptak til plass i barnehage, med et lite unntak for Gjerøy der det ikke er faste plasser til alle som søkte. Men på grunn av midlertidig ledig plass fikk alle sitt plassbehov dekket i denne søkerrunden, med nye muligheter ved kommende årsskifte.

Rødøy kommune driver følgende barnehager: Gjerøy-, Jektvik-, Nordnesøy-, Selsøyvik-, Tjongsfjord- og Rødøy barnehage. Hovedopptaket til barnehageåret 2002/03, med søknadsfrist 1. april ble behandlet av Rødøy formannskap i møte 15. mai.
Ved sol, kl 11:19

2002 05 23

Rødøy kammerkor

Kunngjøringer
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 23/05 2002

Rødøy Kammerkor

"Sangen som mistet munn og mæle" er tittelen på Rødøy kammerkor sine vårkonserter. Koret gjennomfører to konserter:

Jektvik Grendehus
LØRDAG 25. MAI KL. 16.00

Fiskernes Hus på Rødøy
SØNDAG 26. MAI KL. 16.00

Billettpriser: voksne kr 60,-, barn kr 40,-

Vi slår et slag for Nordnorsk folkelig kulturtradisjon (Brukt og ubrukt fra Vesterålen til Trøndelag)

2002 05 22

Kvinneoverskudd

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 22/05 2002
Kvinneoverskott i Rødøy


Jente i vinduet (foto:)

- Unge jenter drar fra utkantene, har vært refrenget i mange år. Men dette er ikke lenger tilfelle i alle distriktskommuner. Ifølge SSB (Statistisk Sentralbyrå) var det per 1. januar 2002 flere kvinner enn menn i befolkningen i Rødøy og dette gjelder også for den viktige aldersgruppen 20-39 år. Det er i denne gruppen de fleste flytter og etablerer seg med familie.
SSB-tallene for Nordland viser at det totalt var en kvinneandel på 48,68 % i aldersgruppen 20-39 år. For åtte Nordlandskommuner er det kvinneflertall og tre av disse kommunene ligger på Ytre Nord-Helgeland. Dette må karakteriseres som ganske oppsiktsvekkende.

Slik er situasjonen for kommunene:

Nesna 50,86 %
Lurøy 46,53 %
Træna 55,37 %
Rødøy 51,03 %
Meløy 48,28 %

Det er ganske store variasjoner mellom Nordlandskommunene. Træna topper kvinneandelen i aldersgruppen 20-39 år med over 55 %, mens Rødøy følger på andreplass med vel 51 %.

Nederst på statistikken ligger Moskenes kommune med 39,39 %, Værøy med 42,51 %, Sørfold med 43,11 % og Ballangen med 43,75 %.
Ved pas, kl 08:42

2002 05 17

17. mai været

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 17/05 2002
17. mai - med vind fra nord


(foto:sol)

Været på 17. mai er alltid spennende. I år opprant dagen med vind fra nord og kraftig regn i bygene - anført av 5 "små" varmegrader. Utover formiddagen ble det lenger og lenger mellom bygene, til de ble borte rundt tidspunktet for oppstart av arrangementene rundt om i kommunen, men 5-tallet på graderstokken holdt stand. 17. mai feiring med helt utsprungen løvskog som vi har i år er så sjeldent at litt kalt vind klarte ikke å legge noen demper på den fine rammen som årets nasjonaldag hadde.
Ved sol, kl 23:0

2002 05 17

Tradisjonell 17. mai-feiring

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 17/05 2002
Tradisjonell 17. mai-feiring


(foto:)

En av tradisjonene som ligger til vår feiring av nasjonaldagen er ulike uhøytidelige kappestrider der gjerne barn og voksne deltar side om side i samme leken.

Dette var tilfellet i år også med rokonkurransen i Jektvik som vi tar med som representant for denne type lek/konkurranse. Det ble rodd to båter med to personer på laget. Båtene snudde rundt en bøye litt ut på fjorden. Det var deltakere i dame-, herre- og barneklasse. Vinner ble trukket blant alle som hadde deltatt - og premie var et par årer.
Ved sol, kl 22:43

2002 05 16

Bilavgift

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 16/05 2002
40 i Rødøy har fått purring på bilavgiften


Bil (foto:)

I forrige uke fikk 40 rødøyfjæringer purringsbrev på årsavgiften. Dette er nedgang fra i fjor da purringsbrev gikk til 64 i Rødøy.

Fristen for å betale purringen er 15. mai. Blir ikke avgiften betalt da, vil kjøretøyet bli begjært avskiltet. I hele landet er det utsendt så mye som 196.000 purringer. På Ytre Nord-Helgeland er situasjonen slik: I Lurøy er det sendt ut 56 purringer (70 i 2001), Træna 3 (12), Meløy 323 (352) og Nesna 58 (82).

I februar ble sendte Tollvesenet ut nesten 2,35 millioner krav om årsavgift og avgiften gir i underkant av 5,3 milliarder kroner i inntekter til statskassen. Fristen for å betale purringen er 15. mai. Blir ikke avgiften betalt da, vil kjøretøyet bli begjært avskiltet. I februar ble det sendt ut nesten 2,35 millioner krav om årsavgift. Disse tallene framgår i en pressemelding fra nettstedet toll.no.

Betalt årsavgift er ett av kravene som må oppfylles for at du skal motta kontrollmerker (oblat) fra vegmyndighetene. I tillegg må forsikring og teknisk kontroll av kjøretøyet være i orden. Vegmyndighetene starter opp utsendingen av oblatene i slutten av mai. Dersom en ser på fylkesstatistikken ser en at de flinkeste betalerne bor i Sogn og Fjordane og dårligst ut kommer Finnmark.
Ved pas, kl 15:03

2002 05 14

Kraftutbygging

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 14/05 2002
Rødøy kommune kontakter Stortinget


Stortinget (foto:)

Rødøy kommune reagerer sterkt på at Regjeringen ikke vil gi erstatning for de tap som kommunen lider etter snuvedtaket om Melfjordfjordutbyggingen.
Ordfører i Rødøy Johan Svartis sier til NRK-Nordland at han er sjokkert. - Vi har i møter med stortingspolitikere og statssekretærer fått støtte for vårt erstatningskrav, sier Svartis.

Nå har kommunen kontaktet Nordlandsrepresentantene, finanskomiteen og kommunalkomiteen på Stortinget og bedt om møte for å presentere saken på nytt.

Flere stortingsrepresentanter reagerer også på at Regjeringen ikke følger opp Stortingets vedtak om å gi erstatning til Rødøy. Torny Pedersen (AP) sier til NRK-Nordland at hun er svært overrasket over at Rødøy kommune for andre gang har fått avslag på kravet om erstatning etter at det ikke ble noe av kraftutbygginga i Melfjorden. Hun har tidligere støttet kravet om at Rødøy skal få erstatning og vil følge dette opp nå.
Ved pas, kl 09:01

2002 05 13

Buvik fossen

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 13/05 2002
Sau med smålam under Buvikfossen


(foto:sol)

Årets sauelamming er i full gang. Det er travle tider for saubonden i den mest hektiske lammeperioden, sauene må ha tilsyn både natt og dag. De nyfødde lammene ser derimot både spreke og opplagte ut der de hopper rundt på vollen på sin første tur ut i en ufattelig stor verden.

Våren i år er uvanlig tidlig med saftig gress og god temperatur så det er ikke rart at et lite lam ute på sin første tur ikke klarer å stå stille. Bildet er tatt i Buvika i Værangfjorden, med Buvikfossen i bakgrunnen. De sauene som lammet først er begynt å trekke opp i liene, mens disse må holde seg ved heimhusene til lammene har fått noen dager til på seg.
Ved sol, kl 00:15

2002 05 07

Melfjordutbyggingen

Nyheter
Rødøy kommune – Internettavisa Polarsirkelen 07/05 2002
Regjeringa foreslår null Melfjord-erstatning


Stelåvatnet (foto:pas)

Regjeringen foreslår i revidert nasjonalbudsjett som ble framlagt i dag at Rødøy kommune ikke skal få erstatning for at Melfjord-utbyggingen ble stanset i fjor vår.

Regjeringens standpunkt følger dermed ikke opp vedtaket som Stortinget gjorde i desember i fjor og som hadde følgende ordlyd:

”Stortinget ber Regjeringen vurdere saken om kompensasjon til Rødøy kommune på nytt – og som et særtilfelle innenfor ordningen med kompensasjon til kommuner for ikke-utbygging.

Det forutsettes at en kompensasjon skal ligge innenfor de økonomiske rammer som har vært gjeldende for denne ordningen.”

Etter dette Stortingsvedtaket fremmet Rødøy kommune i januar måned krav om 50 millioner kroner i engangserstatning. Nå foreslår altså Regjeringen at det ikke skal gis kompensasjon og gir følgende begrunnelse:

”Regjeringen har fattet vedtak om ikke å innstille på kompensasjon. Kommunen kan ikke gis særbehandling når øvrige kommuner har fått avslag. Det bør også påpekes at søknaden fra Rødøy kommune er fremmet etter fristen, og at eventuell positiv innstilling kan skape presedens for andre kommuner i samme situasjon i fremtiden.”

Rødøy kommune vil nå ta kontakt med Stortinget for å sikre seg at de gitte løftene om erstatning holdes.
Ved pas, kl 12:30

2002 05 03

Selsøyvik handelssted

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 03/05 2002
400.000 kr. til Selsøyvik handelssted


Selsøyvik handelssted (foto:)

Fylkesrådet i Nordland har på møte 19. april gitt 400.000 kroner i tilskott til videre restaurering av Selsøyvik gamle handelssted. Tilskottet knyttes til pågående arbeider på hovedbygningen; tak, piper, laft og syllstokker, fundament, ytterpaneler og vinduer samt oppmaling.

Restaureringsarbeidene av de gamle bygningene på Selsøyvik er et tiltak som er beregnet å koste over tre millioner kroner og fylkeskommunen ga også i fjor tilskott til prosjektet. Den gang var støtten på 300.000 kroner.

Selsøyvik tilhører ett av de urgamle nordlandske handelssteder som ligger langs kysten. Handelsstedet eller borgerleiet er trolig etablert på siste del av 1600-tallet og har vært i kontinuerlig drift fram til i dag. I dag er det lakseoppdrett som er hovednæringen på Selsøyvik.
Ved pas, kl 14:10

2002 05 02

Skolerute

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 02/05 2002
Skoleruta 2002-2003


Øresvik skole (foto:)

Rødøy formannskap godkjente på sitt møte 30. april skoleruta for kommende skoleår:

Skolestart: 19. august 2002
Høstferie: 2. – 4. oktober.
Juleferie: fra 20. desember.
Skolestart etter jul: 6. januar
Vinterferie: 3. – 7. mars
Påskefeire: 12. – 22. april
Siste skoledag: 20. juni 2003.

En av de kommunale kursdagene skal være 2. oktober og i tillegg må skolene finne plass for fire kursdager til. Skoleruta er identisk med forslaget som er utsendt fra Utdanningsdirektøren i Nordland og som også er en anbefaling til alle grunnskoler og videregående skoler i fylket. Før formannskapet behandlet saken har den vært ute på høring hos samarbeidsutvalgene ved skolene. Ingen har hatt bemerkninger til ruteforslaget.
Ved pas, kl 14:12

2002

2002 April

2002 04 24

Fiskemottak

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavis Polarsirkelen 24/04 2002
Vintersesongen i fiskeriene er over.


(foto:sol)

Det går mot vår og med den er fiskeriene for det som betegnes som vintersesongen over. I Rødøy er det fiskemottak 3 steder; Myken, Nordnesøy og Jektvik. Fisken som kommer på land i Myken og Nordnesøy blir ubearbeidet sendt videre til Jektvik hvor den saltes, skjæres til filet eller ises til ferskfisk-konsum.

Når det gjelder ilandført fisk var året 2001 i Rødøy i underkant av gjennomsnittet med et ilandført resultat på ca. 700 tonn.

De større båtene går gjerne til Lofoten i den beste skreisesongen, og leverer da sin fisk utenfor kommunen. Rødøy har en stor sjarkflåte som er fast i kommunen når det gjelder leveranse. Det kan nevnes at i uke 15 ble det skrevet fiskesedler til 42 forskjellige båter.

Det kommer på land mye uer nå om dagen, men avsetningen er vanskelig, det blir ikke etterspørsel etter denne fisketypen for senere på året. Breiflabb er en fisk som det har vært fisket på den senere tid med gode resultater.
Ved sol, kl 12:54
Nyheter
Rødøy kommune – Nettavis Polarsirkelen 24/04 2002
Vintersesongen i fiskeriene er over.


(foto:sol)

Det går mot vår og med den er fiskeriene for det som betegnes som vintersesongen over. I Rødøy er det fiskemottak 3 steder; Myken, Nordnesøy og Jektvik. Fisken som kommer på land i Myken og Nordnesøy blir ubearbeidet sendt videre til Jektvik hvor den saltes, skjæres til filet eller ises til ferskfisk-konsum.

Når det gjelder ilandført fisk var året 2001 i Rødøy i underkant av gjennomsnittet med et ilandført resultat på ca. 700 tonn.

De større båtene går gjerne til Lofoten i den beste skreisesongen, og leverer da sin fisk utenfor kommunen. Rødøy har en stor sjarkflåte som er fast i kommunen når det gjelder leveranse. Det kan nevnes at i uke 15 ble det skrevet fiskesedler til 42 forskjellige båter.

Det kommer på land mye uer nå om dagen, men avsetningen er vanskelig, det blir ikke etterspørsel etter denne fisketypen for senere på året. Breiflabb er en fisk som det har vært fisket på den senere tid med gode resultater.
Ved sol, kl 12:54

2002 04 19

Ekskursjon i fint vårvær

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Ekskursjon i fint vårvær


(foto:sol)

5-7 klasse ved skolene; Selsøyvik, Gjerøy og Rødøy var i dag på undervisningstur i egen kommune. En gruppe på 5 lærere og 16 elever reiste med "Rødøyløven" opp til Vågaholmen hvor de først var innom kontorbygget til en kort omvisning og en liten "time" med Rødøy-historie, og litt om dagens styreform i kommunen.

Turen gikk deretter til Falch gamle handelssted for omvisning. Siste del av dagen ble tilbrakt ved Tjongsfjord skole der de fikk et klasserom til disposisjon for mer vanlig undervisning. På ettermiddagen gikk turen tilbake til øyriket med hurtigbåten i et strålende vårvær.
Ved sol, kl 10:38

2002 04 19

FV 17

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 19/04 2002
- La oss løfte dette prosjektet i fellesskap

fra folkemøte i Øresvik (foto:pas)

Det var budskapet til fylkesråd Alf Ivar Samuelsen da han deltok på folkemøtet på Øresvik skole fredag ettermiddag. Nærmere 60 personer fra Lurøy, Rødøy og Meløy møtte fram for å fortelle fylkestoppene at det nå er nødvendig å utbedre Rv 17 spesielt mellom Aldersundet og Kilboghamn.

Vegsjef Arne Løvmo poengerte at denne delen av Rv 17 er en vegstrekning som er moden for utbedring. Og han mente at det var et godt tidspunkt å ta opp saken: -Vi er igang med revisjon av vegplanen og dersom kommunene samler seg om å prioritere utbedring av denne parsellen så har man lagt et godt utgangspunkt, sa Løvmo. Men både han og Samuelsen understreket at det er hard kamp om vegmidlene.

Ordførerene i Lurøy, Meløy og Rødøy la alle stor vekt på at gode veger er nødvendig for å utvikle næringslivet. -Vi har stor felles interesse av å sette fokus på denne saken og vi vil være med på å utvikle et felles prosjekt, sa Meløy-ordfører Oddleiv Torsvik.
Ved pas, kl 22:25

2002 04 19

Skyteøvelse i Vestfjorden

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 19/04 2002
Skyteøvelse i Vestfjorden


Sjøforsvaret (foto:)

Kommandøren for Sjøstridskreftene i Nord-Norge planlegger en skyteøvelse med missiler og torpedoer på «målefeltet Myken». Nå har han sendt søknad til Kystverket om tillatelse til å senke tre utrangerte marine fartøyer. «Målefelt Myken» ligger i ytre del av Vestfjorden mellom Myken og Røst og de tre fartøyene er en fregatt på 96 meter, en korvett på 69 meter og et dykkerfartøy på 29 meter.

Det er planlagt å skyte med 2 Penguin-missiler, 3 - 5 Sea-Sarrowmissliler, 2 torpedoer og inntil 15 Hellfire missiler.

Fylkesmannen i Nordland skal inspisere fartøyene før øvelsen for å sikre seg at de ikke inneholder rester av oljeprodukter og at alle løse gjenstander er fjernet. Skyteøvelsen er tenkt gjennomført i tiden 27. mai til 16. juni i år og det vil bli gitt varsling i tråd med regelverket. Kommandørens søknad er også sendt til blant andre fiskeriorganisasjonene og berørte kommuner i området (Dønna, Træna, Lurøy, Rødøy og Gildeskål).
Ved pas, kl 14:30

2002 04 18

FV 17

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 18/04 2002
Folkemøte om Rv 17


Kystriksvegen (foto:pas)

Lokalutvalgene i Øresvik, Konsvik og Aldersundet har tatt initiativ for å arrangere et folkemøte om utbedring av riksveg 17 fra Bratland via Lia-Olvikvatnet til Øresvik.

- Befolkningen som bor i området og som til daglig ferdes langs denne vegen har ved flere anledninger gitt uttrykk for skuffelse og frustrasjon over at den ene av to hovedferdselsårer som knytter nord og sør sammen, er i så dårlig forfatning at det til tider går på helsa løs, heter det i oppropet fra lokalutvalgene.

På møtet vil blant andre fylkesråd Alf Ivar Samuelsen og vegsjef Arne Løvmo delta, sammen med de lokale ordførerne. Møtet skal være på Øresvik skole fredag 19. april kl. 16.30.
Ved pas, kl 14:30

2002 04 18

Landbrukskafe

Landbrukskafe – Nettavisa Polarsirkel
Bondelaget i Rødøy arrangerer landbrukskafe torsdag 18. april. Kafèen er lagt til Sjarken kro i Jektvik og starter kl.20.00.

Foredragsholder: Jorunn Johansen.
Tema: Samarbeid skole-landbruk.

Det blir servering av kaffe og kaker.
Alle er velkommen !

2002 04 18

Mange barn

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 18/04 2002
Rødøy på barnetoppen i Norge


Mange smårollinger i Rødø (foto:pas)

Bare Alta kommune i Nord-Norge har flere 0-5 åringer i forhold til folketallet enn Rødøy kommune. Dette framkommer i den siste folketellingen som SSB (Statistisk Sentralbyrå) offentliggjorde i dag morges og som gjelder folketallet per 1. januar 2002.

Tallene viser at Fjell kommune utenfor Bergen ligger øverst på statistikken med 10,81 % barn (0-5 åringer) i forhold til folketallet, men Klepp kommune på Jæren er nummer to.
På fjerdeplass følger Alta med 10,4 % og på syvendeplass ligger Rødøy med 10,14 %. Bare disse to kommunene i Nord-Norge er med blant de 20 største ”barne-”kommunene.
Ved pas, kl 14:32

2002 04 16

Stygg trafikkulykke på RV 17 ved Jektvik i dag tidlig.

Nyheter
Rødøy kommune – Avisa Polarsirkelen 16/04 2002

Stygg trafikkulykke på RV 17 ved Jektvik i dag tidlig.

Trailervelt med store skader.

Klokken 06.20 i dag tidlig ble beboerne i Birkelund, ca. 2 km fra Jektvik vekket av metallyden fra traileren som gikk gjennom autovernet og havnet delvis i havet under bryggen og kaie på stedet.

Sjåføren, som var sterkt skadet, ble sittende fastklemt i restene av førerhytta som var løsrevet fra resten av kjøretøyet, det var et omfattende arbeid for å få han løs fra den forvridde hytta. Sjåføren var alene i bilen da ulykken skjedde, det var heller ingen andre
biler som var innblandet.

Redningsbistand fra Brønnøysund, Bodø og Meløy kom til stedet. Den skadde ble sendt til Nordland Sentralsykehus med redningshelikopter.

Traileren var på vei mot Jektvik og var lastet med fiskeavfall.
Ved sol, kl 15:30

2002 04 15

Gjerøy

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune,nettavisa Polarsirkelen
Vårtegn på Gjerøy


Vårtegn (foto:)

Dette bildet er tatt 11. april øverst i Raukleiva på Sør-Gjerøy. Langs den asfalterte fylkesvegen oppover til Nordgården var grøftekanten kledd med hestehov eller leirfiv

2002 04 15

Oppdrett

Nyheter
Rødøy kommune – nettavisa Polarsirkelen 15/04 2002
Møte om torskeoppdrett på Nord-Helgeland


Ordfører Idar Holmen (foto:pas)

Ordføreren i Træna, Idar Holmen, har tatt initiativ til et møte mellom kommunene og næringslivet på Nord-Helgeland for å drøfte produksjon av settefisk og matfisk av torsk. Under tittelen ”Nord-Helgeland sjømatområde” inviteres det til samling på Træna 15. mai iår. Ordfører Idar Holmen ønsker at de fire kommunene Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy, lokale fiskeoppdrettere i disse kommunene og banker og finansieringsinstitusjoner skal samles for å drøfte hvilke utfordringer og muligheter som finnes for å få torskeoppdrett til å bli en vekstnæring i denne regionen. Sparebanken Rana, Sparebanken 1 og Nordlandsbanken er invitert sammen med Rana Invest, Helgeland Vekst og SND Nordland.
Ved pas, kl 17:19

2002 04 15

Litlfjorden industribygg

Nyheter
Rødøy kommune – internettavisa Polarsirkelen. 15/04 2002

Fortsatt uklart om Litlfjorden industribygg

Litlfjorden (foto:pas)

Formannskapet i Rødøy har på møte i dag vedtatt å vente til 10. mai med å bestemme hva som skal skje med Litlfjorden industribygg. Fram til dette tidspunktet ønsker formannskapet at kommunen gjennomfører forhandlinger med Finn Sjåvik om overtakelse av eiendommen.

Det var i desember i fjor at formannskapet tok initiativ til lyse eiendommen ut for salg, primært til næringsinteresser i Rødøy. Innen fristen 15. januar meldte det seg to lokale interessenter og av disse ble tilbudet fra Arne Engen, Segelfore valgt. Han ønsket å overta bygget og flytte det til heimgården der det skulle brukes til grisfjøs. Men i midten av mars måned meldte han fra om at han likevel trakk seg fra avtalen og etter det ble fikk Finn Sjåvik tilbud om overtakelse. Han har i sin søknad uttalt at han ønsker å overta bygget der det står og bruke det til bl.a. lagerlokale.

I løpet av vinteren har det også meldt seg interesserte kjøpere fra andre kommuner, men etter formannskapets vedtak i dag, må de vente til etter 10. mai med avklaring om eiendommens framtid.

Det var i 1993 at Rødøy kommune kjøpte eiendommen som opprinnelig ble etablert i 1987-88 som smoltanlegg. Selve industribygget har en grunnflate på 1.200 kvadratmeter og det er investert betydelige beløp i vann- og avløpsanlegg til bygget. Kommunens ønske med eiendommen var å bruke den som en ressurs i næringsutviklingsarbeidet. Selv om det har vært noen interessenter som har vurdert etablering av virksomhet i bygget i denne tidsperioden, så har kommunens mål om nye arbeidsplasser i lokalene ikke blitt oppfylt.
Ved pas, kl 17:57

2002 04 10

Vær

Nyheter

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 10/04 2002

Sterk sørvestkuling

Uvær på Helgelandskysten (foto:)

I går var det pent, stille vårvær. Inntil omslaget kom utover kvelden. I dag er det uvær med sterk sørlig kuling 20 m/s og liten storm i kastene utsatte strøk på Helgelandskysten.

Værmeldingen for Helgeland og Saltfjellet sier at dette skal fortsette til i morgen tidlig men avta noe utover morgendagen.

Langtidsutsiktene er bedre. For lørdag til tirsdag melder Meteorologisk institutt om skiftende bris, opphold og perioder med pent vær. Gradvis litt stigende temperatur.
Ved pas, kl 12:27

2002 04 09

Helgeland Regionråd på styremøte i Rødøy

Nyheter
Rødøy kommune Nettavisa Polarsirkelen 09/04 2002

Helgeland Regionråd på styremøte i Rødøy

Helgeland Regionråd (foto:)

Mandag 8. april avholdt styret i Helgeland Regionråd møte på Hilstad Camping. Styret samlet seg søndag kveld til felles middag og hadde styremøte mandag. Dette er første gang styret er på besøk i Rødøy etter at Vefsn kommune kom med som medlem fra siste nyttårsskifte. I tillegg møtte også ordføreren i Grane som observatør.

Til behandling forelå en saksliste med 30 saker og de fleste var organisasjonssaker. Blant disse var årsmelding, regnskap og budsjett for konfliktrådet for Ytre Helgeland, årsmelding og regnskap for Ytre Helgeland Regionråd 2001, budsjett for Helgeland Regionråd 2002 og orientering fra Gassutvalget.

Ellers ble det vedtatt flere uttalelser om bl.a. overføring av kommunale næringsmiddelstilsynene, statstilskott til landbrukskontorene, lokalisering av vegkontorer og overføring av Helgelands del av statsarkivet fra Trondheim til Tromsø.
Ved pas, kl 11:15

2002 04 09

NRK lisens nekt

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkel 09/04 2002

Støtter Sjåviks lisensnekt

nrk (foto:)

Styret i Helgeland Regionråd har vedtatt å støtte lisensnekt-aksjonen til Finn Sjåvik med 500 kroner.

Finn Sjåvik fra Jektvik i Rødøy har i fire år drevet sin kamp mot lisenssystemet til NRK og han starter nå en aksjon for å få saken prøvd for EFTA's kontrollorgan ESA.

Nå har han skrevet brev til alle kommunene i Nord-Norge og bedt om økonomisk støtte til å finansiere saken mot ESA.

Årsaken til at Sjåvik nekter å betale full lisens til NRK er at han ikke har mulighet til å få inn signalene for NRK 2, slik sendenettet er utbygd nå. Han har derfor betalt bare halv lisens så lenge han får bare "levert bare halve varen", som han sier.
Ved pas, kl 10:42

2002 04 09

Smånytt

Smånytt fra kretsene

Rødøy kommune - Nettavisa Polarsirkel 09/04 2002

Treskjæring i Rødøy

kursdeltakerne (foto:sol)

En gruppe entusiastiske treskjærere tilbrakte 20 timer ved høvelbenkene ved Tjongsfjord skole sist helg.

I august 2001 startet kurs i treskjæring for nybegynnere med deltakere fra Tjongsfjord og Jektvik. Sist helg var den første av to undervisningshelger for viderekommende, med stort sett samme gruppen.

Kurslærer er Rudolf Nyland, Utskarpen. Nyland underviser i akantus-stil. Han er en dyktig treskjærer og en god læremeister i å formidle håndverket til andre. Treskjæring er et samspill mellom material, verktøy og utøver. Dette samspillet legges det stor vekt på i kurset. I tillegg til rettledning om arbeidsteknikk, gis det kunnskap om materialbruk samt stell av verktøy.

Arrangør av kurset er Tjongsfjord Husflidslag
Ved sol, kl 14:15

2002 03 20

Resultater fra skirennet i Tjongsfjord

Smånytt fra kretsene
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
Resultater fra skirennet i Tjongsfjord

Lene vinner sin klasse (foto:)

I alt 46 stilte til start denne søndag i mars. Med temperatur nær null og lett snøvær, lå forholdene godt til rette for et skikkelig skirenn. Oppmøtet var godt og stemningen høy. Her ble det heiet både på minstemann på 2 år og på eldstemann på 55 år. Å sammenligne innspurten med OL på Lillehammer vil vel være å overdrive, men stemning var det likevel.

Resultatliste

Kl. 0 – 4 år gutter/jenter (kort løype)
1. Magnus N. Johansen
2. Katrine Hafsmo
3. Celine Helene Aga
4. Lars Rainer Hansen
5. Stein Ivar Wåtvik
6. Per Tore Engen
7. Freddy S. Bang
8. Remi Abelsen
9. Sofie Bang
10. Merete Bang
11. Eivind Roar Pedersen
12. Julian Volden

Kl. 2 – 4 år gutter/jenter
1. Lene Mathisen
2. Andreas Bang
3. Cato Pettersen
4. Alf Einar Engen
5. Joakim Danielsen
6. Kine Mariell Aga
7. Joachim Bendiksen
8. Ida Katrin Aga
9. Rebecca Engen Hoff
10. Håkon Arne Volden
11. Svein Erik Hansen
12. Mari Solheim
13. Helene Abelsen
14. Steffen Danielsen

Kl 5 – 6 år gutter/jenter
1. Sten Raymond Aga
2. Tone Marie Engen Hoff
3. Stein Ivar Abelsen
4. Sandra Mathisen
5. Kristine Elvegård
6. Mona E. Hansen
7. Susanne Wåtvik
8. Victoria Hafsmo

kl. 7 – 8 år gutter
1. Peter Nilsen
2. Gunnar Hammer
3. Arnold Eriksen


Kl. 9 – 10 år gutter
1. Ørjan Wåtvik
2. Jonny Engen

Kl. 16 – 29 år herrer
1. Erlend Wåtvik

Kl. 30 år og over
1. Sven Rune Hansen
2. Terje Abelsen
3. Leif Erik Nicolaisen
4. Ragnvald Seljevoll

Ved sol, kl 15:18

2002 03 20

RLK

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 20/03 2002

Rødøy-Lurøy kraftverk får statstilskott

Strømkundene i Rødøy-Lurøy kraftverk får nå redusert nettleie. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) fordelte i forrige uke statstilskott til 10 lokale kraftverk i landet.

Tilskottet er ment å jevne ut nett-tariffene i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og tariffene høye. AS Rødøy-Lurøy kraftverk er blant de selskapene som har høyest nett-leie og de får nå et tilskott som skal komme strømkundene tilgode.

I gjennomsnitt betyr statstilskottet en redusert nett-tariff på 2,1 øre/kWh, men fordelingen er ikke lik mellok de 10 selskapene som nå har fått tilskott.

Også i fjor ga Stortinget tilskott til reduksjon av nett-leien og denne ordningen kom til som en erstatning for de nye reglene om tariffering.

I Nordland er det foruten Rødøy-Lurøy kraftverk også gitt tilskott til Skjerstad Kraftlag AL, Sjøfossen Energi AS og Nord-Salten Kraftlag AL.
Ved pas, kl 12:18

2002 03 20

Kulturmidler

Nyheter
Rødøy kommune - Nettavisa Polarsirkel

Kulturmidler 2002

kulturlogo (foto:)

Rødøy kommune utlyser i disse dager årets kulturmidler. Kulturmidlene er en av flere støtteordninger som Rødøy kommune yter til aktivitetsfremmende tiltak. Denne støtteordningen fordeles en gang i året og er særlig rettet mot det arbeidet lag og foreninger driver.

Søknaden må fremmes på eget skjema, og være utfylt etter skjemaets oppsett med redegjørelse for:

1. Hva midlene skal brukes til.
2. Revidert regnskap fra siste års drift.
3. Årsmelding for siste år, med oversikt over aktiviteter
4. Oversikt over hva forrige års kulturmidler ble brukt til.

Midlene skal brukes til aktivitet, ikke til å "sette på bok" eller kjøp av utstyr uten å drive aktiviteter. I og med at midlene er knappe blir barn og unge prioritert. Mange trofaste ildsjeler gjør en stor innsats gjennom lag- og foreningsarbeid i Rødøy - kulturmidlene blir i mange henseende bare et lite klapp på skulderen for det arbeidet som utføres.

Søknadsfrist: 30. april 2002

Søknadsskjema og retningslinjer for søknaden fås ved henvendelse til kulturkontoret på 750-98100.

2002 03 20

Revisorer

Nyheter 20.03.2002.
Rødøy kommune – Nettavisa

Polarsirkelen
Kommunerevisjonen på tjenestereise

Revisorene kommer (foto:)

Rødøy deltar sammen med 6 andre kommuner i Ytre Helgeland Kommunerevisjon som har sitt hovedkontor i Sandnessjøen og avdelingskontor på Lurøy. En eller to ganger i måneden kommer de to revisorene fra avdelingskontoret på Lurøy til Rødøy for å revidere regnskapene på kommunekassererkontoret.

Noe av det som er annerledes med disse reisene er at det brukes egen båt i tjenesten. I forrige uke ankom således revisor Bjørn Molvik på sin skute etter tre timers kjøring fra Lurøy. Han hadde to arbeidsdager i Rødøy og overnattet ombord i egen køye.

På bildet ser en skipper Molvik sammen med kompanjongen Jan Hansteen ved båten lagt til flytebrygga. Disse revisorene er ikke redd for vær og vind – selv midtvinters med mye snø og mørketid legger de til havs i embetets medfør.
Ved sol, kl 13:04

2002 03 20

Reguleringsplan for Hilstad

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkel 20/03 2002


Plan- og jordstyret har på møte 13. mars 2002 vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Hilstad ut til offentlig ettersyn i 30 dager. Reguleringsplan for Hilstad omfatter del av gnr. 9 i Rødøy og planen omfatter et areal på ca. 150 daa inkl. sjøareal. Formålet med planen er å få avklart arealbruken innenfor området mellom i hovedsak industri, reiseliv, boligbebyggelse, fritidsbebyggelse og landbruk. Meningen er at planen skal sluttbehandles av kommunestyret i juni.
Det var plan- og jordstyret som i møte den 13. september 2000 gjorde vedtak om oppstart av arbeide med utarbeidelse av reguleringsplan for et område på Hilstad. Samtidig med vedtak om oppstart av planarbeide ble det gjort vedtak om såkalt midlertidig bygge- og deleforbud i en to-års periode.

Planområdet inneholder i dag bedriftene Hilstad Camping, Polarsirkelen Kystferie, og Nord-Reker.
Aktiviteten til reiselivsvirksomheten har de senere år ekspandert, og det er blant annet bygd ut småbåthavn med molo som benyttes i forbindelse med dette formålet.


Bedriften Nord-Reker – som driver mottak og videreforedling av reker - har planer om utbygging og satsing også innenfor mottak og videreforedling av andre marine arter som bl.a. kråkeboller/skjell.
Det er satt av plass til slike etableringer i området til industri/næring langs sjøen.
Rødøy kommune var byggherre for utbygging av havneanlegg m/ kai på Hilstad i 1988-89. Målet med prosjektet var å utbedre havneforholdene og prosjektet var finansiert med bl.a. statstilskott.

Det er også gjennom planen satt av områder til fremtidig boligbygging innenfor området, samt avgrenset utstrekning av fremtidig fritidsbebyggelse. En har gjennom utarbeidelse av planen forsøkt å ta hensyn til primærnæringene i området, gjennom å sikre eksisterende landbruksareal.
Videre har en gjennom planen forsøkt å ivareta krav om miljøhensyn. Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Samisk kulturminneråd omgående.

I planarbeidet har det vært gjennomført møter med berørte interesser der også grunneierne hadde mulighet til å konkretisere sine innspill i forhold til oppdatert kart over området, som ble fremlagt av kommunen i møtene. Responsen i disse møtene var god, og det foreliggende planforslag gjenspeiler i stor grad den arealutnyttelse som ble diskutert/skissert i disse møtene.

Kommentarer til de enkelte hovedformål i planen :

1. Industri/næring.
Det er satt av område langs sjøen i tilknytning til eksisterende havneanlegg/rekefabrikk til eksisterende industri og næringsvirksomhet, samt nyetableringer.

2. Reiseliv.
Eksisterende camping/reiselivsvirksomhet har fått definert sitt virksomhetsområde i planen.


Reiselivsvirksomheten har innenfor sitt område mulighet til fremtidig ekspansjon.

3. Boligbebyggelse.
Det er i planen satt av områder til fremtidig boligbygging (ca. 6-7 tomter).

4. Fritidsbebyggelse.
Det er innenfor planområdet satt av areal til en ny tomt for fritidsbebyggelse. Dette er tomt som det pr. i dag foreligger søknad om fradeling for.

5. Landbruk.
En har gjennom utarbeidelse av planen forsøkt å ta hensyn til primærnæringene i området, gjennom å sikre eksisterende landbruksareal.

6. Ang. molo.
Det er på plankartet skissert inn lokalisering av fremtidig molo. Prosjektet er usikkert i tid, og avhenger blant annet at prioriteringer på fylkesnivå hva gjelder økonomi mv. Tiltaket krever for øvrig behandling av Kystverket i forhold til havne- og farvannsloven.

Når det gjelder miljøvern og naturressurser, så mener en å ha ivaretatt hensynet til dette gjennom planarbeidet.

Når det gjelder kultur- og friluftsinteresser, har en under planarbeidet ikke møtt forhold som kan være kilde til konflikter. Det er så vidt en er kjent med ikke registrert noen form for kulturminner i området, med det forbehold at sjøbunnen ikke er kartlagt.
Ved pas, kl 12:20

2002 03 20

Anløpet Nordvernes

Nyheter
Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 20/03 2002
Krever anløp av Nordvernes

Nordvernes d/s-kai (foto:)

Formannskapet i Rødøy krever at Nordvernes fortsatt skal anløpes av hurtigbåt på morgenen.

I et ruteforslag utarbeidet av samferdselskontoret i Nordland er anløp av Nordvernes sløyfet og det er forutsatt oppsatt en egen bilrute fra Vågaholmen via Reppen til Jektvik.

Både lokalbefolkningen og Rødøy mek. Verksted på Bø-Kvalvik har protestert mot disse planene og nå har formannskapet gjort enstemmig vedtak med krav om fortsatt hurtigbåtrute til Nordvernes.

I formannskapet krav heter det at dersom det ikke lar seg ordne med NEX-anløp, må Rødøyløvens rute innpasses slik at det er mulig å korrespondere med NEX i Vågaholmen.
Ved sol, kl 12:51

2002 03 26

Barnehage

Nyheter

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen 26/03 2002

Opptak i barnehage og SFO

Fristen for å søke opptak i barnehager og SFO for neste barnehage- og skoleår nærmer seg.
Rødøy kommune har 6 barnehager; Gjerøy med 12 plasser, Jektvik med 12 plasser, Nordnesøy med 12 plasser, Rødøy med 18 plasser, Selsøyvik med 12 plasser og Tjongsfjord med 18 plasser.

Skolefritidsordningen (SFO) i Rødøy drives med lokal tilpasning. Det vil si at SFO-tilbudet i noen kretser gis gjennom skolen, mens det i andre kretser gis gjennom barnehagen.

Søknadsfrist, barnehageåret 2002/03: 1. april 2002.
Søknadsfrist SFO skoleåret 2002/03: 1. mai 2002.
Søknadsskjema og retningslinjer fås ved henvendelse til den enkelte barnehage/skole eller Rødøy skolekontor tlf. 750-98100.

Betalingssatser for barnehager
(vedtatt av Rødøy kommunestyre 6. mars 2002)
1. Satser for foreldrebetaling fra 1. august 2002:
1-8 timer pr. uke kr. 640,-
9-16 timer pr. uke kr. 880,-
17-24 timer pr. uke kr. 1.320,-
25-32 timer pr. uke kr. 1.760,-
33-41 timer pr. uke kr. 2.255,-
over 41 timer pr. uke kr. 2.338,-
2. Dagsatsen for enkeltdag settes til kr. 100,- for inntil 4 timer og kr. 150,- for inntil 8 timer.
3. For sen henting av barn: Kr. 50 pr. påbegynte ½ time.

Betalingssatser for SFO
Oppholdstid inntil 14 timer: 575 kr.
Oppholdstid inntil 21 timer: 705 kr.
Oppholdstid inntil også på
skolefrie dager 1.025 kr.
(det siste tilbudet kan bare gis der SFO og barnehage drives sammen).
Ved sol, kl 13:47

2002 03 26

Turmars

Smånytt fra kretsene

Rødøy kommune – Nettavisa Polarsirkelen
26/03 2002
Turmarsjen "Ambota rundt"

Skjærtorsdag - 28. mars – arrangerer Hestmannen ungdoms- og idrettslag ”Ambota rundt” for 22. gang. Ambota er et lite fjell som Hestmannen dro med seg rundt på sin jakt etter Lekamøya. I dag ligger hun, i likhet med sin herre, forsteinet på Helgelandskysten, akkurat passe stor til å arrangere turmarsj rundt.

Turen starter ved grendehuset kl. 12 og går gjennom et lett men svært variert terreng, før den ender opp ved utgangspunktet etter en siste veietappe. Det eneste kravet til hurtighet er at den 10 km lange løypa gjennomføres på 3 timer (dispensasjon kan gis).

Deltakerantallet har ligget jevnt på 60 over mange år – det er bra for en bygd med 90 innbyggere. Mange utflyttere kommer årlig til hjemlige trakter for å delta i ”Ambota rundt”.

Dette er ikke en turmarsj der hurtighet blir prioritert, nei her er det utholdenhet og standhaftighet som blir satt i høysete. Etter 5 års deltakelse oppnås diplom tegnet av den lokale kunstner Ronald Jacobsen, etter 10 er det bronsemedalje, 15 år sølvmedalje og etter 20 års deltakelse gullmedalje. Hittil er det delt ut sølv, bronse og 2 gullmedaljer. Men dette er ikke all premiering, blant alle deltakerne blir det trukket ut en vinner som får tildelt en vandrepokal, etter 2 napp blir de eiere av pokalen.

Etter innkomst er det sosialt samvær på grendehuset med kakao, boller, kaffe og buljong.
Ved sol, kl 16:16

2002 03 27

Jektvik fergeleie

Nyheter

Rødøy kommune – Nettavisa

Polarsirkelen
Ferjetrafikken økte i 2001

Jektvik ferjekai (foto:pas)

Ferjestatistikken 2001 fra OVDS viser økning på sambandene i Rødøy. Størst var økningen på fylkesvegsambandet i Rødøybassenget med 12,4 % flere personbilenheter (PBE) enn året før.

For ferjesambandet 960 Kilboghamn-Jektvik (M/F Rødøy) ble det i 2001 fraktet 46.692 PBE mot knappe 44.000 året før, noe som tilsvarer 6,0 % vekst. Det ble fraktet 48.884 tilleggspassasjer mot 46.729 i 2000.
Fortsatt er det feriemåneden juli som drar størst trafikk. Denne måneden ble det fraktet 11.052 PBE noe som tilsvarer nesten 1/4 av hele årsvolumet. Det ble også fraktet 16.462 tilleggspassasjerer i juli som utgjør over 32 % av årsvolumet. Minst trafikk var det i januar og februar med ca 1.750 PBE og ca 1.200 tilleggspassasjerer pr. måned.

Fylkesferjesambandet i Rødøybassenget 970 (M/F Renga og M/F Fykan) hadde samlet sett en økning fra 2000 til 2001 på hele 12,4 % målt i PBE. Det ble fraktet 12.513 PBE og 11.412 tilleggspassasjerer.

Trafikken fordeler seg ganske jevnt over heile året, men juli var også her toppmåneden med 1.423 PBE og 1.859 tilleggspassasjerer. I vinterhalvåret ligger trafikken på 800-900 PBE pr. måned.

På riksvegsambandet 961 Ågskardet-Forøy (M/F Bogøy) var økningen i 2001 på 1,6 %. Til sammenligning var det en nedgang på 1,9 % fra 1999 til 2000, slik at trafikken på dette sambandet har vært relativt jevn de siste årene.

I 2001 ble det fraktet 67.618 PBE og 64.880 tilleggspassasjerer. Trafikken pr. måned i vinterhalvåret ligger på mellom 3 - 4.000 PBE. I juni var den imidlertid oppe i 8.145 PBE, i juli med 13.443 PBE og august med 8.413 PBE, slik at ferietrafikken på RV 17 betyr mye.

2002 02 25

Slekt

Fra: Øystein Lillegaard. E-mail:mailto:olillega@c2i.net
Dato: 25.02.2002
Etterlysning Lurøy-Rødøy-Meløy. Jeg har fått forespørsel fra USA om å finne anene til Jacob og Nilsine Jørgensen, han født 1851 og hun 1855. De flyttet begge til USA med 8 barn. Nilsine var født i Rødøy og Jacob i Meløy, de bosatte seg i Lurøy, han som husmann. Etterslekten i USA søker etter slekt og plasser. Alt av interesse.

2002

Uten dato

2002 Slektene Hammer og Svenning

Hammerslekten fra Meløy
Svenningslekten fra Rødøy
Utgitt Søgne 2002 av Håkon Svenning.